LFG.HU

Frigabus
RPGCimkek

A drágakőmágia szó nem fedi teljesen mágia ezen útjának a lényegét. Amikor más világokból átkerült tudásmorzsák alapján kezdték felfedezni Abrysson, először a drágakövekben rejlő varázserő feletti uralom titkaira derült fény. Csak jóval később jöttek rá a mágia tudorai, hogy más élettelen anyagokban (mint a fémek, ércek, majd az ásványok, kőzetek stb.) is rejlik varázserő. Mivel ez a mágiafajta továbbra is elsősorban drágaköveket használ fel varázserőforrásként, nem változtatták meg a nevét a tudomány előrehaladásában, ezért az Abrysson általánosan elfogadott elnevezés szerint a továbbiakban mégis drágaköveknek fogunk nevezni minden olyan ásványt és egyéb anyagot, melyet mágikus tevékenységhez felhasználnak.

A Zorawa miszticizmus az élőlények és az élettelen tárgyak közötti lépcsőfoknak tekinti a drágaköveket (itt elsősorban a szorosan vett drágakövekről van szó). Az egyes típusok közös lelke benne lakik minden egyes darabban, bárhol is legyen, és minden típusnak van egyfajta érzelmi töltése, alapelve, mágikus ereje, sőt akár isteni szentsége. Ugyanakkor nincs olyan asztrálcsírájuk, amivel képesek lennének hatni saját anyagi testükre, mint azt a növények teszik. A drágakövek olyan mágikus lehetőséget rejtenek, amit a legtöbb mágikus tradíció már felfedezett és fel is használ.

A legtöbb varázslóiskola csak mint forrásokat használja a drágaköveket, a drágakőgyógyászok pedig csak a gyógyító tevékenységüket támogatják a kövek erejével – ám van a mágiának egy olyan, nem Abr(ssen született tradíciója, mely nem csak mint segéderőket használja a drágaköveket, hanem teljes mágikus erejét ezen kövekből meríti. A valódi drágakőmágia művelői szinte emberfeletti hatalomra tehetnek szert, ha nagy erejű drágaköveket birtokolnak, de mágikusan tehetetlenek lesznek köveik nélkül.

A drágakőmágus tehát a drágakövekből meríti varázserejét. Ugyanakkor semmilyen drágakő nem támogat olyan varázslatot, mely nem felel meg az elvárásának – mely az egyes drágakövek esetében, sőt sok esetben az azonos típusú kövek között is nagyon eltérő lehet. Az elvárás elsősorban a varázslatra vonatkozik, hisz egyetlen kő sem tud olyan varázslatot létrehozni, melynek saját érzelmi töltése, alapelve, mágikus ereje, isteni szentsége nem felel meg (ennek leírását lásd az egyes drágaköveknél). Ugyanakkor előfordul, főleg a nagyobb erejű drágaköveknél, hogy az elvárás a varázsló személyére, a varázslat idejére, helyére stb. vonatkozik. A drágakőmágus semmilyen egyéb fajta mágikus forrást sem használhat, ide értve azt is, hogy két drágakőmágus együttműködni sem tud.

A Drágakőmágia (*6) képzettség
(Harmadik Szem + Összpontosítás)

A Drágakőmágia nem arkánum, hanem a Külső és a Belső Erők Útja mellett egy másik útja a varázslásnak, vagyis nem járhatja senki egyszerre a Drágakőmágia Útját és valamelyiket a fenti utak közül. A Drágakőmágia ismerete egyszerre jelenti a mana összpontosításának és uralásának képességét, amivel a varázsló az összes drágakő mágikus képességét ki tudja használni.

Ugyanakkor lehetséges az is, hogy a mágus csak egy bizonyos drágakőfajta (pl. a gyémánt) mágikus erejének kihasználását tanulja meg. Ez esetben a képzettség nehézsége háromszoros az első megtanult drágakőfajta esetén, míg minden további drágakő esetén a képzettség nehézsége egyszeres. Ez utóbbi képzettség értéke azonban soha sem lehet magasabb, mint az első képzettség (jelen esetben a Gyémántmágia) értéke, továbbá sosem lesz képes több eltérő drágakő hatását egy varázslatba összedolgozni, és nem juthat el a drágakőmágia harmadik köréig.
A drágakőmágia magában foglalja a következő képzettségeket: Aurafejlesztés, Diszciplínák, Mágiaismeret. A varázsló aurája egyenlő a drágakőmágia képzettség másfélszeresével.

Első kör

Az első kör beavatottja a mesterei által kidolgozott varázslatokat tudja alkalmazni, de nem képes egy varázslathoz egynél több drágakövet felhasználni. A varázslatokat a többi varázslóval egyező módszer szerint tanulhatja meg.

Második kör
A második körben már szabadon használhatja a varázsló az egyes drágakövek tradicionális formuláit (feltéve, hogy ismeri őket), továbbá képes több azonos fajta drágakő erejét egy varázslatban felhasználni – a legnagyobb varázserőhöz hozzáadhatja a többi kő varázserejének tizes részét. De legfeljebb annyi követ használhat egyszerre, amennyi képzettségének tizes része. Egy drágakőhöz tartozó több formulát is tud egyidejűleg használni. A varázserő szükségességét a szokott módszer szerint kell kiszámolni (a legnagyobb nehézség teljes értéke, a többinek a tizes értéke), de a drágakőmágia próbáját csak a legnagyobb nehézség ellen kell dobni.
Egy második körös varázsló 47%-os képzettséggel 4 topázt tud felhasználni – ha a 4 kő varázsereje 45, 12, 32 és 14, akkor az összesített varázserő 50 (45+1+3+1). Ezekkel a topáz 4 ismert formuláját képes felhasználni varázslataiban.

Harmadik kör
A tudás ezen szintjén a mágus akár egy időben több különböző drágakő erejét is felhasználhatja a varázslat létrehozásában, ez esetben annyiszor kell képzettség próbát dobni, ahányféle drágakövet használ. A varázserő szükségességét a szokott módszer szerint kell kiszámolni (a legnagyobb nehézség teljes értéke, a többinek a tizes értéke). Ekkor hatalmának szinte már csak az általa birtokolt drágakövek ereje szab határt.

A varázslás

A drágakőmágusra vonatkozik a mágia és a varázslás összes törvénye, hacsak a következőkben ettől eltérő szabály nem olvasható.

A mágus akkor képes használni a kövek mágikus erejét, ha a képzettsége elérte az 5%-ot. A varázsláshoz szükséges transz elérésének első lépcsőfoka a rítus, mely a fizikai síkon zajló tevékenység. A drágakőmágiában ez általában a következő: a varázsló a kezébe fogja a drágakövet, és azt a varázslat célpontja felé felmutatva hangosan elkántálja a megtanult varázsigéket. Ha a mágus képzettsége eléri a 30%-ot, már elhagyhatja a kő felmutatását, elegendő az, hogy ha a kezében tartja azt. Ez már a beleélés asztrális tevékenysége, ez egyénenként nagyon eltérő érzés lehet, de nagyon fontos, hogy a létrehozandó varázslatnak összhangban kell lennie a varázsláshoz felhasznált drágakövek elvárásával. Ha a varázsló tudása eléri az 50%-ot, már nincs szüksége a beleélésre, elegendő a mentális síkon zajló összpontosítás. A követ már nem kell a kezében tartania, de a kőnek a személyes aurájában kell lennie. A drágakőmágia kevés nagymesterének, kiknek tudása a 85%-ot meghaladta, már csupán a puszta akarat is elegendő. Ezen a legfelső fokon már akkor is tud varázsolni, ha sikerül a kívánt követ a kiterjesztett aurájába vonni (még az is előfordulhat, hogy a drágakövet valaki más viseli!). Összefoglalva:

Képzettség foka TevékenységA drágakő távolságaVarázslás ideje
30% alattRítusKézben, felmutatva1 kör
50% alattBeleélésKézben5 szegmens
85% alattÖsszpontosításSzemélyes aurában2 szegmens
85%-tólAkaratKiterjesztett aurában1 szegmens


A varázslás során a mágia fókuszálását a drágakő végzi el, vagyis a varázslat manaigényét a drágakő fedezi. A mágus akármennyit varázsolhat, nem csökken sem a saját aurája, sem a képessége a mágia uralására – ha van elég és megfelelő erejű drágaköve, addig varázsol, ameddig akar. Ha van elég köve…. A manát viszont már a mágusnak kell uralnia, vagyis ekkor következik a drágakőmágia képzettségpróba a varázslat nehézsége ellen. A rontásra a szokásos szabályok vonatkoznak. A varázslás során természetesen a drágakő mágikus aurájából le kell vonni a varázslat manaigényét, a kimerült kő percenként egy aurapontot nyer vissza.
A mágia hatóterülete a többi tradícióhoz hasonlóan a mágus aurájának erejétől függ: csak ott tudja kifejteni a varázslat a hatását, ahol a varázsló aurája uralja a teret. Mágiaellenállást a célpontnak minden esetben a varázsló (tehát nem a drágakő) pillanatnyi aurája ellen kell dobni. A varázslat hatóideje alapesetben k10 kör, de többlet mana feláldozásával (lásd Külső Erő Útjának varázslatait) ez megnövelhető, ezt a többlet manát is a kő varázserejének kell fedeznie. Természetesen ehhez sem használhat fel a mágus más forrást a drágaköveken kívül.

A drágakövek

Az ásvány a Zorawa szerint végeredményben összefoglaló neve mindazoknak a természetben található egynemű anyagoknak, melynek fejlettsége felülmúlja az egyszerű kövekét. Ezeknek közös jellemzője, hogy az ember mindegyiket értékesnek, különlegesnek tartja – egyes eretnek elméletek szerint valójában az emberek eme közös hite ruházta fel ezeket az anyagokat a bennük található mágikus potenciállal. Természetesen ezt a nézetet a legtöbb drágakőmágus hevesen elítéli. Az ásványok kémia felépítésük szerint hét csoportba sorolhatók: terméselemek (mint az arany), szulfidok (mint a kén), oxidok (mint a kvarc), szilikátok (mint a smaragd), szulfátok (mint az alabástrom), fosztfátok (mint az apatit), karbonátok (mint a kalcit), halogenidek (mint a malachit) és a szerves ásványok (mint a mint a mézkő, de ide soroljuk az egyéb szerves anyagú “drágaköveket” mint a borostyánt vagy az igazgyöngyöt).

A kövek varázsereje változó és nincs közvetlen összefüggésben a nagyságukkal vagy a fajtájukkal. Bizonyos ásványok, főleg a szűken vett drágakövek mindegyike rendelkezik mérhető varázserővel, míg más ásványok esetén csak különleges példányok varázsereje emelkedik 1 fölé (pl. amelyek sok időt töltöttek valamely erőse mágikus helyen). A legtöbb kő aurája 1 és 20 között mozog, 50 feletti aurájú drágakő pedig nagy ritkaságnak számít, amit nem egykönnyen lehet megszerezni. A drágakőmágus varázserejének valódi korlátja a mágus képessége arra, hogy megfelelő erejű köveket szerezzen. Nem függ a kő ereje attól sem, hogy természetes állapotában van-e vagy már meglátszik rajta az ember keze nyoma (bár megjegyzendő, hogy a nem szakszerű csiszolás vagy keretbe foglalás lényegesen csökkentheti a kő varázserejét). Az egyes drágakövek elvárása eltérő lehet az azonos fajtán belül is, különösen a nagyobb erejű drágakövekre jellemző, hogy különleges elvárásaik vannak. Egy kő mágikus voltát minden mágus meg tudja állapítani, ha azt az aurájába vonta (kivéve, ha sikeresen leplezték azt), és ha sikeres drágakőmágia próbát dob a kő varázsereje, mint nehézség ellen, akkor a varázserő pontos nagyságát is megtudja. Ha sikertelen lesz a próba, akkor a tévedés nagyságával együtt nő a valós értéktől való eltérés (fele-fele eséllyel fel- vagy lefele).

Nagy veszélyforrás a mágusok számára, hogy az általuk használt drágakövek szimpatikus híd által össze vannak kötve az aurájukkal. Ennek ereje változó lehet: ha eddig csak egyszer használta fel az adott követ, akkor a híd ereje nyolcadik szintű, míg az egész életében gyakorta használt kövek, és a varázsló között kialakult híd ereje elérheti a harmadik szintet. A szimpatikus híd persze nem egész életre szól, a kapcsolat megszűnésével idővel meggyengül, esetleg meg is szűnik.

Az alábbiakban néhány olyan drágakövet sorolok fel, melyek a legismertebbnek számítanak Abrysson. A felsorolás nem teljes, hiszen szinte végtelen mennyiségű ásvány van, sokaknak a varázserejét még fel sem fedezték, de az ismert köveknek is lehetnek olyan formulái, amelyek még nem ismertek (vagy nem verték nagydobra). Az alábbiakban a következők szerint kerülnek ismertetésre a drágakövek:
Általános leírás: Szín, keménység, lehetséges változatok stb.
Uralt princípiumok: Melyek azok a területek, ahol a kő varázserejét fel lehet használni – pl. az akvamrinnal nem lehet villámot kelteni vagy sebet gyógyítani, de a betegségek ellen jól használható.
Jellemző elvárások: Azok a feltételek, melyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a kő varázsereje felhasználható legyen. Ezek vonatkozhatnak a varázsló személyiségére, tudására, képességeire vagy cselekedeteire, a varázslat helyére vagy idejére stb. Az elvárások a drágakő egy tipikus példányára vonatkoznak, ettől az egyes darabok (főleg a nagyobb erejűek) elvárásai nagyban különbözhetnek. Tehát akvamarinnal betegség ellen varázsolni csak akkor tud a varázsló, ha van valamilyen tengeri képzetsége, legalább kismesteri szinten (30%).
Előfordulása: Hol található, hol bányásszák, hol van a legnagyobb kereslet iránta, esetleg híres példányainak ismertetése.
Tradicionális formulái: Azok a formulák, melyeket a drágakő egy tipikus példányának segítségével létre lehet hozni. Az egyes példányok varázsereje is erősen eltérhet, mind pozitív vagy negatív irányban. A drágakő által létrehozható varázslat nehézsége nem lehet több, mint a drágakő varázsereje (aurája), ahol pedig a leírásban a drágakő szintjéről van szó, ott varázserejének tized részét értem alatta.

Akvamarin
A berill halványkék változata, másik neve tengerkő.
Uralt princípiumok: Fiatalság, egészség, remény, bizakodás, szerencse a szerelemben és a tengeren.
Jellemző elvárások: Csak olyan ember képes használni, aki valamilyen módon kötődik a tengerhez, vagyis van valamilyen tengeri képzetsége legalább kismesteri szinten (30%).
Előfordulása: Eddig csak Napnyugaton találták meg példányait (melyek olykor a több mérő nagyságot is elérték), melyek iránt nagy a kereslet Ardúniában, ahol azt tartják, hogy szerencsét hoz a tengeri utazókra.
Tradicionális formulái:
Betegségűző
Erőségéhez mérten növeli a célszemély ellenállóképességét a betegségekkel szemben.
Vágy Megfelel az asztrálmágia szeretet-gyűlölet formulájának, de a szeretet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Remény Megfelel az asztrálmágia remény-reménytelenség formulájának, de a remény erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Fiatalság Megfelel az elemi mágia ifjúság formulájának, de a csak fiatalítani képes, öregíteni nem.
Tengeri szerencse A drágakőmágus megkapja a varázslat idejére az időjóslás képzettséget (csakis tengeren) akkora szinten, mint a varázslat nehézsége, illetve ha már ért az időjósláshoz, akkor ennyivel növekszik a tudása.

Alabástrom
A gipsz tömött, kristályos-szemcsés változata. Fehér, esetleg szürkés, sárgás, halvány vöröses, kékesszürke, szélein kissé áttetsző. Legbecsesebb a hófehér változat. Puha, körömmel is karcolható. Kedvelt alapanyaga különféle műtárgyaknak, de fényét idővel elveszti.
Uralt princípiumok: Szobrok, másolás, teremtés, érzelemmentesség.
Jellemző elvárások: Nem használhatja az, akinek bármely érzelme eléri a viharos fokozatot.
Előfordulása: Két helyen bányásszák a Szabad Hercegségek területén. Leginkább Sytisben keresik, ahol kedvelt díszítőeleme a palotáknak (főleg vázák formájában).
Tradicionális formulái:
Másolás
Megfelel az ideamágia másolás formulájának.
Teremtés Megfelel az ideamágia létrehozás formulájának.
Érzelemmentesség Megtisztít az érzelmektől, vagyis a közömbös érzelmi állapotba juttat. Két szintenként egy fokozattal csökkenti az összes érzelmet a közömbös állapot felé.

Ametiszt
A kvarc ibolyaszín különböző árnyalataiban előforduló változata (megjegyzendő, hogy ha tartósan napfény vagy hő éri, sárgás színűvé változik, ami mágikus potenciálját is lényegesen csökkenti). Általánosan használják, mert úgy hiszik, hogy véd a lerészegedés ellen.
Uralt princípiumok: Józanság, tiszta gondolatok, véd a lerészegedéstől és a mérgektől, befolyásolás.
Jellemző elvárások: Nem használhatja az, akinek bármely érzelme eléri a viharos fokozatot.
Előfordulása: Gyakori, de sehol sincs túl sok belőle. Egyik fontos bányája Acomar Ardúniában.
Tradicionális formulái:
Józanság Már 10% nehézségű változata is véd teljes mértékben a lerészegedés ellen – fontos viszont, hogy az alkohol testi károsító hatása ellen semmit nem ér, tehát óvatlan használója könnyen kaphat halálos alkoholmérgezést.
Méregűző Varázserejének megfelelő mértékben növeli az ellenállóképességet mérgezések ellen.
Tiszta gondolatok Megtisztít az érzelmektől, vagyis a közömbös érzelmi állapotba juttat. Kétszintenként egy fokozattal csökkenti az összes érzelmet a közömbös állapot felé.
Befolyásolás Megfelel a mentális befolyás sugallat formulájának.

Antimonit
Oszlopok és tűk alakjában kristályosodó ásvány, melyek fémfényűek és ólomszürkék. Rendkívül puha anyag, mállékony és már a gyertya lángjában megolvad. Fő összetevője az ezüstfehér antimon.
Uralt princípiumok: Képlékenység.
Jellemző elvárások: Nincs semmilyen elvárása.
Előfordulása: Xsit gejzírvárosai.
Tradicionális formulái:
Képlékenység
Megfelel a titkos alkímia képlékenység formulájának, de csak növelni képes a képlékenység fokát, csökkenteni nem.

Aragonit
Rombos kristályrendszerben található ásvány, hófehér, sárgás, rózsaszínű, zöld, barna, lila, kék, ibolyaszínű, sőt színtelen is lehet. Szebb példányai hosszú tű-szerű alakban kristályosodnak vagy korallszerű telepet alkotnak (ekkor vasvirágnak nevezik). Sósavban pezsegve oldódik. Lángba tartva kissé megduzzad, és porrá hull szét.
Uralt princípiumok: Átalakítás, látás a sötétben.
Jellemző elvárások: Azoknak a mágusoknak nyújt segítséget, akik az alábbi jellemvonások közül legalább kettővel rendelkeznek: alkalmazkodó, csapodár, könnyen lelkesedő, forróvérű, gyökértelen, hajlam a változtatásra, kapkodó, lázadozó, nyughatatlan, szeszélyes, találékony, szalmalángú.
Előfordulása: Az ardún hegyek több barlangjában található, a legszebb példányok Úrvölgyében borítják a barlangok falát – ezeket a barlang szerzetes-őrei vigyázva óvják a gyűjtőszenvedéllyel érkező látogatóktól.
Tradicionális formulái:
Átalakítás Megfelel az ideamágia átlényegítés formulájának.
Bagolyszemek A nem mágikus sötétben való tökéletes látás képességét adja meg.
10% Telehold által megvilágított tisztáson vagy egy gyertyával a pincében.
20% Erdőben alkonyatkor vagy hajnalban.
30% Erdő belsejében gyenge holdfényben.
40% Erdei tisztáson Hold idején vagy pincében, ahol az ablaktábla résein szüremlik be fény.
50% Erdőben, ha csak a csillagok ragyognak.
60% Barlang sötétjében – nincs fényforrás, teljes természetes sötétség.

Arany
Elemi természetes fém, vagyis termésarany, melyet a bányákban a telérekből közvetlenül ki tudnak fejteni. Nagyon ritka a tiszta előfordulása. Igen lágy, hőtől megpuhítva igen jól nyújtható, csakis a királyvíz oldja.
Uralt princípiumok: Tisztelet, vágy, kísértés, anyagiasság, fény, nap, hűtlenség, az anyag tökéletessége.
Jellemző elvárások: Azoknak a mágusoknak nyújt segítséget, akik az alábbi jellemvonások közül legalább kettővel rendelkeznek: bőkezű, büszke, szeret fogadni, hiú, játékszenvedély, pazarló, beosztó, dölyfös, haszonleső, kapzsi, nagyvonalú, számító, szereti a pénzt, szereti a jólétet, kincsvadász.
Előfordulása: Az arany viszonylag gyakori fémnek számít Abrysson, hisz a közkézen forgó fizetőeszközök jórészt ebből készülnek. Szerte a földrészen sok aranybánya van.
Tradicionális formulái:
Tisztelet Megfelel az asztrálmágia tisztelet-tiszteletlenség formulájának, de a tisztelet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Vágy Megfelel az asztrálmágia vágy-irtózat formulájának, de a vágy erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Fény Megfelel a titkos alkímia világosság formulájának, de a fény erejét csak növelni képes, csökkenteni nem. A belőle “csiholt” fény napfénynek számít.
Kísértés Csökkenti az áldozat önuralmát, szintenként eggyel.
Csalárd szolga Megfelel az asztrálmágia hűség-hűtlenség formulájának, de a hűség erejét csak csökkenteni képes, növelni nem.
Tökéletesedés Megfelel az ideamágia átnemesítés formulájának.

Aranyberill (Heliodor)
A berill egyik ritka, sárgásan átlátszó változata.
Uralt princípiumok
: Fény, remény, összhang.
Jellemző elvárások: Nem lehet pusztító, ártalmat okozó varázslatok létrehozásához használni, nem használhatja olyasvalaki, aki az elmúlt holdnapban szándékosan halálát okozta valamely élőlénynek, legyen az csak egy légy vagy egér.
Előfordulása: Naisur, Xsit, Miraclea, Goragar, Shagir, Nadir királyság – jóval ritkább a berillnél.
Tradicionális formulái:
Fény
Megfelel a titkos alkímia világosság formulájának, de a fény erejét csak növelni képes, csökkenteni nem. A belőle “csiholt” fény napfénynek számít.
Remény Megfelel az asztrálmágia remény-reménytelenség formulájának, de a remény erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Összhang Megfelel a hangulatmágia befogadás formulájának.

Arzenopirit
Vas és arzén vegyülete, fémes fényű, ezüstfehér vagy acélszürke, karcoláskor pora szürkésfehér. Hevítve vagy kemény tárggyal megütve fokhagymaszagot áraszt, majd mágneses gömbbé olvad. Szerte Abrysson keresett a méregkeverők körében.
Uralt princípiumok: Mérgezés.
Jellemző elvárások: A varázslónak alapvető szinten értenie kell a méregkeveréshez (15%).
Előfordulása: Nem túl gyakori ásvány, de a legtöbb vasbányában felelhető. Birtoklása gyakorlatilag egyértelmű elismerése annak, hogy az illető méregkeverő, és ez nem mindig garantál hosszú életet.
Tradicionális formulái:
Méreg A célszemély ellenállóképességét csökkenti a mérgekkel szemben.

Auripigment
Lágy anyag, sárga színű, gyöngyházas fényű ásvány, festékek kedvelt alapanyaga. Természetes előfordulása mellett akkor is keletkezik, ha a realgárt napfény éri. Könnyen olvasztható. Oltott mésszel és vízzel péppé keverve borotválásra használják, mert a bőrről a szőrt egyszerűen leeszi.
Uralt princípiumok: Színek, rejtőzés, feltűnés.
Jellemző elvárások: Azoknak a mágusoknak nyújt segítséget, akik az alábbi jellemvonások közül legalább eggyel rendelkeznek: alkalmazkodó, csapodár, könnyen felejtő, fogékony, ingatag, változékony és befolyásolható.
Előfordulása: Xsit, Shagir keleti fele, Vulcanor szigete és Naisur.
Tradicionális formulái:
Rejtőzés
A célpont tökéletesen beolvad a környezetébe, ez a kő varázserejének megfelelő mértékű növekedést jelent minden olyan esetben, amikor el akar rejtőzni.
Feltűnés A célpont kirí környezetéből, ez a kő varázserejének megfelelő mértékű csökkentést jelent minden olyan esetben, amikor el akar rejtőzni vagy jelentéktelennek akar tűnni.

Berill
Nagyon változatos színű féldrágakő, van belőle zöld, sárgás, kék, sőt rózsaszínű. Meglehetősen kemény. Nemes változatai a smaragd és az akvamarin.
Uralt princípiumok: Remény, boldogság, örök fiatalság, szerelmi házasság, összhang, víz.
Jellemző elvárások: Nem lehet pusztító, ártalmat okozó varázslatok létrehozásához használni, nem használhatja olyasvalaki, aki az elmúlt holdnapban szándékosan halálát okozta valamely élőlénynek, legyen az csak egy légy vagy egér.
Előfordulása: Naisur, Xsit, Miraclea, Goragar, Shagir, Nadir királyság – viszonylag gyakori ásvány.
Tradicionális formulái:
Remény
Megfelel az asztrálmágia remény-reménytelenség formulájának, de a remény erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Fiatalság Megfelel az elemi mágia ifjúság formulájának, de a csak fiatalítani képes, öregíteni nem.
Boldogság Megfelel az asztrálmágia boldogság-boldogtalanság formulájának, de a boldogság erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Összhang Megfelel a hangulatmágia befogadás formulájának.
Víz Megfelel a titkos alkímia vízteremtés formulájának.
Vízzuhatag Megfelel a titkos alkímia zuhatag formulájának.

Borostyán
A valamikori erdők fáiból kifolyt gyantából keletkezett az évezredek alatt, tehát voltaképpen nem ásvány, hanem megkövült szerves anyag. Változatos színű, világos sárgától egészen a feketéig, a bele került egyéb anyagoktól függően, néhány különösen mágikus darab kéken fluoreszkál. Értékesebb példányaiban különféle zárványok találhatóak: levelek, a gyantába fulladt rovarok stb. (ezek gyakran növelik a varázserőt és az értékét is).
Uralt princípiumok: Termékenység, életerő, védi a gyermekeket.
Jellemző elvárások: Csak olyan varázslatokat lehet vele létrehozni, mely az életet támogatja, továbbá csak olyan nő használhatja, akinek már született gyermeke.
Előfordulása: Naisur és Xsit területén kerülnek elő szép darabjai a tengeri és folyami hordalékból, a fenti országok jelentős kereskedelmi cikke, de a nadorok földjén is találni szép példányait.
Tradicionális formulái:
Élet
Megfelel a titkos alkímia élet formulájának, de az életerő nagyságát csak növelni képes, csökkenteni nem.
Betegségűző Erőségéhez mérten növeli a célszemély ellenállóképességét a betegségekkel szemben, de csak gyermekek esetében.
Méregűző Varázserejének megfelelő mértékben növeli az ellenállóképességet mérgezések ellen, de csak gyermekek esetében.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus és imaginációs varázslatok nehézségét, feltéve, ha az gyermekekre irányul.

Cirkon
Színtelen, vörös, barna, sárga, zöld vagy szürke ásvány, mely eléggé változatos formákban fordul elő, csak szakértő képes megállapítani, hogy egy ásvány cirkon-e vagy sem. Átlátszó változatát gyakran használják gyémánt hamisítására. Rózsaszín változata a hiacint, gyémántfényű változata a jargon.
Uralt princípiumok: Bölcsesség, tisztelet, megbecsülés, gazdagság.
Jellemző elvárások: Csak olyan mágus képes használni, aki már betöltötte a negyvenedik életévét (valós életkor) és általános megbecsülésnek örvend.
Előfordulása: Abr(ssen még nem találtak cirkont, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Tradicionális formulái:
Tisztelet
Megfelel az asztrálmágia tisztelet-tiszteletlenség formulájának, de a tisztelet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Bölcsesség Erősíti az Érzékenységet, az Intelligenciát és a Harmadik Szemet, minden második szinten eggyel – tehát 40%-os erejű változata +2 tulajdonságpontot jelent.

Csillagkő
A nadorok népének igen kedvelt ékköve, amit csak az ő földjükön lehet találni a hegyi patakok kavicshordalékában – persze azt, hogy pontosan hol, azt a nadorok nem kötik szívesen nemhogy idegenek, de még saját társaik orrára sem. A kő színe nagyon változatos, gyakorlatilag bármilyen lehet, ami megkülönbözteti őket egyszerű társaiktól, az a különös csillogás, ami a kőből belülről fakad, ez különösen sötétben jól látható. A csillagkő nagyon keresett ékkő a királyságon kívül is, bár királyság területét elhagyó csillagkövek évente 10%-nyit veszítenek erejükből, ez az erő csak akkor töltődik vissza, ha visszatérnek a nadorok földjére, ez esetben havonta 10%-ot nyernek vissza.
A csillagkövet a nador sámánok sokáig egyáltalán nem engedték kivinni országuk terültéről, vad hajszát indítva az egyre szaporodó számban kicsempészett darabok után. Hosszas küzdelem után a Nagy Öreg meglepő lépésre szánta el magát. Engedélyezte kizárólagos joggal a sytisi Saltinacca nevezetű “középvonalbeli” Háznak, hogy a csillagkövekkel kereskedjen. Sokak szerint így akarta ellenőrzés alá vonni az addig is zajló csempészetet. A Saltinaccának valóban sikerült kemény harcokban megőriznie megszerzett jogát a rivális házakkal szemben, és szépen meg is gazdagodott a csillagköveken. A kizárólagos jog feltétele az volt, hogy csak a Nagy Öreg küldötteinek engedélyével lehet eladni bárkinek a kövekből, miután meggyőződtek azok róla, hogy jó kezekbe kerül. Ezzel szemben a nadorok közt is vannak olyan hangok, főleg az idősebb sámánok között, akik szerint a Nagy Öreg valójában csak anyagi érdekből adta el a kereskedelmi jogot, és jó részt kap az eladásokból.
Uralt princípiumok: Kapcsolat a szellemvilággal.
Jellemző elvárások: Gazdájának legalább kismesteri (30%) szinten kell rendelkeznie valamelyikkel az alábbi képzettségek közül: szellemnyelv, evokáció, szellemerő, theurgia-goécia, nekromancia.
Előfordulása: Kizárólag a nadir királyság.
Tradicionális formulái:
Kapcsolat a szellemekkel
Minden kő tartalmazza az alábbi képzettségek egyik formuláját (ez kövenként változó, az első használat előtt ezt nem lehet tudni): szellemnyelv, evokáció, szellemerő, theurgia-goécia, nekromancia. Egyesek szerint felhasználható démonidézésre is.

Ezüst
Elemi természetes fém, vagyis termésezüst, melyet a bányákban a telérekből közvetlenül ki tudnak fejteni. Szabályos rendszerben kristályosodik. Mivel felülete oxidálódik, ezért színe általában sötétszürke, frissen tisztítva ezüstszürke.
Uralt princípiumok: Álom, éjszaka, holdfény, alakváltás, alakváltók, ventorok, sötétség, védelem.
Jellemző elvárások: Csak olyan személy képes felhasználni, aki éjszaka született (erre alapesetben 50% esély van).
Előfordulása: Az ezüst viszonylag gyakori fémnek számít Abrysson, hisz a közkézen forgó fizetőeszközök jórészt ebből készülnek. Szerte Abrysson sok ezüstbánya van.
Tradicionális formulái:
Álompor
Az áldozatnak önuralom vagy kitartás próbát kell dobnia (amelyik a jobb) a varázslat szintje +4 ellen, és ha azt elbukja, akkor elalszik. Az áldozat fáradtsága nehezítheti a próbát. Felébresztéséhez ismételt próbát kell dobni ötpercenként, ehhez az ébresztés durvasága adhat bonuszokat. Az ébredés után szintenként egy percig még kábultnak számít az áldozat. 80% feletti varázserőtől az álom már oly erős, hogy abból evilági módszerrel már nem ébreszthető fel senki.
Álombaszállás Megfelel az álommágia beavatkozás formulájának.
Sötétség Megfelel a titkos alkímia sötétség formulájának.
Alakváltás Megfelel az ideamágia átlényegítés formulájának, de csak élőlényekre használható.
Ventorok végzete A varázsló által megigézett fegyver sebzéséhez szintenként +1 adódik, ha azokat ventorok ellen alkalmazzák.
Védőkör A varázsló kiterjesztett aurájából távoznia kell minden démonnak, szellemnek, élőholtnak, továbbá ventoroknak feltéve, ha azok testet öltve próbálnak oda bejutni.

Fekete achát
A kalcedonfélékhez tartozik, meglehetősen sokféle külalakban található, melyek közös jellemzője, hogy koncentrikus körökben szalagosan színezett fekete, szürke és fehér csíkokkal.
Uralt princípiumok: Bátorság, győzelem, szerencsejáték, nők szerelme.
Jellemző elvárások: A nagyvilági férfiak (nők nem tudják használni) kedvelt drágaköve, mely azoknak a mágusoknak nyújt segítséget, akik az alábbi jellemvonások közül legalább hárommal rendelkeznek: érzéki, ügyeskedő, bátor, bőkezű, büszke, becsvágyó, buja, csábító, csapodár, derűs, elszánt, független, forróvérű, hősies, szeret fogadni, harcias, hatásvadász, hiú, játékszenvedély, könnyen lobban szerelemre, kedvesen könnyelmű, lehengerlő, lelkes, merész, nőcsábász, nagyhangú, nagyvonalú, nemtörődöm, pazarló, romantikus, szellemes, szenvedélyes, szerencsés, társasági ember, törekvő, találékony, tréfacsináló, vakmerő.
Előfordulása: Viszonylag gyakori, több helyen is bányásszák, kisebb példányait könnyű beszerezni.
Tradicionális formulái:
Vakmerőség
Megfelel az asztrálmágia vakmerőség-gyávaság formulájának, de a vakmerőség erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Ördögi mázli A kő varázserejének megfelelő mértékben növeli a szerencsejátékban a győzelem esélyét.
Vágy Megfelel az asztrálmágia szeretet-gyűlölet formulájának, de a szeretet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem, továbbá csak szexuális értelemben, és csak nőkre hat.
Győzelem A kő varázserejének negyedét a varázsló hozzáadhatja a kő első használatakor meghatározott képzettségéhez, feltéve, ha az adott képzettséget valaki(k) hasonló képzettsége ellen használja. (Vagyis csakis ellenpróba esetén). Csak evilági képzettségeket növelhet vele, mágikusakat nem.

Füstkvarc
A kvarc egyik szép változata, melynek színe a füstbarnától a feketéig változik. Jól faragható.
Uralt princípiumok: Illúziók, füst.
Jellemző elvárások: A varázsló nem képes használni olyan helyen, amit közvetlen napfény ér (de éjjel, ködben, föld alatt, zárt teremben, erdő mélyén lehet használni).
Előfordulása: Szerte a földrészen viszonylag gyakori.
Tradicionális formulái:
Illúzió
Megfelel a mentális befolyás igaz illúzió formulájának.
Füst Megfelel az elemi mágia füst formulájának.

Galenit (Ólomfény)
Az ólom egyik leggyakoribb ásványa, mely a sok ólom mellett ként és gyakran ezüstöt is tartalmaz. Fémfényű, színe szürke, kristályai általában hexa- vagy oktaéderek. Annyira puha, hogy késsel karcolható, de a rendkívül nehéz ásvány.
Uralt princípiumok: Nehézség, mérgezi a testet, felejtés.
Jellemző elvárások: Legalább 14-es egészség és 14-es emlékezet.
Előfordulása: Mindössze két bányája van Ardúniában.
Tradicionális formulái:
Nehézség
Megfelel a titkos alkímia súlyosság formulájának, de a súlyt csak növelni képes, csökkenteni nem.
Ólomital A vizet, anélkül, hogy azt érezni lehetne, enyhén mérgezővé teszi – aki iszik belőle, és nem sikerül a mágiaellenállása, annak egészsége szintenként eggyel csökken egy napnyi időtartamra.
Felejtés Megfelel a mentális befolyás akaratátvitelének, de csak emlékek törölhetők vele, ugyanakkor egyben szintenként eggyel rontja az áldozat emlékezet képességét.

Grafit
Ugyanazon anyagból áll, mint a kemény gyémánt és mégis milyen más! Olyan lágy, hogy íróeszközként használják Napnyugaton. Színe sötétszürke, tapintása zsíros és egyáltalán nem hasonlít egy drágakőre, de hétköznapi értelemben nem is tartják annak.
Uralt princípiumok: Villámok, emlékezet.
Jellemző elvárások: Legalább 15-ös gyorsaság.
Előfordulása: Több helyen is előfordul, de meglepő módon főként Quaboa déli részén kerülnek elő a földből nagy példányai. A lapályon fekvő ország egyetlen “ásványkincse”. A legtöbb bölcs nem tartja valószínűnek, hogy természetes úton kerültek oda, de nem tudnak megegyezni abban, hogy akkor hogyan lehet, hogy a quaboai ekék időnként grafitot fordítanak ki a földből.
Tradicionális formulái:
Villámhárító
Minden szintje után 4 életerő sebzést fog fel a természetes vagy mágikus villámok erejéből. (Tehát 30% nehézség esetén 12 életerő sebzést fog fel.)
Villámcsapás Szintenként egy életerő sebzésű villámot lövell ki.
Emlékezet Szintenként eggyel növeli az emlékezet erejét.

Gyémánt
A drágakövek királynője, amely kétségtelenül a legnagyobb mágikus hatalommal bíró közöttük, s mely egyben a legkeményebb természetes anyag is. Nem véletlen, hogy minden drágakövek legdrágábbika, melynek jelentős mágikus erővel rendelkező példányait nem sokan mondhatják magukénak. Rendkívül sok változata van (fehér, szürke, narancs, barna, rózsaszínű, vörös, kék, zöld, fekete és teljesen átlátszó), amelyek közül az utóbbi a legértékesebb.
Uralt princípiumok: Fény, élet, tisztaság, őszinteség, kitartás, állhatatosság, állandóság, sérthetetlenség, legyőzhetetlenség, démonoktól véd, uralkodás, keménység.
Jellemző elvárások: A mágus uralkodás vagy vezetés képzettsége legalább akkora kell, hogy legyen, mint a gyémánt varázsereje.
Előfordulása: Meglehetősen ritka, főként Miraclea és Naisur területén bukkantak rá példányaira a folyók hordalékában.
Tradicionális formulái:
Fény
Megfelel a titkos alkímia világosság formulájának, de a fény erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Élet Megfelel a titkos alkímia élet formulájának, de az életerő nagyságát csak növelni képes, csökkenteni nem.
Sérthetetlenség A varázsló aurájában levő élőlényeket és tárgyakat láthatatlan védő energiaburokkal veszi körül, mely minden olyan fizikai behatás ellen véd, mellyel szemben a páncélzat is védene. A varázspáncél védelme 1 SFÉ minden második szinten (vagyis a 40% varázserejű gyémánt 2 SFÉ védelmet ad), viszont a varázspáncél semmilyen esetben sem jelent mozgáskorlátozó tényezőt (MGT-t). Anyagi- és varázspáncél egyidejű alkalmazása esetén csak a jobbik SFÉ értéket kell eggyel növelni (véletlenül sem kell a két értéket összeadni!) és a páncél MGT-je számít.
Tisztelet Megfelel az asztrálmágia tisztelet-tiszteletlenség formulájának, de a tisztelet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Akaratátvitel Megegyezik a mentálmágia azonos nevű formulájával.
Védelem a démonoktól A varázsló kiterjesztett aurájába a démon semmilyen formában sem léphet be, illetve onnan távoznia kell, amennyiben a varázsló és a démon aurája közötti párbajban a démon alul marad. A gyémánt varázsereje nem lehet kisebb, mint a démon aurája! A démon által megszállott lény ideiglenes megnyugszik, a démoni kreatúra elmenekül (ha nem tud, akkor “elpusztul”), a démoni hatás szünetel.
Kitartás A varázslat minden harmadik szintje után eggyel növeli az erőnlétet (vagyis 60%-os nehézség esetén +2 erő, kitartás és egészség).
Legyőzhetetlenség A harci tudást képes növelni, a kő varázserejének ötödével. A kapott értéket tetszőleges arányban fel lehet osztani a TÉ és a VÉ vagy öttel elosztva a KÉ között, de a felosztás arányát a varázslat létrehozásakor meg kell határozni.
Őszinteség Ez lényegében egy gondolatolvasás egy korlátozott formája, mely csak azt mutatja ki, hogy a varázslat célpontja hazudik-e vagy sem. Természetesen csak akkor hatásos, ha a célpont tudatában van annak, hogy hazugságot mond.
Keménység Megfelel a titkos alkímia keménység formulájának, de csak növelni képes a keménység fokát, csökkenteni nem.

Hegyikristály
Hegyikristálynak nevezik Abrysson azokat a kvarcféléket, melyek átlátszóak, de legalábbis áttetszők. További kvarcváltozatok: a vörös jáspis, a rózsaszínű rózsakvarc, a feketés füstkvarc, a barnásfekete morion, a sárga citrin, a lila ametiszt, a rózsaszínű rózsakvarc, fehéresszürke telérkvarc, a jogarkvarc, a hagymazöld prazem, a csillogó barnás aventurim, a csíkos tigrisszem és a sokféle kalcedon. Nagyon kemény anyagok, az acéllal szikrát vetnek. Ha erősebb nála valami, akkor nem hasad, hanem törik. A drágakő-hamisítványok kedvelt alapanyaga.
Az Északi Varázslóiskola híres fagykövei, melyek minden onnan kikerülő mágusnál megtalálhatóak, szintén hegyikristályok. Hegyikristályból készülnek a Napnyugat híres látógömbjei is, a távolbalátás remekművei.
Uralt princípiumok: Tisztaság, egyszerűség, távolbalátás, vonzza az esőfelhőket, láthatatlanság.
Jellemző elvárások: Használója az alábbiak közül legalább egy személyiségjeggyel kell, hogy rendelkezzen: őszinte, becsületes, egyenes, jellemes, alázatos, megbízható és szerény.
Előfordulása: Elsősorban a Nador királyságban a folyóhordalékban található, a helyiek kedvelt ékszere, de több más helyen is a Sárkánygerinc mentén, bár nem ilyen bőségben.
Tradicionális formulái:
Esőfelhők A kő hívására esőfelhők érkeznek, és esni kezd, a szükséges varázserő nagysága az esőfelhők felbukkanásának valószínűségével nő (10% trópusi esőerdőben, 95% a legszárazabb sivatagban nyáron.) Az eső megérkezése legalább 10 percig tart.
Tiszta gondolatok Megtisztít az érzelmektől, vagyis a közömbös érzelmi állapotba juttat. Kétszintenként egy fokozattal csökkenti az összes érzelmet a közömbös állapot felé.
Alázat Megfelel az asztrálmágia büszkeség-alázat formulájának, de az alázatot csak növelni képes, csökkenteni nem.
Látógömb Megfelel az imagináció és a távolbahatás arkánumának, azzal a megszorítással, hogy csak keresni és érzékelni lehet általa.
Láthatatlanság Megfelel a mentális befolyás láthatatlanság formulájának.

Heliotrop
A kalcedon mély zöld színű változata, melyen vércseppenként helyezkednek el apró vörös foltok. Pecsétnyomók kedvelt alapanyaga.
Uralt princípiumok: Veszély észlelése, zivatar keltése.
Jellemző elvárások: Nincs ismert elvárása.
Előfordulása: Csak a ghodik földjén találni belőle néha egy-egy darabot. Mivel a ghodik nemigen foglalkoznak bányászatával, nem sok példány forog közkézen belőle, ezek közül a leghíresebb az az Attalla nevezetű gyűrűbe foglalt nagy ékkő, ami a naisuri kagan családjában öröklődik.
Tradicionális formulái:
Veszélyérzékelés
Megérzi, ha a gazdáját veszély fenyegeti, ekkor elváltozik és olyanná lesz, mintha a kis vércseppek folynának rajta. Mind a közvetett, mind a közvetlen veszélyt érzékeli, ebből a szempontból úgy kell kezelni, mint egy varázserejével megegyező szintű észlelővarázslatot.
Viharkűzés/Viharkeltés Megegyezik a vele azonos szintű Időjóslás képzettséggel.

Hiacint
A cirkon rózsaszínű változata.
Uralt princípiumok: Szerénység, hűség, tisztánlátás, elűzi a rossz álmokat, távol tartja a gonosz szellemeket, bátorságot ad.
Jellemző elvárások: Csak olyan személy használhatja, akit már egyszer életében megszállt démon vagy gonosz szellem, de sikerült tőle megszabadulnia.
Előfordulása: Abr(ssen még nem találtak hiacintot, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Tradicionális formulái:
Szerénység
Megfelel az asztrálmágia alázat-büszkeség formulájának, de az alázat erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Hűség Megfelel az asztrálmágia hűség-hűtlenség formulájának, de a hűség erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Bátorság Megfelel az asztrálmágia vakmerőség-gyávaság formulájának, de a vakmerőség erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Elűzi a rossz álmokat Az alvó hozzáadhatja a kő varázserejét a mágiaellenállásához, ha álommágiák ellen védekezik.
Távol tartja a szellemeket Hatása megfelel a kő varázserejét egyenlő erejű szelleműző szalagénak.
Tisztánlátás Megfelel a demonológia tisztánlátás formulájának.

Higany
Elemi higany a természetben nemigen található, mivel normál hőmérsékleten folyékony halmazállapotú kis gömböket formál, csak nagy hidegben fagy meg. Az elemi higany ónfehér, fémfényű. Az alkímia egyik legfontosabb alapanyaga. (Fő ásványa a cinóbervörös cinnabarit, melyet mérgező volta ellenére gyakorta használnak festékként.)
Uralt princípiumok: Levegő, víz, képlékenység.
Jellemző elvárások: Nincs különleges elvárása.
Előfordulása: Több helyen is található kisebb mennyiségben, nagyobb mennyiségben csak a rettegett hírű votari Scurion bányájában termelik ki. Halmazállapota miatt kis üvegcsében lehet csak szállítani. Méregnek is kiváló.
Hagyományos formulái:
Vízteremtés
Megfelel a titkos alkímia vízteremtés formulájának.
Levegőteremtés Megfelel a titkos alkímia levegőteremtés formulájának.
Képlékenység Megfelel a titkos alkímia képlékenység formulájának.

Holdkő (Szelenit)
A gipsz átlátszó változata.
Uralt princípiumok: Szerencse, nem várt öröm, növekedés.
Jellemző elvárások: Kizárólag nők képesek felhasználni varázserejét és csak akkor, ha fent van a hold – újhold idején egyáltalán nem lehet használni, viszont telihold idején varázsereje a másfélszeresére nő.
Előfordulása: Abr(ssen még nem találtak holdkövet, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Hagyományos formulái:
A hold ereje
Erősíti más drágakövek varázserejét, mégpedig úgy, hogy varázserejének negyedét hozzá lehet adni a felhasznált kő varázserejéhez (de többlet nem lehet több mint a kő varázserejének a fele.) Használatához harmadik körös beavatottnak kell lennie a drágakőmágusnak.
Szerencse Megfelel a Lélekmágia kívánságának, ide értve azt is, hogy minden használatakor véglegesen csökken 1-gyel a varázsereje.

Igazgyöngy
Voltaképpen az igazgyöngy sem nevezhető drágakőnek, hiszen részben szerves eredetű anyag, mely a tengeri kagylók némelyikében képződik, miután a kagyló egy a belsejébe került idegen anyagot gyöngyházzal vesz körül. Legértékesebb változatának színe fehér, még értékesebb a ritka fekete változat, a gyakoribb szürkés árnyalatokat általában nem viselik jobb körökben ékszerként.
Uralt princípiumok: Nőiesség, tisztaság, ártatlanság
Jellemző elvárások: Kizárólag szűz nők tudják varázserejét felhasználni és csak egyetlenféle, de nagy erejű varázslatot képes létrehozni.
Előfordulása: Kizárólag a Vihar-szigeteken hozzák a gyöngyhalászok a felszínre, ahonnan Ardúniába vagy Shagirba kerül.
Egyetlen formulája:
Nagy erejű, testet-lelket megtisztító varázslat. Főbb hatásai, melyek egy időben, egyszerre aktivizálódnak:
1. Kétszintenként egy fokozattal csökkenti a negatív érzelmek erejét, de nem lép túl a közömbös fokozaton.
2. Erőségéhez mérten növeli a célszemély ellenállóképességét a betegségekkel szemben.
3. A testbe beköltözött, azt megszálló lényeket (legyen az démon vagy szellem) elűzi, feltéve, ha a varázsló aurája és a megszálló lény aurája közötti ellenpróbán a varázsló ereje győzedelmeskedik.
4. Megtöri a varázslatokat, ha a varázsló aurája és a legyőzendő mágia erőssége közötti ellenpróbán a varázsló győzedelmeskedik.
5. Varázserejének megfelelő mértékben növeli az ellenállóképességet mérgezések ellen.

Jáde
Többnyire tömeges vagy szemcsés formában fordul elő, jellemzően zöld, de lehet fehér, szürke, mályvaszínű, barna vagy sárga, karcoláskor pora viszont színtelen. Semmi sem oldja. Nagyon szívós.
Uralt princípiumok: Erő, szilárdság, hatalom, elűzi a vadállatokat, vonzza az esőfelhőket.
Jellemző elvárások: Csak olyanok kezében bontakozik ki a hatása, akiknek uralkodás/tekintély képzettsége legalább akkora, mint a jade varázsereje.
Előfordulása; Abr(ssen még nem találtak jadekövet, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Tradicionális formulái:
Erő
A varázslat minden harmadik szintje után eggyel növeli az erőnlétet (vagyis 60%-os nehézség esetén +2 erő, kitartás és egészség).
Akaratátvitel Megegyezik a mentálmágia azonos nevű formulájával.
Rettegő vadállat Megfelel az asztrálmágia vakmerőség-gyávaság formulájának, de a gyávaság erejét csak növelni képes, csökkenteni nem, továbbá kizárólag állatokra hat.
Köd Megfelel az elemi mágia ködidézés formulájának.
Esőfelhők A kő hívására esőfelhők érkeznek, és esni kezd, a szükséges varázserő nagysága az esőfelhők felbukkanásának valószínűségével nő (10% trópusi esőerdőben, 95% a legszárazabb sivatagban nyáron.) Az eső megérkezése legalább 10 percig tart.

Jáspis
A jáspis egy híres kvarcváltozat, mely vörös (esetleg fahéjbarna) és átlátszatlan, továbbá gyakran foltos, pöttyös vagy sávos.
Uralt princípiumok: Öröm, boldogság, enyhíti a fájdalmat, csillapítja a vérzést.
Jellemző elvárások: Semmilyen varázslatban sem vesz részt, mely kárt, szenvedést okoz valakinek.
Előfordulása Elsősorban Shagirban fordul elő, az ottani híres gyógyítók elmaradhatatlan kísérője, nem maradhat el a nyakukból a bőrszíjon bőrtokban függő jáspist.
Tradicionális formulái:
Boldogság
Megfelel az asztrálmágia boldogság-boldogtalanság formulájának, de a boldogság erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Fájdaloműző Növeli a fájdalomtűrést varázserejének megfelelő százalékkal.
Gyógyerő Képes a sebeket gyógyítani a sebgyógyítás képzettségnél leírtaknak megfelelően, varázsereje mértékének megfelelően. Ha használója ért a gyógyítás misztikus tudományához, akkor ahhoz hozzáadhatja a kő varázserejének negyedét (legalább egy órás folyamatos használat szükséges).

Kalcedon
A kalcedonfélék tömött, finom rostos kvarcváltozatok, üveges vagy viaszos fényűek. Az itt ismertetett változat, a szűkebben vett kalcedon, halványkék színű. Kalcedonváltozat még a karneol, a krizopáz, az achátok, a jáspis, a heliotróp, a szarukő, a tűzkő és az ónix.
Uralt princípiumok: Testi erő, egészség, csillapítja a lázat.
Jellemző elvárások: Nincs különös elvárása.
Előfordulása; Gyakorlatilag a Sárkánygerinc teljes hosszában megtalálható, barlangokban cseppköves bevonatokon és patakokban hordalékként is.
Tradicionális formulái:
Erő A varázslat minden második szintje után eggyel növeli az erőt (vagyis 60%-os nehézség esetén +3 erő).
Egészség A varázslat minden második szintje után eggyel növeli az egészséget (vagyis 60%-os nehézség esetén +3 egészség).

Karneol
A kalcedon piros színű változata. vasvegyület okozza színét. A sötét vérvörös karneol neve hímkarneol, a halvány, sárgásba játszóé nőkarneol.
Uralt princípiumok: Barátság, bátorság, önbizalom, egészség, elűzi a rosszkedvet, megfékezi az indulatokat, távol tartja a rontást.
Jellemző elvárások: Csak pozitív személyiségek kezében éled fel varázsereje, vagyis használójának nem lehet egyetlen negatív érzelme sem háborgó vagy erősebb fokozatú.
Előfordulása: Arcantison van a földrész egyetlen bányája, ahol kisebb mennyiségben karneolt is a felszínre hoznak.
Tradicionális formulái:
Bizalom Megfelel az asztrálmágia bizalom-bizalmatlanság formulájának, de a bizalom erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Boldogság Megfelel az asztrálmágia boldogság-boldogtalanság formulájának, de a boldogság erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Bátorság Megfelel az asztrálmágia vakmerőség-gyávaság formulájának, de a bátorságott csak növelni képes, csökkenteni nem.
Betegségűző Varázserejéhez mérten növeli a célszemély ellenállóképességét a betegségekkel szemben.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus és imaginációs varázslatok nehézségét.
Tiszta gondolatok Megtisztít az érzelmektől, vagyis a közömbös érzelmi állapotba juttat. Kétszintenként egy fokozattal csökkenti az összes érzelmet a közömbös állapot felé.

Kén
Nagyon is jól ismert ásvány ez a földrészen, mely elemi kénként is előkerül. Ekkor sárga színű, könnyen törő, de nem hasadó, meglehetősen puha, olvadáspontja alacsony. Vulkános területen keletkezik, a felszínre törő gőzökből rakódik le. Az alkímia egyik legfontosabb alapanyaga.
Uralt princípiumok: Mérgezés, démonok, légiesség.
Jellemző elvárások: A kő tulajdonosának egészségének 10 feletti része legalább olyan nagy kell, hogy legyen, mint a kő varázserejének tizes része, különben a méregfüst alatt felsorolt mérgezést ő maga szenvedi el.
Előfordulása: Csak olyan területen található, ahol tűzhányók működtek valaha, mint Xsit, Shagir keleti fele, de legnagyobb tömegben Vulcanor szigetén bányásszák.
Tradicionális formulái:
Méregfüst Megfelel a titkos alkímia füst formulájának, de nem a füst fullaszt, hanem a benne levő méreg. Ennek erőssége megfelel a varázslat erősségének, hatása k10 perc alatt teljesedik ki és k10 percig hat, hatása ájulás. Az ájulásból magához térő még további k10 óráig kábultnak minősül, kivéve, ha sikeresen gyógyítják (gyógyítás vagy méregkeverés próba a varázslat nehézsége ellen).
Tisztánlátás Megfelel a demonológia tisztánlátás formulájának, használója démoni jelenlét esetén erős kénkőszagot érez.
Földteremtés Megfelel a titkos alkímia földteremtés formulájának.
Tűzteremtés Megfelel a titkos alkímia tűzteremtés formulájának.
Légiesség Megfelel a titkos alkímia könnyűség formulájának.

Korall
A korall nem drágakő, hanem apró, növénynek látszó tengeri telepes állatkák védelmező váza, mely főleg mészből áll. Alakja általában göcsörtös faágra emlékeztet, színe pedig nagyon sok féle lehet, a leggyakoribb a fehér és a vörös.
Uralt princípiumok: Siker, elveszti a színét, ha meghal egy barát.
Jellemző elvárások: A varázslónak legalább egy olyan barátja kell, hogy legyen, aki iránt legalább háborgó szintű barátságot érez (lehet viszonzatlan is).
Előfordulása: A korall nagyon ritka a földrészen, csak Arcantis és Ardúnia déli részén, a Kristály-sivatag, illetve a Csillagtemető partvonala mellett fekvő apró szigetek körül található néhány korallzátony, ahonnan hébe-hóba eljut pár példány a földrész mágiahasználóinak kezébe.
Tradicionális formulái:
Szimpatikus híd Megfelel a szimpatikus mágia arkánumának, azzal a megszorítással, hogy csak érzékelést és keresést lehet a varázserejével létrehozni.
Siker A varázslat nehézségének negyedét a varázsló hozzáadhatja a varázslatban meghatározott képzettségéhez, feltéve, ha az adott képzettséget valaki(k) hasonló képzettsége ellen használja. (Vagyis csakis ellenpróba esetén) Csak evilági képzettségéket növelhet vele, mágikusakat nem.

Krizolit
Az olivin áttetszően tiszta, drágakőnek minősülő sárgászöld változata, jelentése “aranyos kő”. Legértékesebb változata almazöld, ezt estéli smaragdnak is mondják.
Uralt princípiumok: Bölcsesség, elrejtőzés, elűzi a démonokat.
Jellemző elvárások: A varázsló következő tulajdonságai: érzékenység, önuralom és harmadik szem összesített összege legalább 42-nek kell lennie, de egyetlen tulajdonsága sem lehet több mint 17.
Előfordulása: Meglehetősen ritka drágakő, melyet bár csak Miracelában bányásznak, de legnagyobb kereslet iránta Ardúniában van, ami főleg démonoktól védő erejének köszönhető.
Tradicionális formulái:
Bölcsesség
Növeli az Érzékenységet, az Akaraterőt és a Harmadik Szemet, minden harmadik szinten eggyel – tehát 60% nehézségű változata +3 tulajdonságpontot jelent.
Rejtőzés A varázslat nehézségének felével növekszik a védett személyre vagy területre irányuló minden kémlelőmágia nehézsége.
Démonűző Megfelel a demonológia démonűzés formulájának.

Krizopráz
A kalcedon almazöld színű, gyantafényű változata.
Uralt princípiumok: Öröm, vidámság, nevetés.
Jellemző elvárások: A varázslótól elvárja, hogy legalább egy személyiségjeggyel rendelkezzen a sok közül: derűs, kárörvendő, szereti megnevettetni az embereket, nagyotmondó, szellemes és tréfacsináló.
Előfordulása: Eddigi tudásunk szerint nem található Abrysson, bár ez talán annak is köszönhető, hogy kevés dologra lehet használni, így nem is nagyon törték magukat a mágiahasználók, hogy beszerezzék. Ez csak az utóbbi időben változott meg, mióta a Gyilkos Bohócnak nevezett renegát mágus kezében félelmetes fegyverré vált.
Tradicionális formulái:
Boldogság
Megfelel az asztrálmágia boldogság-boldogtalanság formulájának, de a boldogság erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.

Lazúrkő (Démonkő)
A nem abryssi eredetű kék drágakő a démonimádó szekták varázserejű drágaköveként kapott kétes hírnevet, pedig valójában nem csak gonosz célra lehet használni, és nincs közvetlen köze a démonidéző praktikákhoz. Szép azúrkék színű, gyakran apró sárga, fénylő foltokkal, melyek a benne elhintett piritkristálykáktól vannak, ettől kicsit úgy néz ki, mint a csillagos égbolt. Mozaikmunkákra is sűrűn használják, valamint dísztárgyakat faragnak belőle. Porrá törve és gondosan megtisztítva az igazi ultramarin-festéket adja.
Uralt princípiumok: Isteni kegy, elhivatottság, hit.
Jellemző elvárások: Csak olyan embernek engedelmeskedik varázsereje, akiben elég erős a vallásos hit – mindegy milyen vallásról van is szó. Vagyis az illető vallásgyakorlat képzettségének legalább annyinak kell lennie, mint a kő varázsereje.
Előfordulása: Abrysson senki nem tud évezredek óta olyan helyet, ahol lazúrkövet lehet találni – persze bizonyos rémtörténetek keringenek titkos démonidéző szekták még titkosabb bányáiról… Nagyon ritka és drága, bár igazából nincs ára. Ennek oka az, hogy birtoklása a legtöbb országban egyenértékű annak beismerésével, hogy az illető a démonok szolgája. Ardúniában egyenesen (némi vallatással megelőzött) halálbüntetés jár annak, akinél megtalálják. Ennek ellenére feltehetően több Ház birtokában is van lazúrkő, sőt állítólag a Confessiánusok is használják különleges képességeiért.
Tradicionális formulái:
Áldás
Megfelel a Liturgia áldás formulájának, ahol a kő varázserejének tizes részét be lehet számítani a szükséges szentségek közé.
Idézés Megfelel a Theurgia/Goécia arkánumának, ahol a kő varázserejének tizes részét be lehet számítani a szükséges szentségek közé.

Mágnesvaskő (Magnetit)
A vas egyik ércásványa, melynek az összes ásvány közül a legnagyobb a vastartalma. Színe sötétszürke vagy vasfekete, zsíros fényű, szabályos (főleg oktaéder) kristályokat alkot.
Uralt princípiumok: Vonzás és taszítás, fokozza a szexuális vonzerőt, mutatja az északi irányt.
Jellemző elvárások: Csak akkor, ha a varázsló a felhasználást megelőző egy napban szeretkezett valakivel (valamivel?).
Előfordulása: Igen elterjedt, minden jelentősebb hegyvidéken vannak kisebb-nagyobb bányái.
Tradicionális formulái:
Vágy
Megfelel az asztrálmágia szeretet-gyűlölet formulájának, de a szeretet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem, továbbá csak nőkre hat.
Vonzás-taszítás Megfelel az Erők arkánuma vonzás-taszítás formulájának.
Iránytű 10% nehézségű varázslat, mindig megmutatja az északi irányt.
Állatok ura Megfelel a mentális befolyás akaratátvitel formulájának, de csak állatokra hat.

Meteorvas
Az égből hullott elemi vas nagy varázserő hordozója, ezt már Abryss legrégebbi kultúrái is tudták. Gyakorta az uralkodók, főpapok fegyverei készültek ebből a ritka fémből. Hamarosan azonban kiderült, hogy birtokosaira feltűnően gyakran hoztak balszerencsét, így egy idő után csak kalandvágyó személyek keresték az ilyen fegyvereket. Manapság legnagyobb becsben a kharagok körében örvend, ahol feltűnően sok van ebből a fémből.
Uralt princípiumok: Idegen világok.
Jellemző elvárások: Nincs elvárása – legalábbis elsőre úgy tűnik. Valójában minden használata, legyen az harcban vagy mágiában, rombolja a józan észt. Ennek pontos ismeretét még senki sem mondhatta magáénak, de tény, hogy használói józan ítélőképessége lassan csökken, és ez viszi őket a romlásba.
Előfordulása: Származási “helyéből” következőben bárhol felbukkanhat, akár megmunkált, akár nyers formában. Különösen gyakori régi példányait találni a naisuri romvárosokban. A napcsászári titkosszolgálat komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy a felbukkanó meteorvasakat felgyűjtse, mivel jelentős veszélyforrást lát abban, hogy idegen világokból látogatók érkezzenek erre a földre. A rossz nyelvek szerint viszont inkább attól tart, hogy ebből a világból menjenek illetéktelenek más világokba, különösen a napcsászári gyarmatokra.
Tradicionális formulái:
Idegen világok kapuja
A vas képessé teszi gazdáját, hogy idegen világokból idézzen meg lényeket, illetve, hogy oda el is utazzon. De egyesek szerint azt is lehetővé teszi ottani lényeknek, hogy a meteorvas gazdája tudta nélkül is a mi világunkba jussanak. Pontos használatáról még nem sok értekezés maradt fent, lévén, hogy az ezzel foglalatoskodók közül a többség idő előtt megőrült, meghalt vagy eltűnt.

Mézkő (Mellit)
Karbonsavból keletkezett szerves ásvány, mézsárga színű, de áttetsző, üvegfényű. Nagyon lágy, könnyen vágható.
Uralt princípiumok: Képlékenység, vágy, utánzás, teremtés.
Jellemző elvárások: A varázsló képzeletének fejlettnek kell lennie: vagyis intelligenciája, érzékenysége és összpontosítása összesen legalább 42 legyen, továbbá értenie kell legalább kismesteri (30%) szinten valamely képzettséghez, ami kézzel fogható tárgyakat állít elő (kézművesség, anyagot formáló művészetek stb.).
Előfordulása: Több helyen előfordul, elsősorban Vutasban és Quaboában vannak nagyobb telepei.
Tradicionális formulái:
Képlékenység
Megfelel a titkos alkímia képlékenység formulájának.
Vágy Megfelel az asztrális mágia vágy-undor formulájának, de a vágy erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Utánzás Megfelel az ideamágia másolás formulájának.
Alkotás Megfelel az ideamágia létrehozás formulájának.

Nefrit
Zöldes, zsíros fényű, de áttetsző ásvány. Tömött, nagyon ellenálló, kiváló szerszám- és fegyvernyersanyag.
Uralt princípiumok: Elkergeti a kígyókat és a gonosz lényeket, megkedveltet a nőkkel.
Jellemző elvárások: Csak olyan varázsló képes használni, akit már megmart olyan mérges kígyó, amelynek mérge legalább olyan szintű volt, mint a nefrit varázsereje.
Előfordulása: Abr(ssen még nem találtak nefritet, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Tradicionális formulái:
Vágy Megfelel az asztrálmágia szeretet-gyűlölet formulájának, de a szeretet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem, továbbá csak szexuális értelemben és csak nőkre hat.
Kígyóuralom Megfelel a mentálmágia akaratátvitel formulájának, de csak kígyókra lehet vele hatni, valamint szintjének megfelelő bonuszt ad kígyómérgek ellen.
Távol tartja a szellemeket Megfelel a varázslat nehézségével egyenlő erejű szelleműző szalagénak.

Obszidián
Más néven vulkáni üveg, ugyanis anyagát jó részét megkövült üveg alkotja. Színe általában fényes éjfekete, kagylósan törik. Nagyszerű fegyverek készíthetők belőle.
Uralt princípiumok Sötétség, nekromancia, fegyverek, sötét hatalmak megidézése.
Jellemző elvárások Csak az képes használni, aki az elmúlt napban megölt egy értelmes lényt.
Előfordulása Mindössze egyetlen helyen bányásszák a földrészen és ott sincs túl sok belőle: ez Vulcanor. Mivel az obszidián nagyon értékes ékkő, továbbá szerte Abrysson előszeretettel készítenek belőle rituális fegyvereket, áldozótőröket, így a sziget bányái a szomszédos országok között állandó viták és háborúk tárgyát képezték. Jelenleg – mivel az obszidián főleg démonikus és emberáldozó vallások keresett fegyveralapanyaga – az obszidián bányászata és kereskedelme példa nélkül állóan a sziget Zorawa kolostorának előjoga, de ezen monopóliumot sok Ház támadja. Másféle obszidián-lelőhelyek találhatóak Naisurban, ahol ősi romok között időnként törött vagy ép fegyverek kerülnek elő, melyek múltja nem a legmakulátlanabbnak számít – régi démonimádó kultuszok áldozótőrei.
Tradicionális formulái:
Sötétség Megfelel a titkos alkímia sötétség formulájának, de a sötétség erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Csodás fegyver Megfelel az ideamágia áldás formulájának, de csak fegyvereken hat. Ha maga a fegyver is obszidiánból készült, úgy a varázslat nehézségéből 20% levonható.
Nekromancia Megfelel a nekromancia arkánumának.
Sötét idézés Megfelel a goéciának.

Olivin
Vulkánok környékén található, oszlopos szerkezetű zöld vagy ritkábban barnás vagy sárgás ékkő. Karcoláskor pora színtelen. Drágakő változata a krizolit.
Uralt princípiumok: Egyszerűség, szerénység, boldogság, gyönyör
Jellemző elvárások: A varázslótól elvárja, hogy legalább egy személyiségjeggyel rendelkezzen ezek közül: derűs, szereti megnevettetni az embereket, nagyotmondó, szellemes, szerény, egyszerű, alázatos, jó a humorérzéke és tréfacsináló.
Előfordulása: Több helyen is került már elő apró szemcsék formájában meteorokból, de nagyobb példányait még csak Miracleában lelték fel eddig.
Tradicionális formulái:
Alázat
Megfelel az asztrálmágia büszkeség-alázat formulájának, de az alázatot csak növelni képes, csökkenteni nem.
Boldogság Megfelel az asztrálmágia boldogság-boldogtalanság formulájának, de a boldogság erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.

Ónix
A kalcedon fekete-fehér (ónix), vörös és fehér (karneolónix), kék és fehér (kalcedonónix) vagy barna és fehér (szardónix) párhuzamosan csíkozott változata. Ékkőként és díszítőkőként egyaránt használják, például a pecsétek gyakran ónixból készülnek, de más faragványoknak is kedvelt alapanyaga.
Uralt princípiumok: Őszinteség, lelkierő, tisztánlátás, szembefordítja a barátokat, rossz álmokat hoz.
Jellemző elvárások: A varázslónak a kő használata előtt egy napig nem szabad hazugságot kimondania (leírnia stb.) – feltéve persze, ha tudatosan teszi azt.
Előfordulása: Főleg Goragar és a Szabad Hercegségek.
Tradicionális formulái:
Őszinteség
Ez lényegében egy gondolatolvasás egy korlátozott formája, mely csak azt mutatja ki, hogy a varázslat célpontja hazudik-e vagy sem. Természetesen csak akkor hatásos, ha a célpont tudatában van annak, hogy hazugságot mond.
Tisztánlátás Megfelel a demonológia tisztánlátás formulájának.
Gyűlölet Megfelel az asztrálmágia gyűlölet-szeretet formulájának, de a gyűlölet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Rémálom Megfelel az álommágia rémálom formulájának.
Csalhatatlan érzék A varázslat nehézségének felét hozzá lehet adni a célpont mágiaellenállásához, ha azt valódi vagy igaz illúzió ellen teszi.

Ónkő (Kassziterit)
Az ón egyik fontos ásványa. Négyzetes rendszerben kristályosodik, jellemzően tömzsi oszlopokban jelenik meg. Rendkívül sűrű és kemény ásvány, nagyon ellenálló. Színe világossárgától a szurokfeketéig változik, gyémántfényű, törésfelületén zsírfényű. Nem olvad és nem oldható.
Uralt princípiumok Ellenállóképesség, szimpatikus mágia.
Jellemző elvárások A varázsló következő tulajdonságainak – erőnlét, önuralom és összpontosítás – összesen legalább 42 pontot kell elérnie.
Előfordulása Csak Napnyugaton fordul elő, onnan hoznak néha Ardúniába egy-egy példányt.
Tradicionális formulái:
Ellenállóképesség
A varázslat nehézségének felével növeli az ellenállóképességet.
Szimpatikus híd
Megfelel a szimpatikus mágiának arkánumának – persze ettől még szükség van a szimpatikus híd létrehozására.
Opál
Az opál megszilárdult kovasavgél, mely melegvizes oldatokból válik ki, és mint ilyen, rendelkezik bizonyos víztartalommal. Alapszíne a fehér, de van kék, vörös, zöld, sárga, barna, fekete változata is. Legértékesebb változata a nemesopál, melynek alapszínétől eltérő foltok (lángok) borítják felszínét, így a fehér fényt az opál bontja szét a szivárvány színeire. Nem számítanak drágakőnek az opál gyakoribb változatai: a fehéren áttetsző tejopál, a narancsszínű tűzopál és a barnás májopál. A hőmérséklet változásával együtt változtatja színét. Szabad levegőn hosszabb idő után megrepedezik.
Uralt princípiumok: Hűség, vallásos áhítat, ima, távol tartja a rontást.
Jellemző elvárások: Csak olyan embernek engedelmeskedik varázsereje, akiben elég erős a vallásos hit – mindegy milyen vallásról van is szó. Vagyis az illető vallásgyakorlat képzettségének legalább annyinak kell lennie, mint a kő varázsereje.
Előfordulása: Több helyen is találni, de főleg Naisurban. A kharag határon túl két napi járófölddel fekszik egy 48 alak hosszú megkövesedett fatörzs, a Thar’no, melynek az anyaga faopállá vált az évezredek alatt. A kharagok szent helye, nagy mágikus fókusza is lehet, de hogy pontosan mekkora azt senki sem tudja, az eddigi próbálkozó mágusok közül még senki sem tért vissza a kharagok földjéről, bár állítólag ghodi bosszúálló csapatok már több lepattintott részt elhoztak belőle.
Tradicionális formulái:
Rontásűző
A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. Irányuló szimpatikus mágia és imaginációs varázslatok nehézségét.
Hűség Megfelel az asztrálmágia hűség-hűtlenség formulájának, de a hűség erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Áldás Megfelel a Liturgia áldás formulájának, ahol a kő varázserejének tizes részét be lehet számítani a szükséges szentségek közé.
Csoda Megfelel a Lélekmágia kívánságának, ide értve azt is, hogy minden használatakor véglegesen csökken 1-gyel a varázsereje.

Pirit
A vas egyik ásványa, mely oly kemény, hogy kovához ütve szikrát vet, ezért gyakran használják tűzcsiholásra. Általában kocka alakban kristályosodik. Erősen fémfényű, aranysárga, gyakran tévesztik össze hozzá nem értők az arannyal (bolondok aranya).
Uralt princípiumok: Tűz, illúzió.
Jellemző elvárások: A varázsló önuralma nem lehet magasabb értékű, mint érzékenysége vagy intelligenciája.
Előfordulása: Gyakori ásvány, mindenfele könnyen fellelhető.
Tradicionális formulái:
Láng
Megfelel az elemi mágia tűzteremtés formulájának.
Illúzió Megfelel a mentális befolyás hamis illúzió formulájának.

Realgár (Vámpírkő)
Arzént és ként tartalmazó ásvány. Zömök oszlopokban kristályosodik, meggypiros színű, gyémántfényű. Rideg és törékeny. Éghető, égés közben fokhagymaszagot áraszt. Napfényen megsárgul és auripigmenté alakul át.
Uralt princípiumok: vámpírok.
Jellemző elvárások: Kizárólag éjszaka lehet használni a varázserejét, ha akár csak egyszer is napfény éri, örökre elveszik a varázsereje.
Előfordulása: Abr(ssen még nem találtak realgárt, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Tradicionális formulái:
Vámpírok bánata
A varázsló kiterjesztett aurájába nem képes a vámpír behatolni, illetve azt azonnal el kell hagynia, feltéve, ha a vámpír aurája és a kő varázsereje közötti küzdelemben az utóbbi győzött. Ezenkívül a kő a varázserejének megfelelő mértékben növeli a védett személy(ek) ellenállását minden dobásnál, melyet a vámpír varázsereje ellen tesznek.

Rubin
A korund vörös színű drágakőváltozata. Keménysége megközelíti a gyémántét. Különlegesen ritka változata a csillagrubin, melyben apró, egymással 60 fokot bezáró csatornák vannak, melyek a fényt megtörve világos színű csillagszerű alakot rajzolnak ki.
Uralt princípiumok: tűz, emelkedettség, méltóság, lelkesedés, szenvedély, szerelem, hatalom, hosszú élet, szépség, megtöri a gonosz varázslatot, keresés (ez utóbbit csak a csillagrubin).
Jellemző elvárások: Használatakor a varázsló két érzelme feltétlenül érje el a háborgó szintet vagy egy érzelme a viharosat.
Előfordulása: Eddig egyetlen bányája ismert, ez Montavario Ardúniában. A bánya egy különös adományozás révén negyven éve a Koldusok Rendjének tulajdonába került. Bár elvileg a rend nem fogadhat el semmilyen birtokadományt, az adományozó úgy fogalmazta meg az adományozó levelet, hogy a bánya és a körülötte fekvő birtok a családja tulajdonában marad, de a földben megbúvó rubinok a rendnek adott adományok, melyet a család nem birtokolhat. Az egész ügy nagy belső válságot okozott a renden belül, hiszen elvileg az adomány nem áll szószerinti ellentétben a rend alapításakor megszövegezett elvekkel, de ha beszállnának a rubin-üzletbe, az a rend ortodoxai szerint a rend bukásának kezdetét jelentené. Márpedig most ott a bánya, melynek kincseit a család nem bányássza (legalábbis nyíltan nem teheti), a rendé a rubinok a mélyben, de a szerzeteseket a család az adományozó halála óta nem engedi be a bánya területére… Szóval tökéletes patthelyzet.
Tradicionális formulái:
Láng Megfelel az elemi mágia tűzteremtés formulájának.
Tüzes golyóbis Megfelel az elemi mágia tűzrobbanás formulájának.
Szenvedély A célszemély összes létező érzelmét erősíti a varázsló által kijelölt célt illetően, minden második szint után egy fokozattal. (Vigyázat, ebből lehetnek meglepetések!)
Szerelem Megfelel az asztrálmágia szeretet-gyűlölet formulájának, de a szeretet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem, továbbá csak szerelmet tud létrehozni.
Lelkesedés Megfelel az asztrálmágia rajongás-megvetés formulájának, de a lelkesedés erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Irányító erő Megegyezik a mentálmágia akaratátvitel nevű formulájával.
Tisztelet Megfelel az asztrálmágia tisztelet-tiszteletlenség formulájának, de a tisztelet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus mágia és imaginációs varázslatok nehézségét.
Szépség Növeli az ember vagy tárgy szépségét a célszemély szemében (hamis illúzió), ez minden vonatkozó dobásban szintenként +5% előnyt jelent.
Hosszú élet A rubin állítólag képes meghosszabbítani is az életet, de ilyenfajta alkalmazása Abrysson ma még ismeretlen.
Keresés Megfelel az ideamágia keresés formulájának (erre csak a csillagrubin képes).

Smaragd
A berill zöld színű drágakőváltozata. Minél sötétebb a színe és minél átlátszóbb ennek ellenére, annál értékesebb, és általában annál nagyobb varázserővel bír.
Uralt princípiumok: Hűség, örök szerelem, fiatalság, halhatatlanság, elűzi a viharokat, megtöri a gonosz szem erejét, gyógyító ereje van, kígyók uralása.
Jellemző elvárások: Csak olyan mágus használhatja, akinek van élő leszármazottja (akiről ő is tud).
Előfordulása: Naisur, Xsit, Miraclea, Goragar, Shagir, Nadir királyság – vagyis ott, ahol a berill is található, de persze jóval ritkább.
Tradicionális formulái:
Hűség Megfelel az asztrálmágia hűség-hűtlenség formulájának, de a hűség erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Szerelem Megfelel az asztrálmágia szeretet-gyűlölet formulájának, de a szeretet erejét csak növelni képes, csökkenteni nem, továbbá csak szerelmet tud létrehozni.
Viharűző A drágakőmágus megkapja a varázslat idejére az időjóslás képzettséget akkora szinten, mint a varázslat nehézsége, illetve ha már ért az időjósláshoz, akkor ennyivel növekszik a tudása.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. Irányuló szimpatikus mágia és imaginációs varázslatok nehézségét.
Gyógyerő A drágakőmágus megkapja a varázslat idejére a gyógyítás képzettséget feleakkora szinten, mint a varázslat nehézsége, illetve ha már ért a gyógyításhoz, akkor szintén ennyivel növekszik a tudása.
Csalhatatlan érzékek Növeli a látás élességét, szintenként 10%-kal.
Kígyók ura Megfelel a mentális befolyás akaratátvitel formulájának, de csak hüllőkre hat.
Halhatatlanság Ez még egy be nem fejezett, de sokakat érdeklő kutatási irány a drágakőmágiában. Egyik fő kutatója, a shagiri Kutas Khi-tun mester már több mint 120 éve foglalkozik ezzel a témával….

Spirálkő
Nagyon különös ékkő, mely gyémántfényű, áttetsző, fényben erőteljesen csillog. Megfelelő szögben tartva a kőben csillogó spirált lehet látni. Ha a kőben bebörtönzött szellem “lakik”, akkor a spirál lassan forogni látszik.
Uralt princípiumok: Szellemek bebörtönzése.
Jellemző elvárások: Csak olyan varázsló képes használni, aki legalább egy évet eltöltött Mytisben.
Előfordulása: Csakis az arcantisi Mytis kolostorvárosból került elő eddig spirálkő. Vagy ott bányásszák, vagy mágikusan állítják elő vagy egy másik világból hozzák – ki tudja? Ebből adódóan nem sok olyan példánya akad, ami nem Zorawa kézben van.
Tradicionális formulái:
Szellembörtön
Megfelel az evokáció szellembörtön formulájának. Fizikai börtönül csak maga a kő szolgálhat, melynek varázsereje nem lehet kisebb a szellem aktuális aurájánál. Amíg szellem börtönéül szolgál a kő, addig nem lehet varázslásra használni.

Szardonix
Az ónix barna-fehér változata.
Uralt princípiumok: Távol tartja a sötét hatalmakat.
Jellemző elvárások: A drágakőmágus nem használhatja, ha testét valaha is akármilyen rövid időre valamely más lény birtokolta.
Előfordulása: Főleg Goragar és a Szabad Hercegségek. Viszont főleg Ardúniában keresett.
Tradicionális formulái:
Démonűző
Megfelel a demonológia démonűzés formulájának.
Szelleműző Hatása megfelel a varázslat nehézségével egyenlő erejű szelleműző szalagénak.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus mágia és imaginációs varázslatok nehézségét.

Szfalerit
A cink és a kén vegyülete, a legfontosabb cink-ásvány. Világos gyanta színétől egészen fekete példányig sokféle fajtája előfordul, legtöbbször gyémántfényű.
Uralt princípiumok: Illúzió, önátalakítás, csalás.
Jellemző elvárások: A varázslótól elvárja, hogy legalább két személyiségjeggyel rendelkezzen ezek közül: élősdi, ügyeskedő, bizalmatlan, csapodár, fogékony, görbe utakon járó, gyanakvó, hajlam a hazudozásra, haszonleső, kétszínű, megnyerő modorú, számító, társasági ember, találékony.
Előfordulása: Végig meglehetősen gyakori a Sárkánygerinc mentén. Főleg Sytisben keresett.
Tradicionális formulái:
Önátalakítás
A varázsló képes az önátalakításra, ebben megfelel az ideamágia átalakítás formulájának, de csak saját magára vonatkoztatva.
Illúzió
Megfelel a mentális befolyás hamis illúzió formulájának.
Hiszékenység Megfelel az asztrális mágia hiszékenység-gyanakvás formulájának, de a hiszékenység erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.

Tigrisszem
A kvarc egy gyönyörű aranybarna-sárgán csíkozott, selymes fényű változata.
Uralt princípiumok: A tigrisszellem princípiuma.
Jellemző elvárások: A varázslótól elvárja, hogy legalább három személyiségjeggyel rendelkezzen ezek közül: agresszív, bátor, büszke, elszánt, független, forróvérű, gonosz, hajlam az emberölésre, harcias, hataloméhes, indulatos, kegyetlen, lusta, magának való, merész, mohó, ravasz, rideg, szeret vadászni, vérszomjas és titoktartó.
Előfordulása: Shagir keleti, elhagyatott hegyeiben fordul elő.
Tradicionális formulái:
Tigrissé változás
A varázslat fokozatai (a nagyobb nehézségű magában foglalja az előzőt is):
10% A mágus bőre a tigris csíkjainak színét veszi fel – megfelelő erdei környezetben ez +20% rejtőzködést jelent.
20% A tigris puha talpai kifejlődnek a mágus talpán: +20% lopakodás. Ekkor nyomait csak 35%-os nehézséggel lehet megkülönböztetni egy tigrisétől.
30% A tigris érzékszervei – ez +2 észlelést jelent, illetve +20% minden észlelés alapú dobásra, valamint éjjeli látás képességét megkapja a mágus.
40% A tigris mancsává változik a varázsló keze, ennek harci értékei: ego 5, tám 5, véd 3, sebzése csupasz testen +3. Elrettentő értéke sem lebecsülendő.
50% A varázsló teste félúton jár a tigris és az ember között, ebben az alakban leginkább ventornak tűnik. Erőnléte 2-vel, Ügyessége 1-gyel növekszik, KÉ-je 5-tel, támadó értéke 20-szal nő. Ekkor nyomait csak 75%-os nehézséggel lehet megkülönböztetni egy tigrisétől.
60% A varázsló immár tigrissé változott, erőnléte összesen 4-gyel és ügyessége 2-vel növekszik, KÉ +10, támadó érték +30%, továbbá körönként két támadás (tépés, harapás) jár neki, valamint képes a földharc előnyeit kihasználni, ha ledöntötte ellenfelét. Ekkor nyomait nem lehet megkülönböztetni egy tigrisétől.

Topáz
Sok elemből összeállt oszlopos, gyakran óriási kristályok, melynek keménysége kis híján megközelíti a gyémántét. Ugyanakkor kiválóan hasad. Jellemzően üvegfényűen színtelen, de gyakran színeződik, így van világossárga, rózsaszín, barna és kék változata is, de főleg piros színű előfordulása nagyon értékes – jelenleg ebből csak egy példány van Abrysson, a Miwaccus ház családköve, a híres Vörös Oszlop. A Miwaccus ház híres szerte a földrészen hű és megvesztegethetetlen embereiről, a követ már több ízben megpróbálták megszerezni más házak is, de sikertelenül. Tartós napfény és hő hatására elveszti a színét.
Uralt princípiumok: Hit, hűség, barátság, véd a gyötrő gondolatoktól, állatok irányítása, bátorság.
Jellemző elvárások: Csak olyan varázsló képes használni, aki legalább egy élő (esetleg nemrégiben elhalt) személy iránt legalább háborgó szintű szeretetet vagy hűséget érez.
Előfordulása: Kizárólag Miraclea területén. Itt három helyen bányásszák ezt a nagyon sokra értékelt drágakövet, ezekért a bányákért a helyi hatalmasságok gyakorta vívnak elkeseredett háborúkat. Külön érdekessége, hogy az ország területén nem lehet megállapítani a kövek mágikus erejét, így azokat ki kell vinni Miraclea területéről, hogy valós erejűket (és árukat) fel lehessen mérni.
Tradicionális formulái:
Barátság
Az asztrálmágia egy különleges formulája: növeli a szeretet, hiszékenység, a bizalom és a hűség erejét, minden három varázslati szint után eggyel.
Elmetisztító Minden mentális mágiát, mely a célpont elméjét fogva tartja, azonnal megszüntet, ha a kő ereje legalább akkora, mint a mentális mágia szintje.
Bátorság Megfelel az asztrálmágia vakmerőség-gyávaság formulájának, de a bátorságot csak növelni képes, csökkenteni nem.
Vadállatok ura Megfelel a mentális befolyás akaratátvitel formulájának, de csak állatokra hat.

Turmalin
Hosszú, oszlopos, meglehetősen kemény kristály. Üvegfényű, legnemesebb fajtái színtelenek, de van sötétbarna, fekete, zöld, kék vagy vörös változata is, de karca mindegyiknek színtelen.
Uralt princípiumok: Ihlet, megérzés, barátság.
Jellemző elvárások: A varázslónak legalább 15-ös érzékenységgel kell rendelkeznie.
Előfordulása: Nem túl gyakori ásvány, főleg a Shurkan-szigeteken lehet szép példányokat találni, ezekért időnként hajók indulnak veszélyes útra Abyrnossból…
Tradicionális formulái:
Ihlet
Növeli a művészi képzettségeket: varázserejének felét hozzá lehet adni a varázsló által kiválasztott művészi képzettséghez.
Barátság Az asztrálmágia egy különleges formulája: növeli a szeretet, hiszékenység, a bizalom és a hűség erejét, minden három varázslati szint után eggyel.
Megérzés Növeli a veszélyérzetet, minden varázslati szint után eggyel.
Jövőbelátás Megfelel az időmágia betekintés formulájának, de csak a jövőbe lehet vele betekinteni, és a kép nem lesz pontos, inkább csak homályos megérzés.

Türkiz
Viaszfényű, égszínkék (esetleg zöld, zöldeskék, kékeszöld stb.) drágakő, tartós fényre halványodik.
Uralt princípiumok: Bátorság, siker, megóv a mérgektől, oltalmaz a gonosz pillantástól, nekromancia (csak a zöld változat), véd a zuhanástól (csak az égszínkék változat).
Jellemző elvárások: A varázslónak a következők közül legalább két személyiségjeggyel kell rendelkeznie: életerős, önhitt, öntudatos, agresszív, arrogáns, bátor, becsvágyó, szeret versenyezni, céltudatos, elszánt, fanatikus, gátlástalan, hősies, harcias, heves, küzdő természetű, kezdeményező, lehengerlő, lendületes, rátermett, ravasz, szervezkedő, törekvő, törtető, találékony, talpraesett, tevékeny és vakmerő.
Előfordulása: Abr(ssen még nem találtak türkizt, néhány példánya más világokból érkezhetett.
Tradicionális formulái:
Méregűző Varázserejének megfelelő mértékben növeli az ellenállóképességet mérgezések ellen.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus és imaginációs varázslatok nehézségét.
Bátorság Megfelel az asztrálmágia vakmerőség-gyávaság formulájának, de a bátorságot csak növelni képes, csökkenteni nem.
Védelem a zuhanástól Nem a zuhanástól véd, hanem az esésből eredő sebzést csökkenti azáltal, hogy lassítja az esést. Minden szint után 1-gyel csökken a sebzés. Csak az égszínkék változat.
Siker A varázslat nehézségének negyedét a varázsló hozzáadhatja a varázslatban meghatározott képzettségéhez, feltéve, ha az adott képzettséget valaki(k) hasonló képzettsége ellen használja. (Vagyis csakis ellenpróba esetén) Csak evilági képzettségéket növelhet vele, mágikusakat nem.
Nekromancia Erre csak a zöld türkiz alkalmas.

Vörös achát
Az achát egy másik, ritkább változata, mely szalagos díszítésének jellemző színei vörös, a barna, a szürke és a fehér.
Uralt princípiumok: Épség, egészség, gazdagság, hosszú élet, béke, megvéd a kígyóktól, a villámcsapásoktól és a rontástól.
Jellemző elvárások: csak védekező jellegű varázslatokat lehet vele létrehozni, valamint a drágakőmágus nem lehet a pusztítás misztériumának tagja, és sosem ölhet meg más értelmes lényt, kivéve végszükségben (pl. önvédelem) vagy akaratlanul (véletlenül vagy mágikus befolyás alatt).
Előfordulása: A fekete változatnál ritkább, de azzal azonos lelőhelyekről kerül elő.
Tradicionális formulái:
Kígyóűzés
10% nehézségű változata már a varázsló aurájából távozni kényszeríti a kígyókat, valamint szintjének megfelelő bonuszt ad kígyómérgek ellen.
Villámhárító Minden szintje után 4 életerő sebzést fog fel a természetes vagy mágikus villámok erejéből. (Tehát 30% nehézség esetén 12 életerő sebzést fog fel.)
Sebforrasztás A sebgyógyítás képzettségnek megfelelően begyógyítja a sebeket – a szükséges varázslat nehézsége könnyű seb esetén 10%, súlyos seb esetén 20%, életveszélyes seb esetén 30%, halálos seb esetén 40%. Életerőt nem ad vissza!
Életerő Megfelel az elemi mágia élet formulájának, de az életerő nagyságát csak növelni képes, csökkenteni nem.
Betegségűző A varázslat nehézségének megfelelő mértékben növeli az ellenállóképességet betegségekkel szemben.
Béke Megfelel az asztrálmágia megbocsátás-harag formulájának, de a megbocsátás erejét csak növelni képes, csökkenteni nem.
Rontásűző A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus és imaginációs varázslatok nehézségét.

Vörösvasérc (Hematit)
Háromszöges rendszerben kristályosodó vasásvány, melynek színe leginkább az alvadt vérre emlékeztet, karcoláskor pora meggypiros, a vizet vörösre festi. Értékes változatának neve a vaskobak.
Uralt princípiumok: Gyógyítás, testelhagyás, lélekmágia.
Jellemző elvárások: A varázsló vonzereje legalább 14-es legyen.
Előfordulása: A mágnesvaskővel egy területen fordul elő, de annál jóval ritkább. Nagy varázserővel rendelkező példányai nagyon keresettek.
Tradicionális formulái:
Gyógyerő A drágakőmágus megkapja a varázslat idejére a gyógyítás képzettséget feleakkora szinten, mint a varázslat nehézsége, illetve ha már ért a gyógyításhoz, akkor szintén ennyivel növekszik a tudása.
Testelhagyás A varázsló lelke és egyben érzékei elhagyják a testet (ennek veszélyeiről azt hiszem, nem kell beszélni). Ettől kezdve a lélek szellemalakban kóborolhat (ennek előnyeivel és hátrányaival, mágiát ebben a formában persze nem használhat, kivéve a következőben leírtakat. Ugyanis képes más testéből a lelket kiűzni és a hátrahagyott testet elfoglalni. Ehhez auraérintés szükséges. Ezután kettős próbát kell tenni a célpont aurájának kétszerese és a támadó mágus aurája között. Ha a mágus győz, akkor elfoglalja a testet és szabadon cselekedhet vele (csak fizikai képességeivel), akkor a kiűzött lélek lesz szabadon kóborló szellem lesz, aki persze nagyon szeretné visszatérni a testébe vagy ha ez nem megy, egy másikat keresni…Ehhez az szükséges, hogy a testet elfoglaló mágus aurája kisebb legyen legalább egy másodpercre, amikor a kiűzött lélek is ott van a környéken – és a lélek már vissza is szerezte a testet. Minden nap, amit teste nélkül tölt a kiűzött lélek 5%-kal csökkenti a fenti visszafoglalás esélyét (ebből a szempontból számított auráját). Ha a támadó mágus elveszíti a testét, akkor haladéktalanul vissza kell térnie a testébe (ha azt közben más el nem foglalta…), és aurája a visszatéréskor nullára zuhan.

Zafír
A korund kék színű drágakőváltozata. Legszebb fajtájában három, egymással 60(-os szöget bezáró csatorna képződik, így a domborúra csiszolt példányában világos, selymes fényű csillagalak látható (csillagzafír).
Uralt princípiumok: Igazság, természetfeletti képességek, őrzi az elme tisztaságát, távol tartja a rontást, gyógyítás, tudás.
Jellemző elvárások: A varázslónak a kő varázserejének felhasználása előtt legalább egy órával nem szabad hazudnia.
Előfordulása: Többfele is előfordul a Sárkánygerinc-hegység mentén, de a legnagyobb példányai Vutas-Votar parti hegyeiből kerülnek elő.
Tradicionális formulái:
Rontásűző
A varázslat nehézségének felével növeli a védendő személyre, területre stb. irányuló szimpatikus és imaginációs varázslatok nehézségét.
Elmetisztító Minden más mentális mágiát, mely a célpont elméjét fogva tartja, azonnal megszüntet, feltéve, hogy ha a kő ereje legalább akkora, mint a mentális mágia szintje.
Igazság Ez lényegében egy gondolatolvasás egy korlátozott formája, mely csak azt mutatja ki, hogy a varázslat célpontja hazudik-e vagy sem. Természetesen csak akkor hatásos, ha a célpont tudatában van annak, hogy hazugságot mond.
Csalhatatlan érzék A varázslat nehézségének felét hozzá lehet adni a célpont mágiaellenállásához, ha azt valódi vagy igaz illúzió ellen teszi.
Gyógyítás Varázserejének felével növeli a gyógyítás képzettség értékét.

Néhány példavarázslat az első körből

Hű csatlós
Nehézség: 10%
Varázserő: 10 Mp
Szükséges anyag: hiacint vagy opál vagy smaragd vagy topáz.
Növeli a csatlósok és szolgák hűségét – pontosan egy fokozattal erősítve azt.

Gyengébb mérgek kipurgálása
Nehézség: 20%
Varázserő: 20 Mp.
Szükséges anyagok: ametiszt vagy türkiz vagy borostyán (az utóbbi csak gyerekek esetében).
Két szintnyi méreg ellen véd, ennél erősebb méreg erejét ennyivel csökkenti. Már bekövetkezett mérgezés esetén kettővel növeli a gyógyuláshoz szükséges dobásokat.

Időjós
Nehézség: 20%
Varázserő: 20 Mp.
Szükséges anyagok: smaragd vagy akvamarin (az utóbbi csak tengeren működik).
A drágakőmágus megszerzi a varázslat időtartamára az időjóslás képzettséget akkora szinten, mint a varázslat nehézsége, illetve ha már ért az időjósláshoz, akkor ennyivel növekszik a tudása.

Tiszta gondolatok
Nehézség: 40%
Varázserő 40 Mp.
Szükséges anyagok: kvarckristály vagy ametiszt.
Megtisztít az érzelmektől, vagyis a közömbös érzelmi állapotba juttat. Két fokozattal csökkenti az összes érzelmet a közömbös állapot felé.

Gyógyerő
Nehézség 50%.
Varázserő: 50 Mp.
Szükséges anyagok: smaragd vagy vörösvasérc vagy jáspis.
A drágakőmágus megkapja a varázslat idejére a gyógyítás képzettséget feleakkora szinten, mint a varázslat nehézsége, illetve ha már ért a gyógyításhoz, akkor szintén feleennyivel növekszik a tudása.

Elmetisztító
Nehézség: 50%
Varázserő: 50 Mp.
Szükséges anyagok: topáz vagy zafír.
Minden más mentális mágiát, mely a célpont elméjét fogva tartja, azonnal megszüntet, feltéve, hogy ha a mentális mágia szintje öt vagy kevesebb.

Néhány példavarázslat a második körből

Démonölő bajnok
Nehézség: 40%.
Varázserő: 48 Mp.
Szükséges anyag: gyémánt.
A varázsló aurájában levő élőlényeket és tárgyakat láthatatlan védő energiaburokkal veszi körül, mely minden olyan fizikai behatás ellen véd, mellyel szemben a páncélzat is védene. A varázspáncél védelme 2 SFÉ, páncéltörés nem alkalmazható ellene, viszont a varázspáncél semmikor nem jelent mozgáskorlátozó tényezőt (MGT-t). Anyagi- és varázspáncél egyidejű alkalmazása esetén csak a jobbik SFÉ értéket kell eggyel növelni (véletlenül sem kell a két értéket összeadni!) és a páncél MGT-je számít.
Ezen kívül a varázsló kiterjesztett aurájába démon semmilyen formában sem léphet be, illetve onnan távoznia kell, amennyiben a gyémánt által előhívott varázslat 40%-os ereje és a démon aurája közötti párbajban a démon alul marad. A démon által megszállott lény ideiglenes megnyugszik, a démoni kreatúra elmenekül (ha nem tud, akkor elpusztul), a démoni hatás szünetel.
A harci tudást képes növelni 20-szal. A kapott értéket tetszőleges arányban fel lehet osztani a TÉ és a VÉ vagy 5-tel elosztva a KÉ között, de a felosztás arányát a varázslat létrehozásakor meg kell határozni.

Segélyt nyújtó szülői kéz
Nehézség: 60%.
Varázserő: 65 Mp.
Szükséges anyag: borostyán.
A megmérgezett vagy méregtől fenyegetett áldozatot védi a varázslat. A védendő személy 5 életerő pontot kap, és a varázslat 60%-kal növeli ellenállóképességét mérgek ellenében. Csak gyermekeket tud megvédeni!

Pokolbéli jövevény
Nehézség: 50%.
Varázserő: 55 Mp.
Szükséges anyag: füstkvarc.
A tűzforrásból sűrű fekete füst tőr elő, mely egy nagy termet 5 kör alatt betölt. Mindenkinek dobnia kell egészségpróbát 10-es nehézség ellen, ha elvéti, a fuldoklástól semmilyen cselekvésre sem lesz képes. Ezen kívül a füstből démoni alak lép elő, és dörgő hangon követel valamit a szerencsétlen áldozattól (pl. adja vissza az elrabolt királykisasszonyt), és borzalmas következményekkel fenyegeti meg, ha nem teljesíti követelését. Különösen hatásos a mágia, ha valaki más is van a helyszínen, hiszen bár az illúzióalakot nem látja, a füsttől ő is szenved, és rá lehet fogni a füstre, hogy miért nem látta a pokolbéli alakot.

Erős lelkű inkvizítor
Nehézség: 40%
Varázserő: 44 Mp.
Szükséges anyag: hiacint.
Biztosítja a tisztánlátás képességét a mágusnak 4. szinten, továbbá bátorságot önt a szívébe (három fokozatnyi eltolódás).

Néhány példavarázslat a harmadik körből

Vérszomj
Nehézség: ónix 20% és pirit 30%.
Varázserő: 32 Mp.
Szükséges anyagok: ónix és pirit.
A ragadozó orrát vérszag önti el és felgyúl benne a harag tüze – aligha lehet visszatartani az általa gyűlölt lény megtámadásától.

Szétszakadó rácsok
Nehézség: antimonit 30% és gyémánt vagy jáde vagy kalcedon 30%.
Varázserő: 33 Mp.
Szükséges anyagok: antimonit és gyémánt vagy jáde vagy kalcedon.
A vasból készült anyagokat, úgymint a vasrácsokat húspuhára képlékenyíti és +1-gyel növeli az erőnlétet.

Hazaküldött őrangyal
Nehézség: kvarckristály 20% és akvamarin vagy borostyán (csak gyermekek esetében) vagy karneol vagy vörös achát 40%.
Varázserő: 42 Mp.
Szükséges anyagok: kvarckristály és akvamarin vagy borostyán (csak gyermekek esetében) vagy karneol vagy vörös achát.
A varázsló családja közvetlen tagjait (szülők, testvér, szentesített házastárs, bárhol is vannak) védheti a kórságoktól, 40%-kal növelve ellenállóképességüket betegségekkel szemben.

Bosszúszomj
Nehézség: ónix 40% és kalcedon 40%.
Varázserő: 48 Mp.
Szükséges anyagok: ónix és kalcedon.
A célszemélyt vad gyűlölet önti el a varázsló által kiválasztott személy ellen (3. fokozat eltolódás), továbbá az ereje és az egészsége (s így életereje) 2-vel növekszik. Valószínűleg megkapja a harc gyűlölettel módosítót.

Az inkvizítor szeme
Nehézség: krizolit 60% és hiacint vagy ónix 60%.
Varázserő: 66 Mp.
Szükséges anyagok: krizolit és hiacint vagy ónix.
A célszemély tulajdonságai közül a harmadik szem, az érzékenység és az akaraterő 2-vel növekszik, továbbá megkapja a tisztánlátás adományát 6. szinten.

Néhány varázstárgy

Látógömb
Varázserő: 11 – 120 Mp.
Szükséges anyag: kvarckristály
Elvárás: Használója az alábbiak közül legalább egy személyiségjeggyel kell, hogy rendelkezzen: őszinte, becsületes, egyenes, jellemes, alázatos, megbízható és szerény.
A látógömb a Napnyugaton nagyon kedvelt varázstárgy, egy tökéletes gömbalakra csiszolt kvarckristály, melyen keresztül a mágusok kíváncsi tekinteteket vethetnek rejtett helyekre. A Napnyugatról már átkerült először Ardúniába, onnan pedig szerte a földrészen elterjedt, de manapság is a gömbök szinte mind Napnyugaton készülnek.
A látógömb képes a távolbahatás és az imagináció arkánumait alkalmazni, valamint képes szimpatikus hidat is kiépíteni.
Például tökéletes, összes érzékszervre kiterjedő érzékelést (5. sz. távolbahatás) alkalmazni egy olyan helyen, ahol a varázsló sokszor, rendszeresen járt (3. sz. imagináció) ahhoz összesen egy legalább 53 Mp varázserejű látógömb kell.
Példa 2.: A célpont helyének pontos meghatározása (3. sz. távolbahatás), ha a mágus kezében ott van az illető legkedvesebb tárgya (5. sz. szimpatikus híd) ahhoz szintén egy legalább 53 Mp varázserejű látógömb kell.

Davericco vértje
Varázserő: 80 Mp.
Szükséges anyag: vörös achát.
Elvárás: A vörös achát általános elvárásain túl a gazda, amíg a vért a birtokában van, nem ehet többé semmilyen húst (olyan állati terméket, ami az állat halála nélkül beszerezhető, pl. tojás, tej szabadon fogyaszthat). Ha a birtokos a vért megszerzése után bármikor húst fogyaszt, akkor csak egy éves megtartóztatás után nyerheti vissza a vért kegyeit.
A vért Ardúniában készült, ennek megfelelő a kinézete, bár jóval szebb és díszesebb egy átlagos példánynál. A mell közepén egy öklömnyi vörös achát díszeleg.
A mellvért harcértékei normálisak, de van egy különleges tulajdonsága: ha gazdája komolyan megsérül (életerejének több mint felét elveszíti), akkor a vért a benne tárolt életerőt (6 pontnyi) átömleszti a gazdájába, annak életét megmentendő. Ezek után a vért 6 napig nem tudja varázserejét használni, amíg újra teljesen fel nem töltődik. A hatás persze nem maradandó, de k10 óra talán elég sok idő arra, hogy a gazda valahogy felkészüljön arra a percre, mikor elfogy a kölcsönzött életerő.

Álomóvó medál
Varázserő: 30 – 120 Mp.
Szükséges anyagok: hiacint.
Elvárás: Nehezen megfogalmazható, a lényege az, hogy a gazda álma békés legyen, tehát ne legyen lelkiismeret-furdalástól, lelki sérüléstől, nehezen feldolgozható élményektől, stressztől nyugtalan.
Abrysson nagyon ritka és keresett varázstárgyaknak számítanak ezek az aprócska medalionok, melyekbe valamely nem abryssi eredetű szimbólum van vésve. Egy másik világban valószínűleg nem ennyire ritkák, ezt látszik alátámasztani a kövek foglalata, mi mindig nagyon egyszer, általában agyag.
A medál akkor lép működésbe, amikor gazdája elalszik. Ettől kezdve ébredéséig (vagy ameddig varázsereje, mely általában legalább k10 órára elég, ki nem merül) védi a gazda békés álmát, növelve annak álommágiával szemben a mágiaellenállását 10 – 100 ponttal.

Démonokra vigyázó fülbevaló
Varázserő: 11-től.
Szükséges anyagok: ónix és krizolit vagy szardonix.
Elvárás: A fülbevaló ardún varázstárgy, ezért elvárása is ennek megfelelő – legalább a fülbevaló varázserejének megfelelő vallásgyakorlat képzettséget vár el a viselőjétől.
Kinézet: Egy pár fülbevaló, melyből az egyik (a bal fülbe való) ónixból, a másik (a jobb fülbe való) krizolitból vagy szardonixból készült.
A viselője megérzi a démonok jelenlétét, és egyben távol is tartja magától azokat, a demonológiánál leírtak (tisztánlátás, illetve démonűzés) alapján.

A Csuklyás Nagyúr szobra
Varázserő: 85 Mp.
Anyag: nefrit és csillagkő.
Elvárás: Gazdájának legalább kismesteri szinten kell rendelkeznie valamelyikkel az alábbi képzettségek közül: szellemnyelv, evokáció, szellemerő, theurgia-goécia, nekromancia, továbbá áldozatot vár el a tulajdonosától: a használata előtt legfeljebb egy nappal egy értelmes lény életét el kell venni, méghozzá csakis egyféleképpen – egy mérges kígyóval kell halálra maratni.
Kinézet: Nagyjából öklömnyi szobor, mely nefritből készült, de a szemei – melyet láthatólag utólag tettek bele vagy cserélték ki a régi szemeket – csillagkőből vannak. A szobor egy furcsa fajta kígyót ábrázol, mely Abrysson nem honos, amint testét maga alá tekerve ágaskodik fel és feje alatt teste kiszélesedik, egyfajta csuklyát alkotva.
A szobor segítségével meg lehet idézni a Csuklyás Nagyurat, a nagyhatalmú szellemet. Ehhez csak annyi szükséges, hogy a gazda felismerje a kő fontosságát, és sikeres képzettségpróbát dobjon (szellemnyelv, evokáció, szellemerő, theurgia-goécia, nekromancia) 75%-os nehézség ellen. Ezt a próbát csak egyszer kell megdobnia, utána a későbbi használatkor már nem. A Nagyúr csak inkarnált formában jelenik meg.
A Nagyúr aurája 70%, különleges képességei: inkarnáció (az inkarnált forma harapása erősen mérgező, mérgekre immúnis), láthatatlanság inkarnálódott formában, varázsképesség: félelem keltése, képességek inkarnálódott formában: lopakodás, rejtőzés, mászás
A Nagyúr mérge: 7. szintű, halált ás teljes görcsöt okozó (félsikeres méregellenállás esetén csak kábult lesz), azonnali (k10 szegmens) ható, hosszú (k10 nap) hatású.

Artemia Slainas kardocskája
Varázserő: 70 Mp.
Anyagok: arzenopirit, gyémánt és heliotrop.
Elvárás: A kard annak a kezében fejti ki hatását (más kezében normális rövidkardként használható), aki a következő jellemvonások közül (éspedig: alattomos, feledékeny, megbocsátó, tanulékony, visszahúzódó) bír néhánnyal – mindegyik az itt felsorolt jellemvonás után 20% esély van arra, hogy a kard birtokosa kihasználhatja a kard mágikus erejét.
Kinézet: furcsa, feltűnően kicsi rövidkard, melynek egyszerű vasból készült markolatában három apró, de figyelemreméltó erejű drágakő található. A markolaton az Artemia Slainas név olvasható (egy sytisi kisrend a Slainas, de a család nem tud róla, hogy valaha is lett volna ilyen nevű tagja), továbbá egy nagy erejű csapás nyoma, mely láthatólag a markolat eredetileg négy drágakövéből egyet kiverhetett.
A kard heliotropja megérzi a veszélyt (mint 5. szintű varázslat), a gyémánt növeli használója VÉ-jét és TÉ-jét egyenként 10-zel, az arzenopirit pedig naponta egyszer képes megmérgezni azt, akinek a húsába mártják a kardot. A méreg hatása erős fájdalom (próba 50% nehézség ellen), erőssége 50%, hatása azonnali (k10 szegmens), hatóideje rövid (k10 perc).

Egy kezdő drágakőmágus

A drágakőmágus Abrysson vagy idegen világból érkezett vagy az onnan jövők tanítványa. Egyelőre még csak az első lépéseket teszik meg Abrysson ezen a misztikus úton. A drágakőmágia nem olcsó mulatság, így a mágusnak szüksége van egy patrónusra – általában valamelyik Házra. Valószínűleg ez a szervezet tanítatta ki, hisz az se volt olcsó. A mágus jól mozog a felsőbb körökben, szereti a fényűzést, hisz így több drágakövet tud viselni a testén. Jól ért a kövekhez – ez elengedhetetlen ebben a “szakmában” – akár hamisítani is tudja őket.

Képzettségek %alapfok+TPKépzettségek%alapfok+TP
drágakőmágiaaf + 5%6*+30 Tpírás/olvasásaf+5% 1*+ 5TP
2 nyelvismeretaf1+1*etikettaf 1*
értékbecslésaf + 15%1*+15 TPLegendaismeretAf 1*
drágakövek sp.+ 20%+ 10 TPemberismeretaf 1*
bölcselettudományAf1*drágakőcsisz.af + 10%1* + 10 TP
hamisításAf + 5%1* + 5 TPalkímiaaf 2*
vallásismeretaf1*fegyverismeretaf 1*

A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához