LFG.HU

Frigabus
RPGCimkek

A közösségi mágia a mágia egy különleges (az asztrál és a szimpatikus mágiához közel álló) fajtája, mely segítségével a közösségek lelki vezetői hatást tudnak gyakorolni a közösségbe tartozók viselkedésére.
Bevezetőül még két gondolatot szeretnék előtárni. Az egyik a mágiafajta nevével kapcsolatos, ami nem hangzik túl jól, de nem jutott jobb eszembe. Kérem, aki tud ennél találóbb elnevezést, az írja meg nekem. A másik gondolat a közösségi mágiának a Codex világába beilleszthetőségével kapcsolatos. Amikor nekiálltam kidolgozni, akkor előttem primitív társadalmak képe lebegett, ahol az emberek a természetből nem kiszakadva, kis közösségekben (család, nemzetség, klán stb.) élnek. Az efféle társadalmakban gyakori jelenség például a tabu, a Codex világában ilyennek gondolom például a ghodikat vagy a kharagokat. Elvileg nincs semmilyen akadálya annak, hogy a közösségi mágiát “civilizáltabb” területeken is jelen legyen, a társadalmon belüli kisebb közösségek esetében (jellemzően vallási csoport vagy titkos rend). Az én Abryss képembe ez nem feltétlenül fér bele, ezért kérem, írjátok meg azt is, hogy szerintetek a közösségi mágiának van-e létjogosultsága Abrysson, és ha igen, mely területeken.

Közösségi mágia
(*3 ASZTRÁL + Harmadik Szem)

A bevezető mondatban szereplő kifejezések bővebb kifejtést igényelnek.
A közösség. A közösség mérete változó lehet, de minden esetben spirituális értelemben kell értelmezni. Spirituális értelemben közösségnek számít például a nemzetség, a törzs, egy összetartó vallás tagjai, esetleg egy erős összetartozás-tudattal rendelkező állam vagy rend. A lényeg az, hogy a közösségbe tartozókat az érdekközösségnél erősebb, szellemi-lelki-rokonsági eredetű kötelékek kapcsolják egymáshoz. Ennélfogva egy bűnbanda nem képez lelki közösséget, de egy véres kezű isten orgyilkos szektája talán igen. Egy ember nemcsak egy közösségbe tartozhat, de a közösségek között világos rangsornak kell lennie, mert a kevésbé fontosnak érzett közösség lelki ereje kisebb a fontosabbnak érzett közösség lelki összetartó erejénél. Ha valakinek a kötődése elsősorban a nemzetségé és csak másodsorban a törzsé, akkor az alább felsorolt formulák esetében a törzs vezetője által kihirdetett tabu vagy kiközösítés csak akkor lesz hatásos erre az emberre, ha a nemzetség vezetői megerősítik azt, illetve nem mondanak neki ellent. Általánosságban elmondható, hogy az emberek jelentős része tartozik valamilyen szellemi közösségbe, az úgynevezett “nem civilizált” területeken szinte mindenki, a civilizáció fejlődésével együtt azonban jellemzően ezek a közösségek is meggyengülnek, végül felbomlanak – és ott marad a védtelen, magányos ember.
A lelki vezető. A közösség élén minden esetben egy szellemi-lelki vezető áll, aki (ami) lehet egy testület vagy egyetlen személy is (nem feltétlenül a közösség politikai, hanem vallási vagy szellemi vezetőiről van szó: főpapok, sámánok, bölcsek stb.). A lelki vezető mindegyik esetben csak azokra tud hatást gyakorolni, akik elfogadják vezetői mivoltát. Ezért például egyházszakadás esetén csak a közösség azon tagjaira hat az egyházfő tabuja vagy kiközösítése, akik a főségét elfogadják. A vezetői tisztség nem a jogi helyzeten alapul, hanem a közösség tagjainak lelki kötődésén, ezért a száműzetésbe vonult vallási vezető megőrizheti lelki hatalmát a helyére ültetettel szemben, ha annak vezetését a közösség tagjai nem fogadják el.
A kötődés. A közösségi mágia ezt a lelki kötődést használja fel, hogy befolyásolja a közösségbe tartozók érzelmeit és tetteit. A közösségi mágia csak azokra van hatással, akik a közösségbe tartoznak, kívülállókra nem, és hatása véget ér, ha valaki a lelki közösségből kilép, viszont kiterjed mindenkire, aki bekerül a közösségbe. A közösségbe tartozást a lelki összetartozás-tudat szabja meg, tehát a törzs elhagyása nem jelenti feltétlenül, hogy az illető lelkileg is kiszakította magát a közösségből, ugyanakkor egy vallás felvétele sem jelenti feltétlenül a lelki összetartozás azonnali elérését. Ezekben az esetekben nem elég az egyszerű “döntés”.
A közösséghez való kötődés erőssége egyénenként, sőt egy egyén esetében időben is változó, “mértéke” 1 és 100 % között van. Egy nemzetségi társadalom esetén az egyén kötődése átlagosan 50%, egy formális hívő kötődése vallási közösségéhez viszont ritkán nagyobb 15%-nál. 80% felett már kissé túlzott az illető kötődése, fanatikusnak mondható.
A veleszületett kötődés jelensége olyan egyének esetében fordulhat elő, melynek felmenői nemzedékek hosszú során át egy adott közösségbe tartoztak. Ilyen esetekben az egyénben annyira rögzül a kötődés, hogy akkor is létezik, ha megszakította kapcsolatát a közösséggel, vagy akár nem is tud róla, hogy abból a közösségből származik (pl. szülei elhagyták, a közösségen kívül nevelkedett). Ebben az esetben ereje nem függ attól, hogy az illető tud-e a róla, a kötődés fokától függően akkor is hat rá, bár gyengébb erővel (a tabu ereje és hatása is 10-50%-kal kevesebb lehet).

A közösségi mágia egyetlen vonatkozó hatása sem lehet erősebb senki esetén, mint az illető kötődése az adott közösséghez.
Ezek szerint a lelki vezető hiába mond ki egy 56%-os erejű tabut, ha az illető kötődése csak 40%, akkor a tabu hatása is csak 40%. A kötődés foka természetesen az illetőn múlik, de ez csak is részben tudatos, vagyis nem tud senki úgy dönteni, hogy eddigi kötődését egyszer csak megszünteti. A kötődés erejének a csökkenése vagy lassú és folyamatos folyamat (pl. ha valaki távol kerül eredeti közösségétől és elszakad tőle), vagy egy egyszeri azonnali hatás, trauma eredményeképpen következik be. A kötődés kifejlődésére is pontosan a fentiek vonatkoznak.
Az alábbi formulákat a közösség lelki vezetője alkalmazhatja. Fontos azonban tudni, hogy e területen nincs szabad keze: ha a közösség értékeivel össze nem férő, netán ellentétes módon kívánja használni, akkor teljesen hatástalan lesz igyekezete, helyzete viszont valószínűleg megrendül. Több ilyen ballépés könnyen vezethet a vezető bukásához.
A közösségi mágia ellen általában nincs mágiaellenállás, kivéve ahol az alábbiakban külön kiemelve szerepel. A varázslás során manát nem használ fel a lelki vezető, a hatás ereje nem az aurájával egyenlő, hanem a közösségi mágia képzettségével (a rúnamágiához hasonlóan). Használata esetén nem dob próbát a lelki vezető, hanem csak a biztos tudásra építhet (a diszciplínák alkalmazásához hasonlóan). A varázslat rituálisan történik, a szükséges idő a lelki vezető által megnevezett nehézség tízes értéke szorozva egy órával (vagyis egy 35%-os kiközösítés esetén három óra). A formulák hatóképességének időtartama általában végleges, csak a lelki vezető szüntetheti meg (tabu, kiközösítés, kegyeltség), a segély esetében a közös szertartás idejéig tart csupán, míg az álom és a keresés esetén értelemszerűen egyszeri.

A közösségi mágia formulái

Tabu (Tilalom)
A tabu formulája segítségével a szellemi vezető tilalmakat ültethet a közösségbe tartozók tudatába. A tiltás tárgya egy meghatározott cselekedet. A cselekedet tilalma lehet teljes, pl. “tilos táncolni” vagy feltételekhez (hely, idő stb.) kötött, például “tilos teliholdkor a temetőben vörös ruhában táncolni”. A tabu vonatkozhat a közösség egészére, de annak egy részére is, például a “tilos a fiatal lányoknak táncolni”. Semmiképpen nem vonatkozhat azonban megnevezett konkrét személyre.
A tabu megfogalmazása nagyon fontos, mert a közösség tagjai erőszeretettel kerülik meg ezeket a tilalmakat, például a “tilos a romokat látótávolságra megközelíteni” értelmezhető úgy is, hogy akkor bekötött szemmel vagy éjszaka lehet…
A lelki vezető mondhat ki efféle tabukat is: ” A sámánt fegyverrel illetni halálos bűn!”
A tabu mindaddig él, amíg a közösség lelki vezetője vissza nem vonja. Nem szünteti meg a tabut a vezető halála még akkor sem, ha nem kerül a helyére új vezető. Kizárólag a közösség teljes megszűnése (kihalása, szétszóródása) esetén szűnik meg magától a tabu.
Hogy a tabu hatással bírjon, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
1. A vezetőnek meg kell neveznie pontosan a tabu tárgyát, vagyis a tiltott cselekedetet, mely nem lehet ellentétben már létező tabukkal, de nem kívánhat lehetetlen tilalmat (például a lélegzés megtiltását), illetve nem lehet ellentétes a közösség értékeivel.
2. A közösség tagjainak tudomást kell szerezniük a taburól. Aki nem tud róla, arra nem lesz hatással (kivéve a veleszületett kötődés esetét)! Megjegyzendő, hogy egy közösség legtöbb tagja gyermekként tanulja meg a tabukat, a közösségbe történő későbbi felvétel esetén pedig szinte mindig a beavatás feltétele a tabu megtanulása. Ugyanakkor a közösség tagjaira az általuk ismert tabu hatása alól nem vonhatják ki magukat, az minden esetben hat rájuk, ha akarják, ha nem. Ha valaki a tabu ellenében akar cselekedni, annak mágiaellenállást kell tennie a tabu ereje, vagyis a tabu kimondójának közösségi mágia képzettsége ellenében (természetesen ha ez az érték magasabb az ő kötődésénél, akkor csak a kötődésének megfelelő érték ellen). Siker esetében az adott esetben a tabu hatása nem érvényesül rajta, de ez nem jelenteti a tabu erejének megtörését, a következő tabuszegésnél újra meg kell küzdenie vele. A tabu hatása elleni harcban a tabuszegők gyakran nyúlnak a kimagyarázás eszközéhez. Például ha a tabu azt mondja ki, hogy “tilos bort inni”, akkor megpróbálkozhat azzal, hogy erősen vizezve issza a bort (“nem is bor már akkor az”), a fontos az, hogy a magyarázatát neki saját magának kell elhinnie. Ha ez sikerült, akkor a tabu hatása elleni mágiaellenállás-próbán +5-50%-ot kap.

A tabu hatása
A tabu ereje a tabu elrendelőjének közösségi mágia képzettségén múlik, eddig a mértékig határozhatja meg a kívánt hatást. Ennél a képzettségnél nincs próbadobás, a tabu ereje mindig az illető közösségi mágia képzettségének megfelelő, de a hatás senki esetében nem lehet erősebb, mint az adott tabuszegő kötődése. A lehetségesnél kisebb “büntetést” is alkalmazhat (hiszen nem minden tilalom egyformán fontos), de a tabu ereje akkor is képzettségének megfelelő lesz. Példa: egy 60%-os képzettséggel rendelkező vezető dönthet úgy, hogy egy tabut csak 10%-os “büntetéssel” (rosszullét) védelmez, de a tabu hatóereje attól még 60% lesz. A tabu hatása azon érvényesül, aki a tabu ellenében próbál meg cselekedni, a hatás közvetlenül a tabu megsértésekor kezd hatni. Például a tiltott dolog elfogyasztásakor az első harapásnál, a tiltott területre lépéskor, amint átlépi (az általa vélt) határvonalat.

Képzettség “Büntetés”
10% A tabuszegőt heves rosszullét fogja el (-2/-20% minden cselekedetre)
20% A tabuszegőt iszonyú rettegés fogja el (három fokozattal erősíti a meglevő félelmet), ha tud, elmenekül a tabuszegés helyéről. Ha nem képes a tabuszegést abbahagyni, akkor meg is őrülhet a félelemtől.
30% A tabuszegő testének az a része, mely a tabuszegéshez leginkább köthető (tiltott étel fogyasztásakor a keze, tiltott terültre lépéskor a lába, tiltott név kimondásakor a nyelve, tiltott tárgy megpillantásakor a szeme) megbénul, illetve működésképtelenné válik.
40% A tabuszegő ájultan esik össze, hosszabb hatóidő esetén kómaszerű állapotba kerül.
50% A tabuszegő emberi ronccsá változik: testileg-szellemileg teljesen magatehetetlen lesz, de öntudatát nem veszti el.
60% A tabuszegő emberi ronccsá változik: testileg-szellemileg teljesen magatehetetlen lesz, de öntudatát nem veszti el. Ha nem oldják fel a tabu hatása alól vagy annak hatása nem ér véget (ld. lentebb), akkor naponta egy Ép-t veszít véglegesen, míg meg nem hal. Ha a tabuszegés “büntetésének” hatóideje előbb jár le, akkor az elveszített életerő pontokat csak a feloldozás adhatja vissza.

A tabu megszegése esetén a “büntetés” hatóideje alapesetben addig tart, amíg az illető a tabu megszegését megkísérli végrehajtani (ez általában a tettet követő egy percet jelenti). Például amíg a tiltott helyen tartózkodik, vagy a szájában tartja a tiltott ételt. A lelki vezetők azonban a tabu kimondásának nehézségét növelve a “büntetés” hatóidejét is növelhetik. A “büntetés” hatásba lépését követően a hatást a hatóidő lejárta előtt a tabu megszegőjén csak a tabu elrendelésére képes vezető oldhatja fel.

Vállalt nehézség Hatóidő
+10% Egy nap
+20% Egy holdnap
+30% Egy év
+40% Végleges hatás

A tabu hatása alól a tabuszegő csak akkor vonhatja ki magát, ha a lelki vezető feloldozza vagy a közösség által ismert, tabuszegés esetén alkalmazható “vezeklést” vállalja, vagyis valamely cselekedetet elvégez (pl. meghatározott ideig böjtöl, megmártózik egy bizonyos tó vizében vagy elmegy harcolni a hitéért). Vannak azonban olyan tabuk, melyek megszegése esetén nincs lehetőség efféle vezeklésre.
Kiközösítés
A kiközösítés a lelki vezetők félelmetes fegyvere, melynek segítségével a közösség tagjai közül kitaszítják a méltatlanokat. Kiközösíteni csakis a közösségbe tartozót lehet, akinek az auráján nyomot hagy az aktus, és ez befolyásolja a vele kapcsolatba kerülőket, ha azok a közösség tagjai. A közösség tagjai megérzik az aurán esett foltot, és negatívan viszonyulnak a kiközösítetthez.
A kiközösítésnél meg kell nevezni azt illetve azokat, akiket a közösségből kizárnak, és a kiközösítés okait is, majd ezt a tabuhoz hasonlóan ki kell hirdetni, mert aki nem tud a kiközösítésről, arra nem lesz hatása. Magának a kiközösítettnek nem kell tudnia a kiközösítésről. A kiközösítést csakis a lelki vezető vonhatja vissza, hatása nem múlik el, mágiával sem lehet megtörni. Viszont a kiközösített azzal, hogy kikerül a közösségből, mentesül a közösségi mágia más hatásai, például a tabuk alól.
A lelki vezető a kiközösítés kimondásakor megnevezi azt a negatív érzelmet, melyet a közösség tagjai fognak érezni a kiközösítettel szemben (undor, harag, megvetés stb.). Az érzelem foka a vezető közösségi mágia képzettségétől függ, az alábbiak szerint:

Képzettség Hatás
20% Egy fokozatú
40% Két fokozatú
60% Három fokozatú
80% Négy fokozatú

A kiközösítés nehézségét növeli, ha nemcsak egy emberre vonatkozik, hanem egy csoportra (szakadár szekta, rend, népcsoport stb.). Ez esetben a nehézség az alábbiak szerint nő:

2 – 24 fő esetén +10%,
25 – 100 fő esetén +20%,
101 – 400 fő esetén +30%,
401 – 1600 fő esetén +40%

Amikor a kiközösített kapcsolatba lép a közösség tagjaival, akik felismerik őt mint kiközösítettet, akkor azok automatikusan a meghatározott érzelem hatása alá kerülnek, akár akarják, akár nem. Ha a közösség tagjai nem ismerik fel, akkor egészen addig nem vált ki negatív érzelmeket volt közösség-társaiból, amíg aurakapcsolatba nem kerül velük. Ha bármely módon létrejön a kapcsolat (pl. egymás szemébe néznek), akkor ellenpróbát kell dobni a két aura között. Ha a kiközösített alulmarad a próbán, akkor a másik felet elönti a meghatározott negatív érzelem, de azt nem feltétlenül fogja tudni, hogy hirtelen érzelmének mi az oka. Ha a kiközösített győz a próbán, akkor egyelőre sikeresen rejtőzködött.

Kegyeltség
A kegyeltség a kiközösítés ellentéte, mely a közösség tagjainak szimpátiáját biztosítja a kegyelt számára. Kegyeltnek csakis a közösségbe tartozót lehet megtenni (saját magát senki sem tudja!), akinek az auráján nyomot hagy az aktus, és ez befolyásolja a vele kapcsolatba kerülőket, ha azok a közösség tagjai. A közösség tagjai megérzik az aurán a kegyeltséget, és kedvezően viszonyulnak a kegyelthez.
A kegyeltség adományozásakor meg kell nevezni azt, illetve azokat, akiket kegyeltnek nyilvánítanak, és ennek az okait is, majd ezt a tabuhoz hasonlóan ki kell hirdetni, mert aki nem tud róla, arra nem lesz hatása. A kegyeltséget csak a lelki vezető vonhatja vissza, hatása nem múlik el, mágiával sem lehet megtörni. A kegyelt nem mentesül a közösségi mágia más hatásai, például a tabuk alól.
A lelki vezető a kegyeltség adományozásakor megnevezi azt a pozitív érzelmet, melyet a közösség tagjai fognak érezni a kegyelttel szemben (szeretet, tisztelet, hűség stb.). Az érzelem foka a vezető közösségi mágia képzettségétől függ, az alábbiak szerint:

Képzettség Hatás
20% Egy fokozatú
40% Két fokozatú
60% Három fokozatú
80% Négy fokozatú

A kegyeltség nehézségét növeli, ha nemcsak egy emberre vonatkozik, hanem egy csoportra. Ez esetben a nehézség az alábbiak szerint nő:

2 – 24 fő esetén +10%,
25 – 100 fő esetén +20%,
101 – 400 fő esetén +30%,
401 – 1600 fő esetén +40%

Amikor a kegyelt kapcsolatba lép a közösség tagjaival, akik felismerik őt mint kegyeltet, akkor azok automatikusan a meghatározott érzelem hatása alá kerülnek, akár akarják, akár nem. Ha a közösség tagjai nem ismerik fel, akkor egészen addig nem vált ki pozitív érzelmeket a közösség-társaiból, amíg aurakapcsolatba nem kerül velük. Ha bármely módon létrejön a kapcsolat (pl. egymás szemébe néznek), akkor ellenpróbát kell dobni a két aura között. Ha a kiközösített alulmarad a próbán, akkor a másik fél nem érzi a meghatározott pozitív érzelmet. Ha a kegyelt győz a próbán, akkor a másik felet elönti az érzelem, de azt nem feltétlenül fogja tudni, hogy hirtelen érzelmének mi az oka.

Álom
A lelki vezető álmot küld a közösség valamennyi tagjának, akik bármilyen távolságban is vannak, a következő elalvásukkor találkoznak az álommal. Az álom nem feltétlenül jelenik meg mindenki számára teljesen ugyanabban a formában, és az álmot látó nem is fogja feltétlenül tudni, hogy ki és miért küldte, vagy hogy egyáltalán valaki küldte az álmot. Erre csak az álomfejtésben jártas vagy egyébként megfelelő tudással rendelkező jöhet rá. Amennyiben viszont megbeszéli az álmait társaival, akkor az egyező motívumok miatt feltehetően gyanút fog, hogy álmaiknak jelentése van.
Az álom jelképekben mondja el a küldője által közölni akartakat, nem közvetlenül szóban, az álom valamely szereplője által. Ezért tartalmának megértése függ az álmot látó értelmétől és műveltségétől is. Az álom által közöltek mértéke és pontossága a lelki vezető képzettségének fokától függően növekszik.

10% Homályos érzelem, tárgy nélkül.
30% Határozott érzelem, megnevezhető tárggyal.
50% Világos kép, mely azonban jelképekben beszél.
70% Világos kép, az álmot látó pontosan azt látja, amit az álmot küldő óhajt.

Segély
A segély a szellemi vezetők eszköze arra, hogy a közösség tagjainak lelki erejét felhasználja a közösség érdekében cselekvő személy(ek) segítésében. A segély alkalmazása során a közösség tagjai összeadják lelki erejüket, és azzal segítik választott bajnokukat (aki szintén a közösségbe tartozik). A közösség tagjai ilyenkor általában összegyűlnek (közös imára, meditációra), de nem kell feltétlenül fizikai közelségben lenniük, elég, ha egy időben végzik a szertartást.
A segély a kiválasztott személy valamely tulajdonságát, illetve képzettségét növeli (mint úszás, kardvívás, méregellenállás, emlékezet stb.). A választott tulajdonságot, illetve képzettséget a szertartás során a közösség tagjainak meg kell nevezni, például “Növekedjék karjának ereje!” vagy “Add uram, hogy úgy ússzon, mint a hal!” illetve “Könyörögjünk sebeiknek gyors gyógyulásáért!”.
Az, hogy hány tulajdonság, illetve képzettség növekedését tudják elérni, a lelki vezető közösségi mágia képzettségétől függ.

20% Egy tulajdonság vagy képzettség
40% Két tulajdonság vagy képzettség
60% Három tulajdonság vagy képzettség
80% Négy tulajdonság vagy képzettség
100% Öt tulajdonság vagy képzettség

A mágia alapesetben egy megnevezett személyre hat, de a lelki vezető több efféle kiválasztottat is megjelölhet, ez esetben a szükséges mágia nehézsége is növekszik:

2-10 fő esetén: +10%
11-20 fő esetén: +20%
21 – 50 fő esetén: +30%
51 – 100 fő esetén: +40%
100 fő felett 50% és minden további száz fő esetén +10%.

A választott tulajdonságok illetve képzettségek növekedésének mértéke attól függ, hogy hányan csatlakoztak a szertartáshoz a közösség tagjai közül. A hatás mindaddig érvényesül, amíg a szertartáson a közösség tagjai részt vesznek, amint abbahagyják, a hatás megszűnik. Fontos, hogy a szertatáson résztvevők közül csak azok számítanak bele az adott szertartáson résztvevők számába az alábbi táblázatban, akit felnőtté avattak, és akiknek közösségi kötődése eléri a lelki vezető által vállalt nehézséget.

6 – 24 fő esetén a növekedés mértéke +10%, illetve +1.
25 – 100 fő esetén a növekedés mértéke +20%, illetve +2.
101 – 400 fő esetén a növekedés mértéke +30%, illetve +3.
401 – 1600 fő esetén a növekedés mértéke +40%, illetve +4.

A fentiek egy példával bemutatva: A közösség harcosai a szomszéd törzs támadásával néznek szembe. A harcban részt nem vevő felavatott felnőttek, vagyis az öregek és a nők otthon maradnak, és a sámán vezetésével közösen fohászkodnak azért, hogy szeretteik nyilai célba találjanak. A törzs harcosai hatvanan vannak, és egy tulajdonságot (íjászat) akar növelni a lelki vezető, ezért a közösségi mágia nehézsége 50% (20% + 30%). A fohászkodók 110-en vannak, de közülük csak 85-nek a kötődése éri el az 50%-ot, ezért a harcosok íjászat képzettsége 20%-kal nő. A hatás csak addig tart, amíg a fohászkodók nem hagynak fel a szertartással. A harcosok esetében csak azokon érvényesül a kedvező hatás, akiknek közösségi kötődése eléri az 50%-ot.

Keresés
A keresés segítségével a lelki vezető meg tudja keresni “nyája elveszett bárányát”, vagyis mindenkit, aki az adott közösségbe tartozik. Az illető hollétéről megszerzett információk nagysága a lelki vezető közösségi mágia képzettségétől függ (a magasabb érték természetesen tartalmazza az alacsonyabbat):

20% Irány a négy égtáj szerint meghatározva
40% Irány pontos meghatározása
60% Irány és távolság pontos meghatározása
80% A célszemély pillanatnyi tartózkodási helyének pontos képe (pl. a szoba, ahol ül)

Ebben az esetben is a célszemélyre csak olyan fokig lehet alkalmazni a mágiát, amennyi az illető közösségi kötődésének mértéke.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához