LFG.HU

taverna
auer
RPGCimkek
MAGUS partink életútját végigkísérő beszámoló, mely bemutatja az Északi-városállamokban végrehajtott kalandjainkat, hódításainkat, egy toroni lovag feljegyzésein át. Mellette helyet kap egy off-game írás, ami a játékosok oldaláról mutatja be a történéseket, valamint egy képgyűjtemény a királyság várairól.
 
“Ezen kézzel írt lapok és a hozzá tartozó ábrák a XXXVII. Charendayiss családi legendáriumhoz voltak mellékelve. Keletkezésük nem sokkal előzi meg a XIV. Zászlóháborút, és bemutatja a déli parton folytatott toroni tevékenységet, mely elmélyítette a Dicsőséges Császár és déli szomszédainak barátságát. E jó baráti viszonynak és a később ezt megerősítő Concordiának a létrejöttében nagy szerepet játszott Jahrn Attasyn En-Charendayiss e beszámoló szerzője.”
 
Hollószirt vára és környéke
 

“A mások vérén meghozott áldozat sohasem túl drága nekem”

 
A Birodalom 20 971-ik (Psz. 3688.), dicsőséges évében, mikor az alávaló III. Gronel király uralma megdőlt Senuron királyságában, öccse, az új király, I. Nagy Gavnuss az Ezüstkürt házból, hogy kimutassa a Birodalom és irántam érzett háláját, várat s hozzá birtokot adományozott nekem.
E birtok Fehérmalom falva és az őt óvó vár, mely innentől a Hollószirt nevet viseli magán, Morgena kegyelméből. A birtokot és várat uraló előző, magát nemesnek valló felkapaszkodott földtúró és asszonya, ama bizonyos sorsdöntő estebéden vettek részt, mely Gronel király utolsó vacsorameghívása volt e földön, és vele együtt szenderültek jobblétre. Utódaikat és pereputtyukat lefogattattam és kivégeztettem.
 
 
Senuron a Quiron-tengertől délre elterülő városállamok egyike. Semmivel nem tűnik ki a környék megannyi hasonló jelentéktelen országától. Észak-déli irányban száznyolcvan mérföld hosszú, kelet-nyugati irányban száz.
Egyetlen nagyobb folyó szeli át, az Abar, mely sekély vize és hordalékos medre miatt hajózásra alkalmatlan. Erdőség csak foltokban található, főként művelt földek foglalják el ezt a nagyrészt sík vidéket. Az országutak találkozásnál fekszik a főváros, Durion, a maga tízezer lakosával. Az ország területén emellett még tizenhat falu található, ezekben egyenként négy-nyolcszáz navor él. Errefelé főleg a pyróni hit tartja magát, de az új király egy Tharr-templom építését kezdte meg.
Északról Artion, egy concordiával Toronhoz csatolt állam határolja, ők az aszisz mintára képzett légióikkal uralják földüket, melyeket bérbe is adnak. Keleten Delaron húzódik, kiskirályok és nemesített orkjaik földje, hol a király csak jelképes hatalmat birtokol. Délen a nagy kiterjedésű Ronar fekszik szűkösen termő földjeivel, meglepően kevés lakossal. Nyugatra Miron fekszik egy pyróni befolyás alatt álló, magát császárságnak nevező ország.
 
 
Birtokok:
1.      Hollószirt vára, Fehérmalom falva – Jahrn Attasyn En-Charendayiss
2.      Fürtöspalánk vára, Ezerfürtös falva – Loren Huwine gróf
3.      Dióskő vára, Horradomb falva – Barrachus Punam gróf
4.      Farkasbérc vára, Szürkeköveslak falva – Mrenak Modig gróf
5.      Mezőtornya vára, Kövérmező falva – Krowanus Eldrid báró
6.      Kőfok vára, Óföld falva – Caridwen Deman báró
7.      Korompalánk vára, Mucsapuszta falva – Galor Zara gróf
8.      Mennykő vára, Nidar falva – Sudoren Tirrus báró
9.      Mélykúti udvarház, Dabnul falva – Hraal Ord báró
10. Citadella – királyi vár, Durion városa – Gavnuss király
11. Feketetölgy vára, Dirabun falva – Sucellus Faran gróf
12. Fehértorony vára, Hosszúszarv falva – Parragron Hengist báró
13. Kőriskő vára, Alsó-Raganvég falva – Trammoran Sokao gróf
14. Martyss vára, Felső-Raganvég falva – Gvalon Selamit báró
15. Háromtorony vára, Hegyfalu falva – Humasson Gran An-Radogan
16. Medvekő vára, Navalo falva – Barino Cubert báró
17. Oktomur vára, Lakut falva – Cyrda Bordan báró
 
Majd, hogy a valamikori Vindoria e szeglete újra méltó urához került, intézkedéseket foganatosítottam.
A Khyn-mar odabator klánra bíztam az építkezések lebonyolítását. A várat megerősíttettem, a rég nem használt védműveket felújítattam, mind az elővárban, mind a belsővárban. Így most a falak a mesterek mérése szerint öt és nyolc láb magasra szöknek. Odahaza jelentéktelen kis erődítés lenne, de itt ezen a vidéken büszkén magaslik. Kakas a szemétdombján.
A kapuk a legszívósabb tölgyből készültek, tűztől óvó varázsjelekkel, acéllal vasalva. A boltozatos barbakán belsejébe orgonát szereltettem fel, a felvonóhidak mechanikáját pedig csigákkal és kerekekkel oly módon oldották meg a mesterek, hogy egy ember is képes legyen felhúzni azt.
Szorgalmas munkával járatokat, termeket mélyítettek az eddigiek alá, raktáraknak és szállásoknak. Rejtett járatot vágtak kifelé, hogy ostrom esetén se legyünk elvágva a külvilágtól. Az épület átépítése során feltárt tikos folyosókat újra használatra fogtuk.
Az elővár alatt bizonyos crantai sziklagyűrűt fedeztek fel, melyet a térképen is jelöltek. Hajlandóságom nem lévén megismerésükre, ezekhez az átkos romokhoz vezető járatokat lezárattattam.
A belsővárban kápolnát építettek Morgena tiszteletére, és papot hívtam ide otthonról.
A mély kutat kitisztították, hogy mindenkor friss vízzel lássa el a várnépet, melyhez furmányos masinériát ácsoltak, mely rabszolga vagy öszvér segítségével hozza fel a mélyből a vizet.
Az északkeleti torony alá mély ciszternát vágtak a víz tárolására, ahol hűvösen és tisztán maradhat hosszú időn át, a tisztaságbélyegeknek hála.
Magiszterek vizsgálták át a helyi vajákosok rúnatermét, a kártevőket riasztó vésetek mellé felkerültek a tüzet és téráthidalást gátló jelek is.
A közeli sebes folyású Bársonyos-patakot a körülárkolt várfalak tövébe engedtük, így most jó harminc-negyven láb választja el a partoktól a várfal tövét. Két-három láb mély az árok, benne fakarókkal és töltésekkel, mi megnehezíti a víz leengedését. A kitermelt földből töltést emeltünk a falu mentén, hogy az áradás ne öntse el a házakat. A várfal tövébe két-három láb szélesen egy helybeli ajánlása nyomán ostromverő bozótot telepítettek, mi a vízpartig nyúlik. Én nem hiszek az ilyen újdonat megoldásokban, de a helybeliek bizalmának elnyerése végett belementem, ha más nem, jó lesz télire tüzelőnek. Az északi gyilokjáró megépítése még várat magára, ott egyelőre ez a bozót burjánzik tíz-tizenöt láb szélesen.
Az elővárba kétharmad részt töltésen, egyharmad részt a felvonóhídon lehet bejutni, a belsővárba pedig csak felvonóhídon. Az elővárban kapott helyet az istálló, a kocsiszín, az iparosok műhelye, és a várszemélyzet szállása. A belsővárban a katonák és tisztek szállása, a földalatti raktárak, kápolna, rúnatorony, börtöncellák, fegyverterem és a saját termeim vannak.
A vár rendelkezéseim alapján két hónapra elegendő élelemmel rendelkezik, kimeríthetetlen ivóvízzel, tetemes mennyiségű borral és sörrel. Van tüzelő télire, ruhák és nyers vég szövetek az embereknek. Van kátrány, olaj, állatbőrök, faanyag, nyersvas, szerszámok és minden, mi kellhet. A katonák fegyverzetén túl az itt maradt századéves fegyvereket rendbe hozattam, nyílvesszők sokaságát halmoztam fel. Szükség esetén a falunép jelentős részét a várba lehet fogadni, és közel kétszáz férfi kezébe tudunk fegyvert adni.
A várkatonákat Albarból hívott pietorok keze alá adtam, hogy képezzék ki őket. A várban negyven katona teljesít szolgálatot Thys-Ro Thyrien várnagy alatt. Sajnálatomra a várnagy csupán három évre vállalta e tisztséget, így a későbbiekben szükséges egy megfelelő utódot találnom.
Tizenegy katona ért a számszeríjakhoz, íjakhoz egyszóval mi távolról osztja a halált. Bőrvértet s kardot vagy fokost kapnak íjuk és nyílpuskájuk mellé. Hét a száma azoknak, kik a környéket járják lovaikon, és tartják fenn a rendet az utakon, ők sodronyvértet hordanak, szálfegyvert és szablyát fognak pajzsuk mellé. A maradék kétszer tizenegy karddal pajzzsal felszerelt, fém vagy bőrvértet, sisakot viselő katona, kik a szálfegyvereket is tudják használni. Hogy katonáim ne puhuljanak el, folyamatos gyakorlással tartjuk szinten őket.
Most is folynak tárgyalások három balliszta beszerzésére a két kővető mellé. A gépek működtetését minden katona elsajátítja.
A várnagyot segíti az intézőm és zsoldmesterem, ki az anyagi javakért felel, Lakhsys-mer Traion.
Nemsokára Albarból megérkezik a magiszter is, kit bizonyos vétségek elkövetése végett, a családi birtokról ide száműztek, meg nem határozott időre.
A várban közel húszfőnyi személyzet gondoskodik az ellátásról; szakácsok, inasok, lovászok, orvosok, kovácsok, íjkészítők, borbélyok és hasonló alacsonyabb kasztú, ámde dolgos emberek. A váron belül a kasztrendszer szabályait várom el, de a helyiek nehezen tanulnak, és úgy érzem, örömüket lelik a szabályszegésében. Pár fenyítés után kezd a rend helyreállni.
 
A vár alatt lévő faluban és környékén, a számlálás hétszáznyolcvanhét lelket talált, kik mind alattvalóim. Többségük szántóvető, de a falut körbeölelő dombokon szőlőt termesztenek, feltűnően rossz minőségben, habár a helyiek víz helyett is ezt isszák. Továbbá akadnak iparosok is, főleg molnárok melyről a falu kapta nevét. Emellett számos asztalost, ácsot találunk, kik a környező erdőség fáiból alkotnak, favágókat, kik őket ellátják, az erdőben pedig jópár szénégető tanyázik. Akad még kovács, mészáros, juhász és egyéb mesterember is. Adó gyanánt ők látják el a várat jószággal, terménnyel, segítő kézzel, ahogy épp a szükség hozza.
A falun átvezető északi kalmárút mely a tengerhez igyekszik, jelentős forgalmat bonyolít, az abból befolyó vám szépen gazdagítja kincstáram. Vámszedő házaim ott állnak birtokom két végén, az út mentén. Lovasaim kíméletlenül lecsapnak a területemen tevékenykedő banditákra.
A falu fogadója – Északi szél – ugyancsak e kalmárokra rendezkedett be, tisztes adót hoz maga is. Tulajdonosa a falu legtehetősebb embere és egyben vezetője is. Végtelen bölcsességemben úgy döntöttem, hogy három évre adómentességet kínálok neki azzal a feltétellel, hogy az így megmaradó pénzt a falu és fogadója – szigorúan ebben a sorrendben – bővítésére, szebbé tételére költi.
 
A falu rendelkezik egy pyróni templommal – valamely Dreina nevezetű hekkáé – és hozzá pappal. Kölcsönösen előnyös megegyezést kötöttem ezzel a pappal, amennyiben tanításaival nem hergeli ellenem a népet, megtarthatja életét, és egy iskolát is építek szentélye mellé.
A falu határában találkozik a Bársonyos a Vereskő patakkal. Ez utóbbin, a folyás mentén felfelé haladva találjuk a falu nevét adó malmot, melyet fehér kőből építettek a helyiek szerint kyr alapokra. Az odabator mester szerint ez nem lehetetlen, hisz a pinceszint határozott kyr stílusjegyeket mutat, és az itt található kártevőket elriasztó vésetek sokkal hatékonyabbak, mint a várban levők. A malom nagy forgalmat bonyolít, több szomszédos birtokról is ide hordják őrölni a gabonát, ez birtokom egyik legjelentősebb bevételi forrása.
Nyugat felé nagyobb hegyek fekszenek erdővel sűrűn borítva, errefelé egyes beszámolók szerint az erdőben régi romok hevernek évezredek óta, de eddig nem vettem a fáradságot megtekintésükhöz. Vadakban sajnos elég ritka vidék. E hegyek számos barlangot, hasadékot rejtenek, dolgaim csitulásával küldök pár bányászt körbenézni, hátha találnak lent olyat, mit érdemes felhozni. Keleti irányban lankás dombok hullámoznak, errefele pár tanya fekszik, melyek állattartásból élnek. Tervezem egy ménes idetelepítését. Birtokom határa a falutól tizenöt mérföldes határban húzódik körbe.
 
Északra a szomszédos királyság fekszik, ottani szomszédom Sziklakő vára és falva, mely kiválóan megél ezüstbányáiból. Ezt Jianna úrnő kormányozza, mivel nemrég visszasegítettem hatalmába, így viszonyunk baráti, továbbá titokzatos szálak fűzik őt a Császársághoz.
Szomszédságomban az új király újonnan kinevezett hűbéreseinek birtokai húzódnak. Ezek a katonatisztek csak az erőt értik és tisztelik, nem kétlem, hogy a későbbiekben meggyűlik velük a bajom. Mostanság viszonyunk csöndes, a megerősített vár és kiképzett személyzet híre még féken tartja őket. De ez nem tart örökké.
A királyság déli határán van Humasson An-Radogan birtoka, ki az új királytól jutalmul az aranybányák haszonélvezője lett, és kiben mint a Birodalom weilyr-jében bizodalmam van még itt a környéken…
 
(folytatás a kapcsolódó PDF anyagokban…)
 
 

Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://rpg.hu/download/kieg/magus/holloszirt.zip]
A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához