LFG.HU

Pokorádi László jr.
RPGCimkek

Kifejezések Ynevről

Eme honlapon megpróbáltam összegyűjteni a különböző M.A.G.U.S. regények és a SUMMARIUM alapján az Ynev földjén létező kifejezéseket. A méretre való tekintettel kérek elnézést az előforduló hibákára. Ha valamilyen észrevételed van, akkor ird meg nekem, és én megpróbálom minél hamarabb kijavítani.

A

Amund Háborúk Kora (elf) – Az Ötödkor elf elnevezése. A két idegen faj megérkezése és a háború kirobbanása utáni ezer esztendőben a Szépek népe nem avatkozott be tevőlegesen egyik oldalon sem. Csupán a folyamatos zaklatások hatására léptek be a háborúba, amely teljes vereségükkel végződött: a Pyarron előtt 2500 környékén a Délvidék keleti és északi részeit feladva visszavonultak, hogy a Tysson Lar nevű város felépítésével újra felélesszék a közösségi szellemet, s visszaadják a népnek régi erejét.

Anns na charoban (ila) – Teljes változatában Lehad anns-naona charoban; az íjászok népének egyik rituális búcsúfordulata. Az ilanori lélek hármasságának egyik aspektusára utal: Szépmező lakói úgy tartják, hogy szellemük madár-lényege, mely életükben sem kötődik szorosan az anyagi testhez, mindenkor feigyelemmel kíséri szeretteik sorsát Szó szerinti fordítása:` Sólymom veled marad.`

ashirru (elf) – Krán elf beavatott, mágiaforgató, akinek szakterülete a különféle asztrális manipulációkat öleli fel, elsősorban az asztrálsíkon honos élőlények uralma alá hajtását. Mestersége inkább a démonidézővel rokon, mint a hagyományos asztrálmágusokéval, mert gyakran igényel kíméletlen erőszakot, sőt véráldozatokat.

Aquir Háborúk Kora (elf) – Újabb bizonytalan meghatározás, feltehetően a Másod- és Harmadkor fordulójára tehető véres csatározások ideje. Bizonyosan eltartorr legalább másfélezer esztendeig, s jókora, az időjárásra s a földrajzra kiható változásokat hozott. Az első Káoszkor végét jelezte – az aquirok föld alá kényszerítését az elfek azóta rendszeresen megünneplik. Ez időtájt veszett el az ómágia jó része is.

B

Badr`cyah (kyr-tor) – Eredeti alakjában (Badar Cayah) `jó halál`-t jelent; Kyria elit harcosai, a Pusztítók ezt keresték a csatatereken. Toronban az öngyilkosság társadalmilag elfogadott formája, a szertartásos torok metszét emlegetik így.

C

Concitator (tor) – Flottatiszti rang, mely nemesi méltóságot is jelöl; közösre rendszerint tengernagy-őrgrófnak fordítják.

Concordia (kyr-tor) – `Szívélyes barátság` értelmű kifejezés; eredete az Ötödkorig nyúlik vissza, ám ekkor még Kyria tartományainak egységét, tágabb értelemben az ország békéjét értették alatta. A hetedkori Concordiák olyan szövetségi ajánlatok, melyeket Toron a vele egyező érdekű államoknak (ritkábban vérvonalaknak, sőt személyeknek) ajánl; elfogadása, bár írásban foglalni nem szokás, a hűbéri esküvel számít egyenértékűnek.

Családok (elf) – Azon – egy területen élő – elf közösségek gyűjtőneve, melyek azonos őstől származtatják magukat. Az emberi család kifejezés elf emgfelelőja a ginn, amely egy párt, és az ő leszármazottaikat jelenti. Minden Család élén egy-egy herceg áll, s minden Család rendelekezik saját vadászokkal, akik a legközelebb állnak az emberek által használt ` harcos` fogalmához. A Családok belső hierarchiáját bonyolult szokásjogrendszer határozza meg, amelyben nem csak az életkor és a rokonsági kötelékek számítanak, hanem az illető cselekedetei alapján kivívott megbecsülée, gyermekei száma, s az általa ékszített tárgyak minősége is. A Családok létszámának nincs alsó vagy felső határa, így az ynevi elfek számáról is csak homályos adataink lehetnek. Ynev bizonyos részein – például Kránban – a Családok gyakorta kisebb egységekre, ún. Házakra bomlanak. Ezek mindenképp szorosabb rokoni kötelékeket feltételeznek. A Házak élén is herceg áll, ilyenkor azonban a Családok vezetőjét nagyhercegnek nevezik. Délen harminc-harmincöt Család él, míg ez a szám északon – a Sirenar Szövetségen kívüli szórványközöségeket leszámítva – negyven körül lehet.

Csontlitánia (elf) – Eredetiben Ziyag hí Vaeredynn. A kráni elfek egyik gyászéneke; emberfajú hallgatóit örökös mélabúba taszítja, melyből csak az öngyilkosság vagy egy asztrálmágus időben érkező segítsége válthatja meg őket.

D

Dariess-chyenn (elf) – Az elf-aquir háborúk mitikus harcosai, akik állatnak születtek ugyan, időként azonban képesek voltak elfalakot ölteni, bár állatformájuk egyes jellemző jegyeit (testszőrzet, arcvonások, átlag fölötti erő és gyorsasság) ilyenkor is megőrizték. Kimagasló harcértéküket rövid élettartamuk és korlátozott intellektusuk ellensúlyozta. A dariess-chyenneket az óelfek elfeledett mágiája hozta létre, ám a fajháborúkban szinte az utolsó szálli odavesztek. Ha tengődnek is valahol elvadulva túlélő példányaik, bizonyára rég elfelejtették már, hogy valaha rég – legalábbis részben – értelmes lények voltak.

Drah`natar (vanir) – Felszólítás az üdvözlésre; csak főrangúak megpillantásakor használatos. Elmulasztására alig találni példát: a felsőbbség tisztelete a tarini társadalom egmélzebben gyökerező hagyományai közé tarozik.

Driáq (elf) – Az elf-aquir háborúk idejéből származó kifejezés, használata ma már szándékos archaizálásnak számít. Azokat a csatákon edzett veteránokat hívták így, akik különösen kiemelkedtek egy meghatározott fegyver forgatása vagy egy bizonyos harcmodor terén. A szó nem fajspecifikus, beszélhetünk tehát elf, aquir, sőt sárkány driáqokról is.

E

Elfendel (elf) – A Délvidék legtöbb elfjét tömörítő állam a Lasmosi-öböltől délre elterülő félszigeten. Az elf hagyományok őreiként tüntetik fel magukat, amivel sok vitára adnak okot mind délen, mind északon. Királyuk külső nyomásra nyitni kezdett más, emberlakta települések felé, ám az ország nagyobb része elítéli őt ezért. Az érintetlen vadon és száz természeti csoda országa, ahola Kikötővároson kívűl nem nézik jó szemmel a máshonnan érkezetteket. Noha létezik egy réteg az elfek között, amely megpróbálja rávenni testvéreit, hogy ismerjék el azon gondolat jogosságát, miszerint az egyre gyorsabban fejlödő világgal szemben csak változással lehet felvenni a versenyt, nincs sok követőjük; sokan vallják, hogy hagyományos módszerekkel mindent meg lehet oldani. Példaként a Sirenar Szövetséget említik, ám megfeldkeznek arról, hogy a rehynnek irányítása alatt az északi óelfek és elfek a kontinens legveszedelmesebb fegyverforgatóivá képezték magukat, szintén a túlélés jelszavát hangoztatva.

Elveszettek (elf) -(1) Az amundok aljas cselébe félig beleőrölt Talleren és leghűségesebb katonái, akik a föld elemi síkjának segítségével saját magukat változtatták meg, s titkos háborút inditottak a Délvidék északi részét felperzselő két jövevénynép ellen Családjaikkal együtt. A köznép homoki elfként ismeri őket.

(2) A kráni elfek összefoglagó elnevezése mindazon fajtársaikra, akik nem fogadták el Ranagol tanítását, és nem rendelték alá magukat a Tizenhármaknak.

Ezüstkardú Fraien (elf) – Az elf-aquir háborúk mitikus hőse, alakjában kibogozhatatlanul összefonódik legenda és valóság. Haditetteit, diadalait, kudarcait és szomorú bukását kilenc hosszú darabból álló epikus ciklusban verselték meg az elf dalnokok. Az igazságot Fraienről, az Ezüstkardról és az Éneklő Kastély elestéről a Záporok Ideje óta csupán egyetlenegy elf ismerte maradéktalanul: Seluna Zeidarel, aki beleszeretett az évezredek óta porrá lett hős árnyába, és felébresztette mély álmából hűséges harcostársát, Hishíquort, a sárkányt. Ám Seluna Zeidarel a sárkánnyal való beszélgetése után némassági fogadalmat tett, és többé egyetlen szó sem hagyta el az ajkát, amíg hosszú évek múlva, hajadonként el nem távozott erről a világról.

F

féregéltűek (elf) – Eredetiben ` sessaryenn`. Becsmérlő felhangú elf kifejezés, amely alatt a rövidebb életű fajok összességét szokás érteni. Kránon kívűl rendkívűl ritkán használatos, igen durva sértésként; a Birodalom fennhatósága alatt élő elfek ajkán mindennapos szófordulat.

fraayin (elf) – Az ashirruk neve a kráni elfek nyelvén.

G

Gadhass (tor) – A nemesenszületettek Ryek idejéből származó kiváltsága; jog arra, hogy kiemelkedett voltukat tettekkel bizonyítsák. Rendszerint örökösödési vitákban jut szerephez, s halálos párviadalba torkollik, de utolsó lehetőségként ehhez folyamodnak a vétkesek is, akiknek büntetését a próba időtartamára – de legfeljebb tíz esztendőre – felfüggesztik.

gyermekek (elf) – A törpékhez hasonlóan az elfek is féltő gondossággal veszik körül utódaikat. Nem csak azért, mert ők jelentik a faj jövőjét, hanem azért is, emrt az elf nők igen ritkán szülnek, s az, hogy egyszerre több utódot hozzanak világra, kivételes esetnek számít.

Az elf gyerekek rendkívül gondos nevelésben részesülnek, hiszen az első ötven és döntő fontosságú további életük szempontjából. Akik ez idő alatt nem elf – vagy nem teljesen elf – környezetben nevelkednek, számos károshatásnak lesznek kitéve, s ez a későbbiekben gyakorta leleki törésekhez vezet náluk. A szülők ebben az életszakaszban óvják őket leginkább, s ehhez minden segítséget megkapnak a közösségtől is. Északon szokás, hogy a nem teljesen egészséges csecsemőket kivetik maguk közül, ám nem hagyják veszni, hanem Sirenaron kívül, netán a Kiszakadottakkal neveltetik fel őket. Egy elf gyermek megülése vagy cserbenhagyása a legszégyenletesebb bűnök közé tartozik, amit elf elkövethet.

H

halák (elf) – Mindazon elfek lelkei, akik – nem bírván a rájuk szakadt szenvedéseket – beleőrültek a gyötrelmekbe, s kiszakadtak a körforgásból. Általában erőszakos halállal ért véget az életük, s ezt a szörnyű élményt haláluk után is magukkal hurcolják, gyötrő, gonosz kisugárzást árasztva magukból. Nem hagyják el az anyagi síkot, solyan helyeken húzódnak meg, melyek nincsenek túl messze az elf településektől. Ők maguk nem gonoszak, s gyakran maguk az elfek is felkeresik tanyájukat, ha olyan információra van szükségük, melyeknek csak ezredévek óta létező szellemek lehetnek birtokában. Megjegyzendő, hogy a zavart lelkek mondandójának értelmezése nem tartozik az egyszerű feladatok közé.

Hat Város (elf) – Sirenar belső területeinek legnagyobb települési, hagyományos elf városok a rehynnek vezetése alatt. Az utazó egyet ismerhet meg közelebbről, Dygiant, mely az elfek és a másfajúak közötti legszükségesebb áruk cseréjét bonyolítja. Sem lakosságuk pontos számáról, sem elhelyezkedésükről nincsenek adatok, szerepük mindazonáltal fontos lehet. Vélhetően ezekben a városokban lakik az északi hét luminatar némelyike, s feltehetően szakrális központok is. Gazdagságukról legendákat mesélnek, bár alig találni olyan embert, aki mindezt a saját szemével látta volna.

hekka (tor) – Szó szerinti fordításban `jelenlévő`; szellemi esszencia, mely az anyagi test börtönéből szabadulva járja a világot, s ómenekkel, sugallatokkal közvetíti Tharr akaratát.

herceg (elf) – Elf nevén shindar; szó szerinti fordításban fákat vigyázó. Az elf Családok vezetőit megillető, minden nemesi jelentéstől mentes cím, jobbára a Délvidéken használatos. A Családok szállásterületeienk vezetése, védelme, érdekeinek szem előtt tartása a feladatuk. Személyükről a Család dönt. Nem lehetnek valamely kalahora megtartói, sem luminatarok.

Hét Domb és Hét Völgy (elf) – Több Középső Tarománnyal átfedésben lévő erdővidék Kránban, ahol az Igazak – a kráni elfek – tizennégy háza telepedett meg a birodalom alapításakor. A consularok hatalma errefelé tűnékeny délibáb csupán, hacsak nem maguk is a Könnyűléptű Népből valók; ám még ez esetben is kizárólag a saját házuk szállásterületén ismerik el jogaikat.

hiequar (elf) – A kráni elfek jellegzetes fegyvere, fűzfalrvél alkban hajló, fokélre köszörült kardpenge. Vágásra és szúrásra egyaránt alkalmas, értő kezekben bármely mara-sequorral felveszi a versenyt.

hólyagírás (elf) – Elf módszer a szavak és gondolatok rögzitésére. Általában speciálisan kikészített bőrökön alkalmazzák, de nem ritka, hogy fára, vagy közönséges bőrökre is írnak vele. Egy felhevített fémpálcával, esetenként valamely, mágikusan áldott bottal húzzál az apró jeleket a különböző anyagokra. A parányi hólyaghoz hasonló göbök, jelcsoportok tapintás útján olvashatók, ám akadnak olyan írásmódok is, melyek jeleit látni kell ahhoz, hogy helyesen értelmezzük őket. Megjegyzendő, hogy más hólyagírást alkalmaznak a sereneyák és a közönséges harcosok, s hogy létezik egy,a közönséges elfek körében kevéssé ismert, bonyolult írásmód is, melyet az óelfek használnak, s amit unnak, szó nélküli dalank neveznek.

I

Igazak (elf) – A kráni elfek önmagukra alkalmazott kifejezése, amellyel megkülönböztetik népüket az Elveszettektől, akik nem fogadták el Ranagol igéit.

J

jahorr (tor) – Szó szerinti fordításban `küldött`; a Lindigass azon létformáit értik alatta, melyek az Elsődleges Anyagi Síkon – jobbára természeti erőként, szellemi esszenciaként – nyilvánulnak meg.

K

kalahora (elf) – Az elf szó eredeti jelentése ` egykor élt`; azokat a szentségeket, isteni kisugárzással átitatott lényeket tisztelik ekként, akik példát mutatnak a Szépek Népének, magatartásmintát adnak a sorsfordító helyzetekben. Kiválasztottaiknak, a megtartóknak haatalmat adnak, híveiknek erőt, elszántságot, bátoságot kölcsönöznek. A hosszúéletűek leveszett istenük arcaiként imádják őket, hiszik, hogy valaha mindannyian köztük jártak. A déli és az északi kalahorák gyakorta összemosódnak, az azonos lényegű entitásokat nem ritkán különböző néven tisztelik, míg egyes kalahorák folyamatosan segítik az elfeket, akadnak olyanok is, akik csak akkor mutatkoznak meg ismét, ha újra eljön az ő idejük. Bármennyire szent pillanat egy-egy kalahora megjelenése, az elfek többsége nem várja őket, mert felbukkanásukat valamely sorscsapás előjeleként értelmezi.

Kegyelem (elf)Hyssas, vagy ahogy délen használják, aetynis, azaz elbocsátás. Egyike a legromlottabb elf szokásoknak, amelyek manapság felbukkantak Yneven. A rájuk zúduló csapásoktól, kilátástalan jövőjüktől megcsömörlött, kiábrándult, esetenként hitehagyott elfek körében népszerű szertartás. A fiatalabbak körében kimondottan divatos, ám ezeresztendős kor felett is végrehajtják olykor. Tulajdonképpen nem más, mint Urria legelső törvényének kijátszása, mely szerint nem tér vissza a körforgásba annak az elfnek a lelke, aki önkezével vet véget életének. Sokan hagyják el otthonukat, hogy esetenként több száz évnyi bolyongás után rátaláljanak arra, aki méltó rá, hogy elvegye az életüket. Nem egyszerű áldozat ez – feltétele a kiválasztott személynek hasonló felfogása és együtt működése, hisz a két halálnak egyidőben kell bekövetkeznie. A feladatra való alkalmasságot számos, egyénre igazított szabály határozza meg, ahogy az elfek mondják: az illetőnek a homlokára kell legyen írva, hogy övé a megszentelt kéz.

Előfordul persze – főként, ha ellenkező nemőek ismernek egymásra – hogy nem hajtják végre a hyssasI>t, hanem lözösen járják tovább a világot, s együtt keresi mindazt, mit népük elveszített. Őket nevezik amnaennek, Fényben Járó Párnak.

A hyssas leggyakoribb formája a térdelő helyzetben végrehajtott, egyidejű szívdöfés.

Kék Hadjárat (elf) – Talleren elf hadúr vezette hadműveletek összességére alkalmazott kifejezés, amely a Pyarron előtti 3560-as években indult meg, s kezdetben sikereket ért el a megosztott, egymás ellen acsargó dzsenn és amund seregek ellen. A Gályák-tengerének partjaitűl indult, s a szárazföldi erőket kísérő flotta több elsöprő győzelemet aratott a felkészületlen ellenség felett. Sikeresen nyomultak előre egészen a Ravanói-öbölig, ahol megerősítették állásaikat, s a mai Gorvik területéről teljesen kiszorították az amundokat. A Pyarron előtti 2900 körül azonban a Ravanói-öböl északi partján nem várt dzsenn ellenállásba ütköztek, s elakadtak az ottani hegyek között. A sereg maradékával harminc évre rá aljas amund varázslat végzett.

Ebben a hadjáratban alkalmazták először az elfek a páncélkovácsaik által tökéletesített új vérteket és kardokat, melyek az edzés során sajátos, kék színt nyertek. Sokfelé használják ma is ezt a kékedzésnek nevezett eljárást, mely nem ismeretlen a kráni elfek számára sem, s még a törpék kovácsai is elismerően nyilatkoznak róla.

Képszúrók (elf) – Eredetiben `gharadgrim`. A kráni elfek egy kevéssé közkeletű elnevezése, mely széles körben dívó szokásukra, a krónikatetoválás művészetére utal.

khurniss (elf) – A kráni elfek kitaszítási szertartásás, melynek során házuk egyik tagjától megtagadják a vér és a születés jogát. A számkivetett innentől fogva a ház ellenségéenk minősül, és ennek megfelelő bánásmódra számíthat volttestvéreitől. Az ítélet csak a legritkább esetben hirdetik ki az illető személy távollétében, de a szokásjog úgy diktálja, hogy az elhangzás után egy óra előnyt adjanak neki. A khurnisst csak a nemzetségőfk tanácsa mondhatja ki, a heceg egyetértésével; mivel visszavonni többé nem lehet, a döntést mindig komoly mérlegelés előzi meg.

Kikötő város (elf) – Más néven a Kereskedőváros, elf nevén Ninheon; a legnagyobb változáson átesett település a Lasmosi-öböl csücskében. Míg alapításakor csupán elfek lakták, mára alaposan megváltozott. A kikötőt meg sem lehetne különböztetni más tengerparti városoktól, s a lankás dombokon húzódó belsőváros is emberi léptékkel és ízléssel emeltetett. Itt élnek a módosabb kereskedők emberek és félelfek, ám őket a külső város fái közé – ahol csak elfek laknak – már nem engedik be. Kereskedelmi forgalma nem jelentős, inkább egyedülálló volta kelti fel az embernépek figyelmét. A tenger felől csak itt lehet partra szállni, s kivételes esetekben innen indulnak az ország belsejébe a kiválasztottak.

király (elf) – Elf nevén hindan. A régmúltban több elf vezető is birtokolhatta ezt a címet, mely szó szerinti fordításban vezetőt jelent, ám folytonos háborúk kiirtották azokat a Családokat – összesen háromilyen akadt -, melyek királyt adhattak az elfek népének. Az elfek királyai a Délvidék elfjeinek vezetője, akit immár nem csak hindan-Családból választanak, hanem más óelf családokból is. Ő dönt a népet érintő fontosabb kérdésekben, s előfordul, hogy a másutt élő déliek is engedelmeskednek szavának.

A Király városa (elf) – Elf nevén Shedan; a Siena-tavak mellet kialakított, lenyűgöző szépségű város. Elfendel legnagyobb települése, politikai központ. mint nevéből is kitetszik, a király állandó székhelye, s a legaktívabb a tisztán elf lakosú déli városok között. Felgyorsult életmódját sokan emberi kultúra rontó hatásának tulajdonítják. Itt tartják megbeszéléseiket a hercegek, s a Családok egyéb küldöttei is. Számos egyedülálló fa és liget található itt, és a legnagyobb mesterséges tisztás, ahol kalahoráknak áldozatot mutatnak be.

kovácsok (elf) – Az elfek e névvel illetnek minden olyan mesterembert, akiknem munkájára különösen büszkék. Nem ritka az sem, hogy egyszerűen művésznek nevezik őket.Az elfek fémmegmunkálásáról még a törpék is elismerően beszélnek, kardjaiknak, nyílhegyeiknek kevés matéria tud ellenállni, talán csak saját vértjeik, melyek légies díszeikkel, ötletes illesztéseikkel, a legelképesztőbb, egyben leglenyűgözőbb kovácsmunkák közé tartoznak Yneven. Az elfek, ha tehetik, csak ezekben harcolnak; előfordul, hogy ezek híján inkább nem használnak vértket. Fegyvereik megválasztásánál is épp ilyen körültekintők: hiszik, hogy az igazán nagy feladatokat csakis ezekkel a fegyverekkel lehet végrehajtani.

Könnyűléptű Nép (elf) – A kráni elfek hagyományos elnevezése a birodalomban.

krónikásjelek (elf) – Erősen stilizált, helyenként absztrakt ábrák, amelyeket a kráni lefek tetováltatnak az arcukra, hőstetteik és hadisikereik emlékére. Az értő szem az elf egész élettörténetét leolvashatja az arcáról, ez azonban nem könnyű feladat, mert a krónikás jelek szimbolikája rendkívül sokrétű, s készítőiken kívül kevesen igazodnak el közöttük.

L

lagoss (tor) – Toron fejvadászainak hosszabb (max. 25 hüvelykes) pengéje, melyet előszeretettel alkalmaznak más helyi iskolák kardforgatói is.

Lah hiltas (vanir) – Ott, amott; a lah (vmi látható) determinatívummal kiegészülve: ` Figyelmezzetek!`

Lelkek Hevének Síkja (elf) – Eredetiben `Celebhas Hy`Breashail`. Az asztrálsík elnevezése a kráni elfek nyelvén.

Lindigass (kyr) – Tharr misztikus síkja; kyr nyelvű jelentése: ` Ahol vértenger háborog`.

lumineshel (elf) – Szó szerinti fordítása: `fényevő`. Félelmetes túlvilági szörny a Sötétség Síkjáról, megidézésének titkát csak az aquir mágusok némelyike ismeri.

luminatar (elf) – Az elf luminas – fény – szóból képzett kifejezés, jelentése megvilágosodott. Azokat a kiválasztottakat illetik ezzel a névvel, akik lelki tisztaságuk révén elértek abba az állapotba, hogy felismerjék: ez az utolsó életük, lelkük többé nem tér vissza az örök körforgásba, hanem vasszatalál elveszett istene mellé. Maga a megvilágosodás nem a születés pillanatában megy végbe, gyakorta csak az élet delén, vagy épp a végén megy végbe, s csak keveseknek adatik meg, hogy fiatalon részesüljenek e kegyben.

A luminatarok számára elérhetővé válik az, ami másoknak soha: megkapják mindazon emlékeket, melyeket előző életeikben szerztek, s nem őrülnek bele. Hatalmas tudásukat, bölcsességüket a különböző elf kolóniák szolgálatába állítják, s megbecsülésben, tiszteletben csupán a rehynnek állnak felettük.

Azok számára, akik kiérdemelték a jogot, hogy megszabaduljanak földi terheiktől, nem ismerjük, ám a luminatarok száma korlátozott. Északon csupán hét élhet közülük azonos időben, míg a déliek száma csak öt lehet.

M

magitor (tor) – Varázstudó; vö. olyan személy, aki a mágikus tudámonyok valamelyikét gyakorolni is, oktatni is képes.

manithia (elf) – Közös Nyelven `lépő test`; azokat nevezik így, akik testüket a közeljövőben át fogják engedni egy kalahora lényegének. Általában nincsenek tudtában kiválasztott mivoltuknak, s maguk a luminatarok is csak találgatásokba bocsátkozhatnak a kiválasztás miértjét illetően.

másikvilág (elf) – Elfül hiddon, az a mód, ahogy a sötétben is látnak. Nem teszik lehetővé, hogy mindezenközben a látható fény segítségével is tájékozódjanak – ilyenkor csupán a tárgyak hőjét érzékelik. Hiddonnak nevezik azt a távolságot – illetve az ezen távolságon belül történő dolgokat -, ameddig alkalmazni tudják ezt a képességüket, ami számszerűsítve ötven lépést jelent. Másikvilágnak nevezik bizonyos vidékeken (Yllinor, Haonwell, Erigow) azt a távolságot, amelyen belül ők még tökéletesen érzékelnek, ám az emberek már összezavarodnak.

mortor (kyr) – Kyria nyelvén a Pusztítókat emlegették így, a Hetedkorban azonban inkább Toron gyilkolóművészeit értik alatta. Közösre hagyományosan `másképp ölő`-ként fordítják; a közönséges gyilkosoknak az otrak (ölő) gyökből képzett otrattor jut csupán.

N

Néma Nagymester (elf) – Eredetiben `Semmer Suspheryas`. A kráni lefek legbefolyásosabb lovagrendjének, a Quirrta Khinnek a nagymestere; ugyanakkora tekintélynek örvend, mint a házak élén álló hercegek. A címet egy ősaquir elejtésével lehet kiérdemelni; nem csoda hát, hogy a rend története során számos alkalommal volt hosszú ideig üresedésben, bár elvétve az is előfordult, hogy egyszerre ketten, sőt hárman viselték. Hőstette végrehajtása után a leendő nagymesternek el kell zarándokolnia a Halott Sóhajok Erdejébe, amely részét képezi ugyan az elf szállásterületnek, de közvetlenül a Tiltott Határ mellett húzódik, és egyik ház sem tart rá igényt. Hogy itt mi történik vele, azt senki sem tudja; egyesek szerint találkozik a lovagrend igazi, titkos vezetőivel. A nagymesteri poszt várományosai közül nem mindenki tér vissza a Halott Sóhajok Erdejéből; akik pedg igen, azoknak az ajkát soha többé egyetlen szó sem hagyja el.

Nyirkos Világ (elf) – Másként Innhar-inein, Ediomad elf neve. Kezdetben csak az Ediomad-hegység keleti falán nyíló lürtőt és annak környékét jelölte, ahol az aquirok a Sárkányúrtól elszenvedett vereség után a föld alá menekültek. Ezt a rehynnek utóbb beomlasztották.

O

Obsor (tor) – Szó szerint sötétség; a ryeki eredetű kasztrendszer legalsó rétegének el nevezése. Rabszolgákon és bűnözőkön kívül tagjai lehetnek a felsőbb körökből kitszított, a császár vagy A Boszorkánymesterek szolgálatára méltatlanná vált toroniak is.

Oilan (elf) – A sirenari óelfek titkos városa; hollétéről gyakran maguk az elfek sem tudnak biztosat, hisz ómágiából emelt védmővek veszik körül, s csak annyit lehet biztosan tudni róla, hagy bár nem a tengerparton áll, bőséggel hull eső arrafelé. A legnagyobb óelf település Yneven, annak a hat Családnak a közös városa, amelyek élén az Urria által visszaküldött rehynnek állnak – feltételezhető, hogy nagyobb tanácskozásaikat is itt tartják.

Ófa (elf) – Az ősidők mitikus faóriása, magasztos és felséges teremtés, mely a legendák szerint hajdan az egész világot óvó árnyékba vonta; ágain csillagmezők istenei, üregeiben halált nem ismerő lények lakoztak. A Másodkor végén lángoló pöröly sújtot le rá a mennyekből, és a szörnyűséges tűzözönnel lemésztette. Csak elszáradt, élettől megürülten korhadó gyökerei maradtak meg a föld mélyén tekergőzve, azon a helyen, amit ma Ediomadnak hívnak. Amikor az aquirok megérezték a sorvatag csonkokban szunnyadó varázserőt, szomjazni kezdtek utána; sokak számára ez volt az utolsó lehetőség, hogy új életre keltsék magukban az élet és a teremtőerő egyre halványabban pislákoló szikráját. Gyilkos háborúkat vívtak az ófa gyökerei fölött a fiatal fajokkal, s mert vénebbek és keserűbbek voltak náluk, végül diadalt arattak. Aztán leszálltak a föld alá, magukba szívták a lappangó mágiát, s idővel rádöbbentek, hogy soha többé nem tudják elhagyni azt a heleyt, ahol sorvadó életük új értelmet nyert. Ezek voltak Ediomad kezdetei; az egyetlen olyan vidék, ahol az ősfajok mindmáig fennmaradtak, a Kosfejű Úr tanai és pártfogása nélkül.

ómágia (elf) – Az a – jobbára elveszett – mágikus tudás, melyet az első elfek Urriától kaptak a teremtés kezdetén. Istenük lehetővé tette számukra, hogy tulajdon testüket használják a mágikus energiák fókuszául, s csupán a nyelv segítségével formázzák varázslataikat, melyek hatásaikben felülmúlták mindama mágiákat, melyet ma ismernek Yneven. Csupán a hat rehynn, illetve korlátozott mértékben, némely deinn képes alkalmazására. Általában a Sirenar Szövetséget védő mágikus leplek fenntartására használják, valamint azokban az esetekben ,ha egy nagyobb hatalmú aquir felszínre merészkedik. Meg kell jegyeznünk, hogy hatásukban ezek a szavak messze elmaradnak azoktól, meleyket az Aquir Háborúk előtt ismertek. A luminatarok, noha emlékeznek a hatásaira és mágikus metódusokra, maguk képtelenek testük energiáit az ómágia törvényeinek emgfelelően felhasználni.

P

pugoss (tor) – Toron fejvadászainak rövidebb (max. 12 hüvelykes) pengéje, az Ikrek hagyományos fegyvere.

Pietor (tor) – Szó szerint hűség; társadalmi réteg, melynek tagjai a ryeki eredetű kasztrendszer felső harmadába tartoznak: rendszerint fegyverrel szolgálják a császárt és a Boszorkánymestereket.

Primor (kyr-tor) – Fegyvernemtől független, közrendűek viselte tiszti rang, mely a kyr nyelv `előljáró` értelmű szavára vezethető vissza; közösre általában parancsnoknak fordítják.

Q

Quirrta Khinn (elf) – A kráni elfek legtekintélyesebb lovagrendje, amely minden befolyásának latba vetésével a Igazak egységének fenntartásán munkálkodik. A házak közötti viszályokban sohasem foglal nyíltan állást; a felvételt nyert tagok nem kötelesek megtagadni családjukat és vérrokonaikat, ha kívánják, felvállalhatják a kettős kötödést. A Quirrta Khinn titkos célja az elfek gyűlöletének szítása az aquirok iránt; folytatni kívánja az ősi háborút, bár más eszközökkel, mint egykoron. Lovagjaik nemcsak harcosnak, orgyilkosnak is kiválóak: lesből, orozva, íjjal és méreggel ejtik el az aquirokat, hatalomszavaik ellen szipolytalizmánokkal és ősatyáiktól öröklött ereklyékkel védekeznek. Trófeagyűjteményük minden évezredben gyarapszik egy-két fejedelmi darabbal, a Tiltott Határon túlról. Mallior tüzet gyújt a lelekükben, Verrion kiöli belőlük a kétségeket, Hantien pedig felruházza őket az emlékezés és a türelem égi adományaival.

R

Ragadash (elf) – Ősi elf szállásterület azon a vidéken, ahol ma a Himano-sivatag végtelen homokdűnéi sorokoznak. Az elf-aquir háborúk során a Terdt Tanács mágiája kiszárította és örökre terméktelenné tette. Pusztulása előtt főként biztoskezű határ vadászairól volt nevezetes; kilőtt nyiluk, mint beszélték, még a tavaszi szellőt is kétfelé hasította.

ramiera (krán-gor) – A gorwicki fejvadászklánok kráni eredetű fegyvere; forgatásában egyes alvilági testvériségek tagjai is gyakorlatot szereznek.

raí (elf) – Eredetileg a krániakra használt elf kifejezés, mely később magába olvasztotta az összes többi becsmérlő szót, amit az emberekre és más idegenekre alkalmaztak. Mára jelentése kissé megváltozott, s elsősorban a külországiakat jelölik vele. jobbára délen használatos, és nincs sértő jelentése, ám ha akarják, északon is olyan hangsúllyal tudják kiejteni, amley felér a legdurvább trágársággal.

R`ban Har (tor) – A Birodalom érdekében eljárók egy ritka hatalomszava; tükörfordítása – `érven túli érv` – sokat elárul nyomatékáról. A hatalomszónak ellenszegülők hagyományos bűnhődése végtagvesztés, ritkábban halál, de hasonló szigorral sújt le a törvény azokra is, akik az ősi formulák valamelyikét jogosulatlanul a szájukra veszik.

S

Sier`cyan (kyr-tor) – Szó szerint `szükséges halál`. Már Kyria fénykorában is a politikai gyilkosság szinoniája volt; azon ritka kifejezések közé tartozik, melyek évezredek óta őrzik eredeti értelmüket. Toroni felfogás szerint az ember birtokolja, uralja azt, ami felett dönt – az én Sier`cyanom alatt tehát valaki más vszte értendő.

U

Ultimator (kyr) – Tharr vérből születő démona; olyan jahorr , melyet a szakrális mágia rövid időre anyagi testtel ruház fel. A Hatodkorban isteni manifesztációt láttak benne, s a kelleténél jóval töbször idézték meg – beszélik, a csoportos emberáldozat ekkor vált Tharr liturgiájának részévé.

V

vizitor (kyr-ab) – A Quiron-tenger déli partjának nyelvei megőrizték és Abasziszra hagyták a kyrek `jövevény` értelmű szavát – az első, amit a calowyni hódítóktól eltanultak. A Hetedkorban aszisz eltharcosok viselik, akik fegyverük mellett rendszerint hűségüket is áruba bocsátják.

Z

Ide
Copyright by Me©, Pljr


Last updated: 1999.01.12.