LFG.HU

Biborhold
RPGCimkek

Jellemek az AD&D-ben
forrás: Biborhold magazin

Sok olvasónk kérte, hogy magyarázzuk el az egyes jellemek
pontos jelentését, mivel sok vitát okoz, ha nem tudják
eldönteni, hogy egy adott jellemű karakternek bizonyos
helyzetekben mit kell tennie. A jellemek két részből
adódnak össze. Az első az etikai, a második a morális jellem.

Törvényes, Semleges és Kaotikus
Etikai jellem szempontjából lehet valaki törvényes, semleges
vagy kaotikus. Ha valaki a törvényes jellemet választja, ez
azt jelenti, hogy karaktere jobban vonzódik a
szervezettséghez, rendhez, jobban szeret társadalomban élni,
annak érdekeit fontosabbnak tartja sajátjánál, nem kedvel
egyedül lenni. A kaotikus jellem éppen ennek az ellenkeze.
E.z a karakter ritkán bízik meg másban. Jobban szereti a
magányt, visszavonul a társadalomtól. Nem fogadja el mások
döntéseit, ítéleteit, a saját szabályai szerint él. Persze
ez nem azt jelenti, hogy egy városban nem él kaotikus
jellemű egyén. Etikai szempontból a semlegesség az jelenti,
hogy sem a törvényes, sem a kaotikus életmód nem jellemző
rá, nem érez lényeges különbséget a kettő között.

Jó, Semleges és Gonosz
A második a morális jellem, választási lehetőség a jó, a
semleges vagy a gonosz. A morális jellemet sokkal könnyebb
megérteni, mint az előzőt. Jellemtől függetlenül majdnem
mindenki segíti a többiek életét. A különbség az, hogy egy
jó jellemű karakter nem érdekből teszi ezt. A jó jellemű
karakterek számára más értéket jelent az élet, szépség, mint
a gonosz jelleműek számára. Megbecsüli és képességeihez
mérten megvédi. Természetesen mindenki követ el hibákat,
mindenkivel előfordul, hogy másoknak kárt okoz. Egy jó
jellemű mindig megpróbálja helyrehozni hibáját, ha
lehetőség van rá, kárpótolja azokat, akik esetleg miatta
kerültek nehéz helyzetbe. Egy gonosz csak akkor segít má
sokon, ha ez érdekében áll. Örömét leli mások szenvedésében,
ezért képes bizonyos mértékű áldozatokat
is hozni. Nem ismeri fel, hogy amit tesz, az esetleg
másoknak kárt okoz, ezzel egyáltalán nem törődik. A jóra
inkább az építés, míg a gonoszra a rombolás jellemző. A
morális semlegesség az, ha egy karakter egyáltalán nem
áldozatkész, de nem is töri össze magát, hogy másoknak
ártson. Cselekedeteit ilyen szempontból nem befolyásolják
érzelmek. Fontos megjegyezni, hogy nem azt jelenti, hogy
szabadon válogathat a jóság és a gonoszság között, amikor
ezt szükségesnek látja.

Választható jellemek
Az AD&D-ben kilenc féle jellem van. Ezek a következők:
törvényes jó, törvényes semleges, törvényes gonosz, semleges
jó, semleges, semleges gonosz, kaotikus jó, kaotikus
semleges, kaotikus gonosz. A jobb érthetőség kedvéért minden
jellemre írok egy példát egy egyénről és egy olyan
társadalomról, ahol az adott jellem domináns.

Törvényes jó: Szervezetten élnek, egymást segítve. Tipikus
példája egy népét szerető, bölcs király, vagy egy keményen
dolgozó, becsületes jobbágy. Azért fogadják el mások
döntését, mert megbíznak bennük, nagyon fontos szerepet
játszik a tisztelet. Törvényes jó társadalompéldául egy op
timálisan irányított város, akinek a vezetőségét a nép
elfogadja, döntéseivel egyetért, megbízik benne. Leginkább
a demokrácia jellemző ezekre a társadalmakra.

Törvényes semleges: Erős szervezettség jellemző. Egy
engedelmes zsoldos, aki sohasem kérdőjelezi meg a kapott
parancsok helyességét a legjobb példa a törvényes semleges
egyénre. Elképzelhetetlen számára, hogy másként is lehet
élni. Törvényes semleges egy katonai városállam, ahol
mindenkinek meg van adva, hogy ki a felettese, és kik azok,
akik alátartoznak

Törvényes gonosz: Korrupció, megvesztegetés, jól szervezett
bűnözés. Mások számára talán ez a legveszélyesebb jellem.
Törvényes gonosz karakterek azok, akik a szabályokat
kiforgatva próbálnak meg minél több hatalmat, vagyont
szerezni maguknak. Egyetlen, ami engedelmességre bírja
őket, a büntetéstől való félelem. Minden lehetőséget
megragadva próbálnak mind feljebb törekedni, felettesüknek
is csak addig engedelmeskednek, amíg el nem tudják tenni
láb alól. Egy hataloméhes, törekvő hivatalnok, vagy a népét
kizsákmányoló zsarnok példázza legjobban ezt a jellemet.
Törvényes gonosz társadalomban mindennaposak a hatalmi
harcok Ennek kárát leginkább a legalsó réteg képviselői
látják. Irreálisan magas adók, szükségtelenül szigorú,
kegyetlen törvények, központilag szervezett felvonulások,
ünneplések példázzák a törvényes gonosz társadalmat.

Semleges jó: Legfontosabb a mások segítése. Egy semleges jó
egyén számára lényegtelen, hogy mindez szervezetten folyjon,
nem tulajdonítanak nagy jelentőséget az etikai jellemnek.
Semleges jó jellemű az, aki megtagadja felettesének egy
utasítását, mert úgy érzi, gonosz cselekedet lenne
végrehajtani, esetleg másoknak káros lenne. Semleges jó
társadalomban nincsen meg az a szervezettség, mint a
törvényes jónál, mindenki egyenlő. Mivel itt leginkább a
jóság számít, így a legtöbb népi hősnek semleges jó a
jelleme.

Semleges: Karaktereknél ez a legritkább jellem. A semlegesek
tökéletesen mentesek mindenfajta előítélettől, nem
vonzódnak sem a rendhez, sem a káoszhoz, sem a jósághoz, sem
a gonoszsághoz. Általában megvan minden semleges jellemű ka
rakternek, hogy mi a legfontosabb számukra és ez határozza
meg cselekedeteiket.

Semleges jellemű egy druida (vagy druida közösség), akinek
legfontosabb a természet védelme. Irgalom nélkül elbánik
azzal, aki a természet törvényeit megszegi, és ezzel kárt
okoz. Elő szokott fordulni, hogy látszólag felveszik
valamelyik jellem sajátosságait, de ezt nem azonos okokból
teszik, mint a többi jellem képviselői. Ide sorolandók az
alacsony intelligenciájú állatok. Példa egy kutya, amelyik
huséges, ha csontot kap, de megtámad bárkit, ha éhes vagy
fél.

Semleges gonosz: Minden helyzetben feltalálja magát,
lényegtelen számára, hogy milyen áron éri el céljait. Példa
a semleges gonosz karakterre egy egyszerű tolvaj, vagy egy
kettős ügynök. Egy semleges gonosz társadalom felépítése
átmenet a törvényes gonosz és a kaotikus gonosz között.
Jellemzi a káosz, szervezetlenség, ami a kaotikus gonosz
társadalomban megtalálható, de időnként kisebb diktátorságok
alakulnak, amelyek felépítésükben hasonlatosak a törvényes
gonosz módon működőkhöz.

Kaotikus jó: A semleges jó mellett ez a leggyakoribb „népi
hős` jelleme, Sokan a káosz és a jóság összeférhetoségét
lehetetlennek tartják, de nem úgy kell elképzelni egy
kaotikus jellemű egyént, hogy szabályokat áthágva tör, zúz,
rombol. Kaotikusnak számít egy barbár törzs is, hiszen
bizalmatlanok a kívülállókkal szemben. Egy kaotikus jó
társadalomban nincsen vezetőség. Néhányan magasabb
pozícióban állnak, mint a többiek, de ez nem enged számukra
különösebb hatalmat, csupán annyit jelent, hogy jobban
hallgatnak a szavukra. Gyakran előfordul, hogy a nép saját
kezébe veszi az irányítást. Tipikus példa a kaotikus jó
jellemre Conan, aki nemes ügy érdekében, mások védelmében
cselekszik, viszont a nagyobb közősségek által elfogadott
rendet nem tartja figyelemre méltónak. Például egy kaotikus
jó karakter egyik társát bebörtönözték, gyilkossággal
vádolják, viszont a karakter tudja, hogy társa ártatlan. Ha
törvényes jó lenne, megpróbálna bizonyítékokat szerezni
társa ártatlanságára, megkeresné az igazi tettest, akit
kiszolgáltatna a hatóságoknak. A kaotikus jó karakter
viszont betör a börtönbe, kiszabadítja társát (nem számít
különösebben, hogy a börtönőrök közül páran belehalnak az
akciójába). Ez után megkeresik a valódi gyilkost, és saját
maga végrehajtja rajta az ítéletet; amit ő maga szabott ki
rá.

Kaotikus semleges: Teljes anarchia uralkodik. Egy kaotikus
semleges karakter reakciói teljesen kiszámíthatatlanok,
képtelenség cselekedeteiben logikát találni. Hasonló elven
„működik`, mint a semleges: akkor öl, ha éhes vagy
veszélyben érzi magát, viszont képtelen csapatot alkotni,
hogy ezzel megerősítse önmagát. leginkább az őrültek és a
holdkórosok jelleme. Egy kaotikus semleges társadalmat
leginkább egy pusztában élő törzshöz lehetne hasonlítani,
amely tagjai megtámadják az utazókat, és így biztosítják
önmaguk számára az élethez szükséges dolgokat.

Kaotikus gonosz: Ez a jellem majdnem minden kezdő
szerepjátékos álma. Sokan gondolják joker jellemnek, aki azt
tesz, amihez kedve van, nincsen semmilyen megkötése. A
valóság ennek éppen az ellenkezője: kaotikus gonosz
karakterrel nagyon nehéz jól játszani. Egy kaotikus semleges
és egy kaotikus gonosz karakter között az a különbség, hogy
a kaotikus gonosz élvezi amit csinál, elvezi, hogy embereket
gyilkolhat halomra, ezért semmilyen bűntudata nincsen.
Megvan benne egy bizonyos fajfa önzés, úgy véli, hogy
mindenki azért van, hogy neki jobb legyen, ellenben képtelen
elismerni, hogy ő is olyan, mint bárki más. A kaotikus
gonosz jelleműeknek két fajtája van. Az első a
legegyszerűbb: alacsony intelligenciájú szörnyek (troll,
ogár), akik talán csoportosíthatóak a kaotikus semleges
jellemhez is, de pusztítási vágyukkal kiérdemelték a gonosz
jelzőt. A másik fajtája általában igen nagy hatalommal bír.
Ők azok, akik a kaotikus állapotokat kihasználva elég erőt
gyűjtöttek össze, hogy uralják a többi (kaotikus semleges,
gonosz hajlammal) karaktert. Ezek közül igen sokan
elhullanak, csak néhányan érik meg, hogy hatalmuk legyen.
Általában amit tévesen csak kaotikusnak hívnak (a romboló,
pusztító karaktereket), valójában kaotikus gonoszok.
Kaotikus gonosz karakterekből álló csapatot nagyon nehéz
összetartani, nagyon erős vezető kell, hiszen ezeket a
karaktereket csak a félelem gátolja meg abban, hogy
meggyilkolnak bárkit. A kaotikus gonosz társadalom
felépítésében hasonló a kaotikus semlegeshez. Kisebb bandák
alakultak, akikhez több-kevesebb ember csatlakozott, mert
nagyobb biztonságban érezték így magukat. Kalózok, banditák
a legjobb példák a kaotikus gonosz karakterre és
társadalomra.

Néhány példa ismert személyek közül
Darth Vader, a Csillagok Háborúja filmből egyértelműen
törvényes gonosz volt. A Birodalom Császárának egyik
legmagasabb rangú beosztottjaként szolgált egy mások számára
igen káros társadalmat (a társadalom jelleme szintén
tőrvényes gonosz volt).

A Manókirály (David Bowie) a Labirintus című filmből
kaotikus gonosz volt. Törvényt, rendet mellőzve élt, vezette
kaotikus gonosz manóit, akik csak azért voltak hajlandók
végrehajtani utasításait, mert mindegyikük félt a
hatalmától. Mellesleg számukra kedvező feladatokat kellett
csinálniuk.

Skandar Graun, a Káosz ciklus főszereplője kaotikus semleges
jellemű. Az ő cselekedeteit valóban lehetetlen volt előre
megjósolni, továbbá meg Iehetősen komoly feladat volt
megérteni tetteinek értelmét, indítékait.

Fényeskardú Sturm a Sárkánydárda sorozatból törvényes jó
jellemű volt. Először is azért, mert lovag volt. A lovagi
tanok követői törvényes jó módon élnek. Áldozatkészség,
megbízhatóság, segítőkészség, hűség, igazság. Ezek voltak
azok a dolgok, amelyek életét meghatározták.

Robin Hood kaotikus jó jellemű volt: bár a normannok
törvényenkívülinek minősítették, mivel embereket rabolt ki,
valójában cselekedeteit jól megalapozott, pozitív morális
értékeken nyugvó megfontolások vezették, mint azt
mindannyian tudjuk.

Minden játékosnak a játék megkezdése előtt el kell döntenie,
hogy milyen jellemű karakterrel akar játszani. Néha
előfordulnak megkötések pl. lovag, bárd, druida stb, eseten.
Érdemes közel azonos jellemű karakterrel játszania minden
játékosnak, hiszen milyen közös cél vezethet együtt egy
törvényes jó és egy kaotikus gonosz karaktert? Elvileg
előfordulhat, hogy rövidebb időre valamilyen rendkívüli
okból kifolyólag egy csapatban kalandozzanak, de ez csak
átmerteti, útjaik gyorsan szétválnak, és elég nehézkes külön
mesélni több csoportnak. Lehetőség van arra, hagy a karakter
jelleme megváltozzon a játék folyamán. Természetesen ez nem
úgy következik be, hogy egy törvényes semleges karakter
meggondolja magát, és úgy dönt, hogy másnaptól kaotikus jó
lesz. Ha például ez a törvényes semleges karakter gyakran
tapasztalja, hogy törvényes jó társának milyen előnyei
vannak, akkor lehetséges, hogy elkezd hajlani a jó jellem
felé. Ezt a mesélővel kell megbeszélni. Gyakori az is, hogy
valaki rosszul játsza a jellemét. Ennek két következménye
lehet: első, amikor az játszott jellem megengedett az adott
osztálynak (például egy semleges harcos érdekből
„begonoszodik”). Érdemes jó szerepjátékért külön
tapasztalati pontot osztani, mert így a játékos rá van
kényszerítve a megfelelő játékra. Ha ez nem használ, a
mesélő utasítására meg kell változtatni a jellemet, ami
rengeteg következményt van maga után. Azt, hogy valaki
például gonosz, nem lehet sokáig titkolni, az emberek el
fordulnak tőle, nem kap támogatást, nem bíznak rá fontos
feladatokat. A játékos hamar rá fog jönni, hogy érdemes az
eredeti jelleme szerint helyesen játszani. Ami bonyolíthatja
a jellemtörést, az az, ha a karakter osztálya nem engedi meg
az új jellemet (pl. egy semleges kósza). Ebben az esetben
csak végszükség esetén szabad a jellemet megváltoztatni,
hiszen nagyon komoly hátrányai származnak ebből a
játékosnak. Az a kósza, aki nem jó jellem szerint játszik,
örökre elveszti különleges képességeit. Hasonló a helyzet a
lovagnál is, mert nála még mágikus befolyás alatt elkövetett
jellemtörés is a speciális tulajdonságok megvonásával jár.
Külön kategória a mágikus eredetű állandó jellemváltozás.
Ennek is két fajtája van. Ha csak kicsi eltérés van (pl. egy
semleges jó kósza kaotikus jó jelleműre változott), akkor a
társai dönthetnek úgy, hogy nem tesznek semmit a változás
visszaállításáért, és elfogadják, hogy társuk ezután egy
kicsit különc lesz. A másik helyzet, ha a jellem az
ellenkezőjére vált. Erre példa egy törvényes jó lovag, aki
valamilyen átkozott varázstárgy miatt kaotikus (esetleg
törvényes) gonosszá változik. Ilyen esetekben társai
megpróbálják visszaállítani eredeti jellemét, ami gyakran
igen nagy feladat. Megnehezíti a dolgot az is, hogy az
átváltott jellemű karakter nagyon jól érzi magát az új
helyzetében, esze ágában sincs visszaváltozni. Az előző
példánál maradva a lovag nem érti, hogy eddig mit vesződött
annyit a szegények támogatásával, miért foglalkozott az
igazsággal, hiszen mennyivel egyszerűbb puszta fizikai
erejét felhasználva megszerezni mindent, amire szüksége van.

Utoljára még azt tenném hozzá, hogy minden jellem az adott
körülményektől függ, nem lehet abszolút értelemben jellemről
beszélni. Valószínűleg a mai társadalomban nem számítana jó
jelleműnek egy olyan karakter, aki például a vikingek között
annak számított. Hasonló módon egy törvényes ősember
kaotikusnak számítana mai szemmel.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.