LFG.HU

CikkBot
RPGCimkek

A rendház a Praesidium, az Oltalmazók rendje által birtokolt tizenöt erősség egyike. Az ardúniai Maritima-öböl partjának dombságára épült, a Catella felé vezető forgalmas kereskedelmi úttól alig pár napi lovaglásra. A táj jellegzetességeinek és a környező vidék népének bemutatására álljon itt a híres ardún utazó Grigorio Fortunio levele, melyet feleségének címzett.

Szerető feleségem!

Remélem, levelem jó egészségben talál. Az Ég kegyelméből baj nélkül értük el az Istenpajzsának nevezett erősséget, amit különös lovagok laknak. A táj csodálatos, a közeli öböl felől hűs szellő lengedez, ami még a legforróbb nyarak idején is képes enyhülést hozni. A dimbes-dombos vidék zöldell az élettől, a fű sok helyütt száraz-tengerként hullámzik, hátasaink boldogan nyerítve harapják az egészséges csomókat. Az otthonihoz képest kicsit sokat esik, egyedül ez és persze hiányod lomboz le néha. A helyiek szerint Isten jókedvében teremtette a vidéket. Bonon, az egyik velünk utazó írnok tudni véli, hogy mindez a jóság az erődöt lakó lovagoknak köszönhető. Oltalmazó nagymesterük Venancio di Recessi angyali kegyelt hírében áll.

A Martima-öböl partján cédrus és mirtusz nő, ameddig a szem ellát, csak a helyiek híres almakertjeinek és olajfáinak szigetei szakítják meg. A minap nekem is lehetőségem volt egy vendégházban megkóstolni az itteni almabort, rászolgált a hírnevére, annyi biztos. Nagyvárost erre nem találni, az itteni népek inkább tanyákon és apró falvakban laknak. A dombokból gombamódjára emelkednek ki a halászok fűtetejű házai. Tizenöt-húsz családot számláló település itteni mércével már jelentősnek számít. Apróvadban is gazdag a vidék, kövér nyulakat és számlálhatatlan borzot nevel, bár te is tudod, hogy nem igen ismerem ki magamat az erdők vadjaival kapcsolatban.

Magát a lovagok erődjét is kisebb település övezi, gyors becslésem szerint legfeljebb kétszáz főt számlálhat, csak a katonák és szolgák családjai lakják. A lovagok vára mindenesetre impozáns látvány, falai vastagok és magasak, számos nemzedékük hagyta rajta a kézjegyét, mégis van benne közös vezérlőelv. Bár a catellai palotáknak nyomába sem érhet szépségben. A magasból nézve a falak alaprajza pajzsot formáz, a bent felhúzott épületek pedig keresztet. A vendégségben eltöltött idő alatt kísérőnk Agilo lovag volt. Ő mesélte, hogy mindennek nagy szerepe van abban, hogy az erősséget átjárhassa Isten óvó akarata. Véleményem szerint a lovagok túl komolyan veszik a dolgot, Agilo úr például elmondta, hogy tilos bort fogyasztaniuk napkeltekor vagy napnyugtakor, illetve kértek minket, hogy bizonyos szabályokat mi is tartsunk be, például míg vendégeik vagyunk, tartózkodjunk a kockától és a kártyától, mert azok az ördögök művei és gyengítenék a hitük emelte védműveket. Ez nekem igen nehezemre esett, tudod, mennyire szeretek ötlapozni. Nem is mindenkit engednek falaik között éjszakázni, a kevésbé hírneves vendégeknek a közeli fogadóban, a Vándorvárban kell megszállniuk. Egyébként nekik sem lehet okuk panaszra, takaros, emeletes épület a Vándorvár. Az alapja terméskő, vályogfalait fehérre meszelték, teteje vörös cserép, még ezüstveder is van, hogy ott végezhesse a vendég a dolgát.

Csókkal zárom levelemet drága feleségem. Későre jár, a gyertyám már lassan a körmömre ég. Nemsoká látjuk egymást, és szerintem igen meg fogsz örülni annak a kagylóláncnak, amit ajándékba vettem neked.

Mint a levélből is megtudhattuk, a környező dombság füves legelőben és a partok mentén erdőségben is gazdag. Az itteniek elsősorban földművelésből, csapdázásból, halászatból és állattartásból élnek. A favágás nem ölt ipari mértéket, a lovagok nem akarják, hogy a vidék a rossz emlékezetű Csillagtemető sivatagainak sorsára jusson. A helyiek önellátásra vannak berendelkezve. A lovagok elsődleges bevétele a rendtagok családjának adományaiból származik. Ezenkívül foglalkoznak még az itteni híres almabor, olívaolaj és a helyben nevelt juhok eladásával. A lovagok saját csataméneket is nevelnek, melyek a nemes Titánok vérvonalából valóak, ám belőlük eladásra ritkán jut.

A vidék étkezési szokásai sokban hasonlítanak az Ardúniában megszokottra. Előszeretettel fogyasztanak hideg báránysültet almabefőttel és borral. Amolyan helyi nevezetesség a Maritima-halleves. A hallevest juhtejjel sűrítik és igen csípősen fogyasztják.

Az erődhöz tartozó földbirtok minden lakójának engedélyezték a fegyverviselést, tekintettel a települések kis számára és viszonylagos elszórtságára, valamint a Lineas szigetvilág kalózai jelentette fenyegetés miatt. A kalózok, amióta a királyi flotta ritkábban őrjáratozik a környező vizeken, ismét kezdenek elszemtelenedni. A lovagok évente kétszer szednek adót, főleg terményben, pénzbeni jövedelemhez inkább a fentebb említett módokon jutnak. Egyszer saját kincstáruk és kamráik részére, másodszor a kötelező egyházi és királyi adókat. Ám utóbbiak alól már a rend szolgastátuszú tagjai is mentesülnek. Az adó beszedésében a települések és tanyaközösségek megbízottjai segítenek, őket a köznép választja maga fölé.

Mint megtudtuk az erősség külső falai pajzsot formáznak, a falakon belül felhúzott vár pedig keresztet. A fontosabb műhelyeket, istállókat szorosan a falhoz tapasztották az udvaron. Ez egyben a rend címere is, pajzs, benne a kereszttel. A vár alaprajza is fontos szerepet játszik abban, hogy az őt védő tegumentum ilyen erős lehet. Ezenfelül a lovagok szigorú házirendet tartanak, aminek bizonyos elemeit vendégeikkel is igyekeznek betartatni.

Álljon itt eme házirend pontokba szedve (a *-al jelöltek betartását másoktól is elvárják)

Tilos Istent, az ő angyalait, vagy bármely szentet káromolni akárcsak gondolatban is. *

A kelyhekbe, poharakba kitöltött első korty vizet mindig a padlóra öntjük, hasonlóképpen járunk el a tömlőkkel és kulacsokkal is. Ezzel Istennek adunk hálát a vízért, az életért.

Felkeléskor és lefekvéskor imádságba merülve dicsérjük Istent.

Nem köpünk a padlóra, ha mégis, akkor az udvaron tesszük.*

Kereszt vagy szentszöveg jelenlétében nem vizelünk, és székletet sem ürítünk.*

Tartózkodunk a kártyától, a kockától, vagy bármely más szerencsejátéktól. Ezek némelyike az ördögök művei.*

Napkeltekor és napnyugtakor nem iszunk bort, vagy más szeszes italt.

Tartózkodunk a mákonytól.*

Kereszt vagy szentszövegek jelenlétében nem számolunk pénzt.

Még véletlen sem fordítjuk meg a keresztet, ha valahogy mégis így cselekednénk, napszállta után egy falat ételt sem veszünk magunkhoz egészen napkeltéig.*

Soha nem hálunk egynél több nővel egyszerre.*

Várandós nőre és gyermekre nem emelünk kezet.*

Harangszó idején nem kiabálunk.*

Kacagva egyetlen ördög vagy démon nevét sem ejtjük ki.*

A kardlovagokra és a beavatott lovagokra, valamint az oltalmazó nagymesterre vonatkozó erkölcsi és etikai kitételek

A rend lovagjai a testvér megszólítással illetik egymást, és ehhez illő szeretettel viseltetnek egymás irányában.

Oltalmazó nagymesterüket második atyjukként szeretik és tisztelik, döntéseit elfogadják, ha csak viselkedésével ezt el nem lehetetleníti.

Ha a lovagok disputájukat párbajban kívánják intézni, azt két héttel előre közöljék oltalmazó nagymesterükkel. A megkötés a nem a rendhez tartozókkal vívandó tusákra is érvényben van.

A halálig tartó párbaj tilos a lovagok között, ha a tusa mégis halállal végződne, az e célra kijelölt lovagtestvérek tüzetesen kivizsgálják a párbaj körülményeit. Amennyiben a vétség szándékolatlan volt, vagy más, a lovagtól független körülmények miatt történt, a vétkes testvérünk köteles minden évben elzarándokolni halott testvére sírjához és bűnbánatot tanúsítani. Ha mindkét testvérünk elhalálozna a párbaj következtében, akkor a rendház fáklyás körmenetet szervez a lelki-üdvükért, mivel ez hatalmas balszerencse, ami kedvez az ördögöknek.

A lovag minden körülmények között igyekezzen udvarias maradni. Istent, az ő angyalait és szentjeit szájára soha ne vegye. Tartózkodjék a túlzott alkoholfogyasztástól, a mértéktelen evéstől. Lelkében legyen tiszta, szellemében friss. Művelődjön legjobb tudása szerint. Restség vádjával ne illethessék. Buzgón és őszintén imádkozzon.

Hölgyekkel szemben legyen úriember, ha csak azok rá nem szolgálnak az ellenkezőjére. Férfiemberrel vagy cédával soha ne háljon, szerelmet irányában soha ne tápláljon.

A lovag, ha módjában áll, legyen nagylelkű a szegényekkel és az elesettekkel. Gyámolítsa őket, a szükség órájában legyen védelmükre. A lovag hősiességében mégse dobja el életét hiába, túl fontos ő az emberiségnek ahhoz, hogy így cselekedjen.

A lovag legjobb tudása szerint álljon ellent az ördögi és démoni kísértéseknek. Tartózkodjon a szerencsejátéktól, a fajtalankodástól. Üzleteléssel soha ne foglalkozzon.

A lovag, bár csak Istennek és rendbéli feletteseinek tartozik számadással, tartózkodjék a világi törvények áthágásától. Más bíróságok, ideértve az egyháziakat is, joggal nem tartóztathatják Ardúnia földjén.

A lovag az év napjainak kétharmadát köteles a rendi kötelességének teljesítésére fordítani még akkor is, ha felesége és gyermekei vannak.

A lovag köteles helyzetéhez mérten anyagiakban is segíteni a rendet. Ennek mértékét a rendi-kincstárnok szabja meg.

A lovag önként lemondhat minden világi tisztségéről. Így Istennek és a rendnek szentelve egész valóját.

A lovag köteles szembeszállni a démoni és ördögi fenyegetéssel. Ha ezen feladat meghaladja képességeit, ne restelljen segítséget kérni, elsősorban a rendtől.

A lovag élete árán is védelmezze az angyali tudást. Idegeneknek szent titkaiból morzsányit se áruljon el. Ha valaki erre kényszerítené, legjobb tudása szerint álljon ellent.

A lovag legjobb tudása szerint igyekezzék megjelenni a rend tanácskozásain.

Minden egyéb esetlegesen felmerülő esetben az oltalmazó nagymester szava dönt.

A rend szolgáira és az apródokra vonatkozó erkölcsi és etikai megkötések

A rend szolgái és apródjai igyekezzenek megadni egymásnak és feletteseiknek a kellő tiszteletet. Lovagtestvéreiket fejfedőjüket levéve jól látható főhajtással köszöntsék. Hadiállapotban ettől tartózkodhatnak.

A rend szolgái és apródjai, bár csak Istennek és rendbéli feletteseinek tartoznak számadással, tartózkodjanak a világi törvények áthágásától. Más bíróságok, ideértve az egyháziakat is, joggal nem tartóztathatják őket Ardúnia földjén.

A rend szolgája az év napjainak kétharmadát köteles a rendi kötelességének teljesítésére fordítani még akkor is, ha felesége és gyermekei vannak.

A rend szolgája, habár lehet nemes, de köteles elismerni, hogy lovagtestvérei és az ő apródjaik felette állnak. Párbajra őket soha nem hívhatja. Ha disputájuk van, azt az oltalmazó nagymesternek köteles jelezni, aki legjobb tudása szerint dönt az ügyben.

A rend nemesi státuszú szolgái, ha disputájuk van, azt egymás között párbajban rendezhetik. Tartózkodniuk kell mindazonáltal a halálig tartó tusától.

A rend apródjainak párbaját a rend a lovagtestvérekhez hasonlóan kezeli.

A rend szolgái imádkozzanak gyakran és buzgón. Viselkedésükkel ne hozzák szégyenbe a rendet.

A rend apródjai kötelesek minden idejüket a rendi területeken tölteni. Ha azt valami okból elhagyni szeretnék, azt két héttel előre jelezzék a mesterüknek rendelt lovagtestvérnek.

A rend apródjai viselkedésükben igazodjanak lovagtestvéreikhez. A rájuk érvényben levő megkötéseket kövessék.

A rend apródja ne titkolózzék lovagmestere előtt. Kapcsolatuk legyen a lehető legbensőségesebb.

A rendházban élők hierarchiája, az általuk betölthető tisztségek rövid ismertetése

Az Istenpajzsa rendház lovagtestvérei szeretik mágiával is biztosítani a bizalmas tisztségeket betöltő szolgastátuszú rendtagok hűségét. Az itt felsoroltak mindegyik ebbe a kategóriába tartozik. Általában erős hűségvarázst bocsátanak rájuk Isten és az ő angyalainak segítségével. A szertartás a későbbiekben ismertetésre kerül.

Oltalmazó nagymester: az adott rendház feje. Ő a legfőbb bírói hatalom a rendházban. Természetesen Istent leszámítva. Feladatinak ellátásában szolgák segíthetik, akik az ő akaratát képviselik. Minden esetben köztiszteletnek örvendő beavatott testvér töltheti csak be ezt a megtisztelő hivatalt.

Hadmester: a rendház fegyvereseinek legfőbb parancsnoka. Katonai döntéseit egyedül az oltalmazó nagymester, vagy maga Isten bírálhatja felül. Ő felelős továbbá a rendházhoz tartozó földbirtok őrjáratainak és az őrség megszervezésért. Ő határozza meg a fegyveres szolgák, az apródok és a lovagtestvérek számára kötelező fegyveres gyakorlás mibenlétét. Feladatainak ellátásában szolgák segíthetik, akik az ő akaratát képviselik.

Miséztető testvér: a rendház vallási és szellemi életének legfőbb vezetője. A valláshoz és a hithez tartozó minden kérdésben övé a legfőbb döntnöki szerep. Hagyományosan ő vezeti az istentiszteleteket, és a rendház mágikus védműveinek karbantartásáért is ő felel, a tegumentum szívébe csak ő léphet be bármikor. Valamint feladta még a beavatott testvérek angyali tudással kapcsolatos képzésének meghatározása, az ereklyék védelmének megszervezése és esetleges használatuknak engedélyezése. Minden esetben beavatott, pappá szentelt testvér töltheti csak be a tisztséget.

Gyóntató testvér: azon lovagtestvér, aki elsősorban társinak gyóntatását végzi. A meggyónt bűnökről naplót vezet, amit bizalmasan kezel, egyedül a Miséztető testvérnek köteles megmutatni. Az istentiszteletek előkészítésében a Miséztető testvér segítségére van. Minden esetben pappá szentelt testvér töltheti csak be a tisztséget.

Ispotályos testvér: azon lovagtestvér, aki a rendház kirurgusainak, orvosdoktorainak feje. Hagyományosan rendelkezik a Gyógyítás képességével is.

Kincstárnok: szolga státuszú rendtag. Ő a rendház pénzügyeinek legfőbb intézője. Ő és a Hadmester együtt szervezik meg a kirótt adók beszedését. Lovagtestvérnek nem csak tilos, de szégyenéletes is túlzottan foglalkoznia a pénzügyekkel.

Főistállómester: a rend tulajdonában levő jószágokért felelős. Hagyományosan szolgastátuszú rendtag. Ő és a Kincstárnok együtt szervezik meg a lábasjószág gazdaságos tartását és értékesítését.

Főszakács: a rendtagok élelmezéséért felelős szolgastátuszú rendtag. Kulináris tudása elégséges kell, hogy legyen arra, hogy kielégítse a vallás és a rendi-hagyományok támasztotta kívánalmakat. A lovagtestvérek a tápláló és megfelelő élelmezésre komoly figyelmet fordítanak. Ünnepek idején is ő állítja össze a különleges fogásokat.

Főírnok: a rendházhoz tartozó írnokok, hivatali szolgák feje. Szolgastátuszú rendtag. Védelme kiemelten fontos, mivel elkerülhetetlen, hogy érintkezzen az angyali tudás némely részével. Az övé a bizalmasnál is bizalmasabb poszt.

Főépítész: a rendi épületek karbantartásával megbízott szolgastátuszú rendtag. A Miséztető testvérrel és a Kincstárnokkal egyeztetve húzhat csak fel új épületet a várban.

Főkovács: a rend fegyveres szolgáinak, apródjainak és lovagtestvéreinek fegyverzetét az ő irányítása alatt javítják, készítik. Nagy tudású mester, aki ismeri egynémely rúnajelek misztériumát.

Főintéző: a rendház logisztikáját megszervező szolgastátuszú testvér. A raktározás, szállítás, szálláscsinálás mind az ő keze alá tartozik.

Pincemester: a rendházhoz tartozó borospince kulcsainak őre. Ő állítja össze a Főszakács fogásaihoz illő borválasztékot a jeles ünnepeken. Irigyelt hivatal az övé.

Hóhér: sokak szemében megvetett és éppen ezért kiemelkedően jól jövedelmező tisztség. Ő irányítja a hóhérlegényeket, vezeti a kínvallatásokat, a kirótt büntetések végrehajtását. Ő és a hóhérlegények is kötelesek mindenkor vörös bőrből készült kesztyűt viselni és kötelességük teljesítésekor még vörös hóhérmaszkot is húzniuk kell. Csak nemtelen, szolgastátuszú rendtag töltheti be ezt a hivatalt.

Egyéb szolgák: fegyveresek, mesteremberek, cselédek, kukták, lovászok, istállós fiúk, inasok, hóhérlegények. Az ő hűségüket nem szokás mágikusan megerősíteni nagy számuk és faladataik szertagázottsága miatt.

Az erősség leírása

Az erősség alaprajza pajzsot formáz benne a kereszttel, az egészet vizesárok öleli, ami hála a rendszeres esőknek, nem szárad ki, az árok vize viszonylag tiszta. Az erősség falai magasak és erősek, gyilokjáróval vannak ellátva, a külső falon négy vaskos kör alakú bástya van, a bástyák tetejére ostromgépeket és az íjászok számára féltetőket ácsoltak. Bennük kapnak szállást a rend fegyveresei, a hadianyag és az ellátmány egy része is itt kerül elhelyezésre, a tömlöc, az ispotály és a kínzókamra is itt található, valamit a borospince is az egyik ilyen bástyából nyílik. Az udvarra egy vasrostéllyal is megerősített kapu vezet a pajzs vízszintes oldalán. A kapu felett egy kicsi cseréptetejű kaputoronyból kémlelik az érkezőket.

Az udvar több részre oszlik, ezek a tornaudvar, az itatóudvar és a kicsi kifutó a lovak számára, az udvar egyes szakaszait fal és kapu választja el. Az udvaron szorosan a falakhoz tapasztva sorakoznak a fontosabb műhelyek, mint a kovács, a gyertyaöntő, az ács, valamint a hadi és a hagyományos istálló, valamint itt találhatók egyes raktárak, cselédek szállásai, a latrinák és a két kútház is. Az istálló kocsiszínnel is bír.

A kereszt alakú várba egyetlen díszesen faragott kétszárnyú kapu vezet. Itt az alábbiak kapnak helyet: vendégek és apródok cellái, közös étkező, konyha, lovagtestvérek szobái, fegyver- és tornaterem, könyvtár, a szigorúan őrzött mágikus-könyvtár, a kerengő, a kápolna, a belsőszentély, az illemhelyek, az oltalmazó nagymester szállása.

A tegumentum szíve egy a „mennyekig törő” toronyban található, ahová a belsőszentélyből lehet feljutni egy csigalépcsőn.

Az erősség tegumentuma

Mint már említésre került, a tegumentum erős, aurája 90 %. Csak a tegumentum alapelvébe belefoglalt lények képesek az erősségben varázsolni, anélkül, hogy legyűrnék azt. A szertartás a következőképpen zajlik. A Miséztető testvér és az, akit részévé kívánnak tenni az alapelvnek, sötétedéskor felmennek a szívbe. Bezárkóznak, és hajnalig imádkoznak, csak megszentelt vizet vehetnek magukhoz. Amint a nap felkelt, a jelölt beírja nevét a szívben levő oltárra helyezett aranyszegéses kódexbe. Ha valakinek a nevét kihúzzák, az, amíg a szertartást újra el nem végzik, nem képes varázsolni a tegumentumban anélkül, hogy ne kéne legyőznie. A szívben van még egy apró kályha is, ennek lángját a Miséztető testvér táplálja. Aki belefoglaltatott a tegumentum alapelvébe, az fennhangon bármikor kérheti, hogy több meleget vagy fényt adjon. Illetve riaszthat a tegumentum segítségével, ez éles szirénázás szerű hangban nyilvánul meg. Ezeket a kéréseket az Oltalmazó nagymester vagy a Miséztető testvér bármikor felülírhatják.

Ha a tegumentum démoni vagy ördögi jelenlétet érzékel, egy fénylő angyal képében anyagiasul. Kezében lángoló pallossal és szellemképességeivel kél a démonok ellen.

A rendház szolgastátuszú katonáinak fegyverzetéről, mindennapjairól, szokásaikról

A rendház egyszerre ötven katonát tart fegyverben, felük gyalogharcos, tízfőnyi a lovas és még tizenöt az íjász. Zsoldjuk a környéken kiemelkedő, tiszteknél az 50-60 lint is elérheti. Fegyverzetük, hátasuk és vértjük természetesen a rend tulajdonát képezik. A rendház egyenruhában járatja őket, a gyalogosok és a lovasok kemény bőrmellvértjük fölé fehér, a rend címerével ékes általvetőt húznak, szívük fölé signumukat varrják. Csúcsos acélsisakjuk jellegzetes, az orrvédőlemez keresztet formáz, az állszíjat vörös bőrből készítik. Hosszúkardjuk hüvelyébe is belesütötték a rend jelét, csakúgy, mint szálfegyvereik markolatába. A tisztek láncingük fölött ezüsttel díszített zubbonyt viselnek, sisakjukat darutollal ékítik.

Az íjászok erős bőrzubbonya szintén címerrel ékes. Hosszú íjat és kiegészítő fegyvernek rövidkardot kapnak, ostrom esetén nagyméretű vesszőből font pávázé-pajzsot vételeznek.

A katonák zsoldjuk egy részét pénzben, másikat terményben, ruhának való posztóban kapják. Ha a rendházhoz tartozó földeken bűnözőket fognak, azok lábbelijét megtarthatják, hogy konkrétan kik, azt a rangidősük dönti el. A katonafeleségeket is engedmények, juttatások illetik meg. Például ha hivatalos ügyüket intézik, akkor a sorban állók kötelesek őket előreengedni. Illetve ha férjük szolgálatteljesítés közben halálozna el, akkor jövedelme negyedét egy éven keresztül megkapják. A katonacsaládok fiait, ha megfelelnek az elvárásoknak, a katonatoborzásnál elsőbbségben részesítik.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához