LFG.HU

Madovick
mesélőknekCimkek

Bevezetés

A Sas-sorozat hatodik részének versenymodulja ezúttal a Sinophia romlott vidékére kalauzolja el a játékosokat. A cél egy rendkívül szabad, szerteágazó lehetőségekkel kecsegtető történet létrehozása volt, ahol a játékosoknak számtalan döntést kell meghozniuk és még célkitűzéseiket is maguk választják.

E rugalmasság azonban természetesen nem foglalható egyetlen versenymodul keretei közé, így számtalan olyan helyzet alakulhat ki a játék során, amelyek esetére nincsenek egyértelmű iránymutatások. Ezért különösen fontos, hogy a mesélők alaposan ismerjék a történet hátterét és alapvetéseit, valamint tisztában legyenek az egyes felek indítékaival és céljaival. E feltétel teljesülésével a modul remélhetőleg elég támpontot ad számukra ahhoz, hogy gördülékenyen vezethessék végig játékosaikat a történeten, amelynek befejezése bizonyára csapatonként más és más lesz.

A modul elkészítésében nyújtott felbecsülhetetlen segítségért köszönet illeti Creepet – a számtalan ötletért, a monodominánsokért és különösen a rugalmas határidőkért; Tranit – az apró ötletekért, amelyek segítettek kiigazították a helyenként csorba részeket; Godfridot – a találó kritikai megjegyzésekért és a játéktechnikai szempontok következetes képviseletéért; valamint nem utolsó sorban Katát és az irodalomtankönyvét.

A tesztjátékon mutatott helytállásért külön köszönet illeti Balázst, Creepet, CS-t és Tranit.

Első rész

A helyszín

Az egykor virágzó bolyváros, Caliban a Sinophia déli féltekéjén egy nagy kiterjedésű, száraz klímájú medencében terül el. Az apró, ám annál nagyobb jelentőségű boly valaha fontos mezőgazdasági csomópont volt, a körülötte elterülő végeláthatatlan síkságon folytatott öntözéses gazdálkodás kitűnő minőségű és hatalmas mennyiségű gabonával látta el a várost. Forgalmas űrkikötőjében számtalan kereskedő megfordult a szektor minden sarkából, a Krin Ház pedig itt állította fel bolygószintű képviseletét, az egész Sinophia pénzügyi központjává téve így Hive Calibant. Néhány évszázaddal ezelőtt azonban döntően megváltoztak a körülmények a bolygón, ezek pedig előkészítették Hive Caliban hanyatlását. Nem elég, hogy a város egyre nehezebben tudott talpon maradni a Calixis szektor benépesülésével kiépülő gazdag agri-világokkal, a csaknem másfél évezreden át a Sinophián folytatott szakadatlan ipari termelés alapjaiban változtatta meg a bolygó klímáját, a boly térségében uralkodó időjárás pedig jóval szárazabbá vált. Az egykor olyan bőven termő földek évről évre egyre gyengébb termést hoztak, néhány évtized leforgása alatt pedig kopár, füves pusztává változtak. A kereskedők lassan el-elmaradoztak a kikötőből, a Krin Ház pedig végleg elhagyta a bolyt. A gazdasági recessziót nem ritkán éhínség tetézte, Hive Caliban lakossága pedig meredek esésbe kezdett. Jelenleg a boly alig emlékeztet egykori nagyságára. A valaha ötmillió főt befogadó várost ma alig néhány százezren lakják, gyerekek elvétve születnek, a népesség elöregedett. Nincs olyan lakója a bolynak, aki emlékezne arra az időre, mikor az utolsó külhoni kereskedő itt járt, Hive Caliban már évtizedek óta teljesen önellátó.

A várost időtlen idők óta a hercegi dinasztia vezeti, amely már-már teljesíthetetlen mértékű adókkal sanyargatja az amúgy is kilátástalan helyzetben lévő lakosságot. Mivel a javak legnagyobb hányada így a nemesség ellenőrzése alatt áll, a hercegi családnak bőven van forrása arra, hogy kiterjedt besúgóhálózatot és titkosrendőrséget tartson fenn, így konzerválva uralmát. Ezt tetézi az uralkodó rétegben emberemlékezet óta divatban lévő bizarr szokás: Hive Caliban nemesei a mendemondák szerint gyakran hódolnak az emberhús élvezetének. Nem tudni biztosan, hogy ez az étrend a régi idők nagy éhínségei idején alakult ki, vagy csupán a végtelenül belterjes és degenerált nemesi sarjak úri hóbortjának tudható be, de kétségtelen, hogy a városban mindenki ismer valakit, aki biztos forrásból véli tudni, hogy a hercegi dinasztia előszeretettel lakomázik embereket; és kétségtelen, hogy nem ritkák a titokzatos eltűnések.
A közelmúlt eseményei

Hat nappal ezelőtt felbolydult a város. A lakosság a nemesi terrort megelégelve fellázadt és fegyveres felkelést kezdeményezett az uralkodó réteg ellen. A rendfenntartó erők nagyobb része átállt a felkelők oldalára, a nemesség pedig bezárkózott bevehetetlennek látszó, fekete monolitként a város fölé magasodó palotájába. A város csekély haderejéhez tartozott ugyan egy bevethető tüzérezred, amelynek laktanyájához hatalmas túlerőben érkeztek a felkelők, hogy az ostromhoz alkalmas eszközöket megszerezzék. Az ezred parancsnoka a lehetséges veszélyeket előre látva a bekerített laktanyában azonnal megsemmisíttette a tüzérségi fegyvereket, mielőtt ő és katonái elestek volna a roncsokkal teli hangárok védelmében. A hercegi család e lépésnek köszönhetően egyelőre megmenekült, ugyanis a felkelőknek semmilyen eszköz nincs a birtokukban, amellyel bevehetnék a hercegi palotát. A lakosság azonban egyre türelmetlenebb és egyre hangosabban követeli az elnyomók fejét, a felkelők vezetésének pedig hamarosan további eredményeket kell felmutatnia, hogy a tömegek támogatását maga mögött tudja és esélye legyen új, stabil rezsimet alapítania, mielőtt a város végképp anarchiába süllyed.

A lojalisták sincsenek azonban sokkal jobb helyzetben. A csekély számú őrség által védett hercegi palotán kívül az ő kezükön maradt még a várostól északi határán fekvő Folyóbástya. Az ellenállást vezető Roberto Thaliarcus tábornok itt gyűjtötte össze a hadsereg megmaradt, a felkelőkhöz át nem állt vagy meg nem semmisült részét. Harci felszerelésük javarésze megsemmisült vagy a felkelők kezére került. Jelenleg néhány ornitopter, számos teherautó és féltucat elenyésző tűzerejű páncélos csapatszállító áll a védők rendelkezésére. A Folyóbástya egy igen elhanyagolt állapotban lévő, ám így is tekintélyt parancsolóan hatalmas öreg erődítmény, amelynek bevételével a felkelők nem is próbálkozhatnak. Ezzel szemben a lojalisták rendelkezésére sem áll elegendő eszköz ahhoz, hogy szétverjék a felkelést. Napokkal korábban ugyan megpróbáltak kiküldeni egy harckocsikból és jól felfegyverzett gyalogosokból álló menetoszlopot a hercegi palota felszabadítására, ám a konvojt még a cél elérése előtt felőrölték az épületek közt rejtőző gerillák támadásai, így az akció kudarcot vallott.

Azonban hat nappal ezelőtt, amikor az események kicsúsztak a hatalom kezéből, még sikerült leadni egy segélykérést az ezerkilencszáz kilométerre délre fekvő Kétváros nevű forgalmas kikötői bolynak, mielőtt Hive Caliban egyetlen nagyteljesítményű adótornya megsemmisült volna. Kétváros segítséget ígért, így a lojalisták csak abban reménykedhetnek, hogy a felszabadító erők hamarabb érkeznek meg, minthogy a felkelők betörnének a hercegi palotába és felkoncolnának mindenkit, akit odabent találnak. Azt azonban már nem tudhatják, hogy bár ígéretet kaptak a gyors beavatkozásra, a kétvárosi vezetésnek esze ágában sincs felszabadítani Hive Calibant, a várt segítség tehát soha nem fog megérkezni.

Titkok

Kevesen tudják azonban, hogy a lázadást valójában a Tranchről megszökött Leples Tanács egy tagja, a kivételes erejű vadpszi, Achilles Rikennan robbantotta ki, aki a szálakat a háttérből mozgatva a mutáns ideológia magvait hintette el a genetikailag amúgy sem makulátlan lakosság sorai között. Rikennan tanult a Tranch kudarcából és óvakodott attól, hogy ismét nyíltan mutáns felkelést indítson. A Sinophián finomabb módszerekhez folyamodott és első lépésként csupán az uralkodó réteg elsöprését tűzte ki célul. Biztos benne, hogy amennyiben sikerül új rezsimet alapítania Hive Calibanban, észrevétlenül dolgozhat tovább a lakosságon, lassacskán kitenyésztve egy új fajt, amely hamarosan képessé válik arra, hogy uralma alá hajtsa az egész bolygót. Történetünk idején e folyamatnak még csupán csírái látszanak, de ezek is elegendőek ahhoz, hogy magukra vonják a tapasztalt megfigyelők baljós gyanakvását. Rikennan megtiltotta a különösen visszataszító mutációval született csecsemők megölését, ahogyan az eddig szokás volt a városban, valamint maga köré gyűjtötte a legtehetségesebbnek látott személyeket, akiknek többsége különleges pszichikus adottságokkal bír. A felkelők hadseregének tiszti pozícióiba szinte kizárólag mutánsokat nevezett ki. Bár a boly népe az ilyen praktikákat visszataszítónak találná, ha egyszerre szembesülne az új vezér terveivel, szerencsére Rikennannak megvannak az eszközei arra, hogy megtartsa emberei támogatását. Közvetlen beosztottjait a nép köztiszteletben álló tagjai közül válogatta ki, akik akár ékesszólás, akár – ez a gyakoribb – pszichikus ráhatás útján mind az ő ellenőrzése alatt állnak és fanatikusan hisznek Rikennan nagyratörő céljainak helyességében. Ezek az emberek aztán széles körben terjesztik az alaposan előkészített propagandát, és ha mégis akadnak olyanok, akik szóvá tennék a “torzak” ilyen mértékű felértékelését, azokat rövid úton a nép ellenségének kiáltják ki és halálra ítélik. Ezen eszközökkel tehát Achilles Rikennan biztosította, hogy Hive Caliban lakossága birkaként kövesse őt és segítsen elérni céljait, amelyek mibenlétéről fogalma sem lehet.

Tekintve azonban, hogy a Sinophián járunk, mindezekkel szemben a hivatalos vezetésről sem mondható el, hogy mentes lenne a romlástól és a visszataszító degenerációktól. Sajnos a hercegi családról terjedő szóbeszédek, miszerint örömmel hódolnak az emberhús élvezetének, az utolsó szóig igazak. Mi több, mivel a herceg és közvetlen hozzátartozói sosem mozdulnak ki fekete, ablaktalan tornyukból, senki kívülálló nem is tudhatja, hogy néznek ki. A valóság ezen a ponton túlszárnyalja a legvadabb találgatásokat is. A jelen állapot bizonyára egyszerre tudható be a bolygó baljós légkörének, a nemzedékek óta szokásban lévő bizarr étrendnek és az évszázadokkal korábban történt malfi beházasodások óta tartó gyomorforgató belterjességnek. Az igazság szerint a Hive Calibant uraló elit már réges-régen nem felel meg az emberiség alapvető kritériumainak sem. A herceg és családja mind végsőkig degenerált lények, átlátszó, fehér bőrrel, csökevényes végtagjaikhoz képest túlméretezett, tar koponyákkal. Mivel napfényt még sosem láttak – hogy őszinték legyünk, már ükszüleik sem – szemeik apró, csökevényes kavicsként ülnek üregeikben, látásra csaknem alkalmatlanul. Mivel a fényre még így is rendkívül érzékenyek, lakószobáikban örök félhomály uralkodik, csupán néhány apró izzó vörös fénye nyújt támpontot az őket kiszolgáló személyzetnek. Fogaik aprók és hegyesek, ám rágóizmaik túl gyengék ahhoz, hogy hatékonyan küzdjenek meg az emberhússal, így táplálékukat általában pépesítve kapják. Helyváltoztatásra – túlzás volna járásnak nevezni ezt az esetlen araszolást – is csak nagy nehézségek árán képesek, így napjuk nagy részét puha ágyaikon fekve vagy párnázott székeikben üldögélve töltik, evéssel, alvással és párzással múlatva minden idejüket.

Tekintve, hogy a herceg, XVI. Caliban nyilvánvalóan alkalmatlan a kormányzásra, a hatalmat helyette a kormányzó gyakorolja tanácsadóira támaszkodva. A fontosabb döntések esetében a hagyomány szerint köteles kikérni a herceg véleményét, azonban mivel annak sem a külvilágról való tudása, sem értelmi szintje nem engedi meg, hogy érdemi hozzászólást tegyen, ez csupán egy jelképes rítus.

Mivel a boly kormányzója és tanácsadói a felkelés második napján menekülés közben meghaltak – a felkelők lelőtték az ornitopterüket -, a város törvényes ura jelenleg Roberto Thaliarcus tábornok, akit saját tisztjei segítenek. Sajnos még rájuk sem mondhatjuk, hogy mind császárhű, igazszívű férfiak, akire még a legkegyetlenebb inkvizítor is nyugodtan rábízná a város vezetését. A tiszti karban nagy súllyal esik latba Sidorov birodalmi pszi szava, aki amellett, hogy piromantaként ezredesi ranggal bír a hadseregben, járatos a különböző boszorkánymesteri praktikákban és sosem fél használni ezeket.

A feladat

A karakterek inkvizítora az utóbbi hónapokban különleges vállalkozásra adta a fejét. A hozzá legközelebb állóktól kiszivárgott pletykák szerint valamiféle ősi jóslatot próbál megfejteni, idejét poros fóliánsok és évszázadok óta érintetlen adattáblák között tölti. Munkájához gyakorta igényel újabb és újabb forrásokat, a keze alá dolgozók pedig tucatszám hordják neki a szektor könyvritkaságait. Embereinek bejárása van a Tricorn kazamatáiban megbújó titkos levéltárba és a fenksworldi Tudás Könyvtárában is gyakran megfordulnak. Akad azonban egy kódex, amelyet egy hírhedt, és egyesek szerint soha nem is létezett szerzetes vetett papírra a harminckilencedik évezredben, amely a tudós fők szerint egyike a szektor legritkábban fellelhető és legobskúrusabb fóliánsainak. A Szent Ursmar zsoltárai címen elhíresült kötet a róla készült feljegyzések szerint tele van nehezen érthető, metafizikai utalásoktól hemzsegő passzusokkal és zavarbaejtő, groteszk illusztrációkkal. Egyesek szerint szerzőjét csak az mentette meg az eretnekké nyilvánítástól és a máglyahaláltól, hogy már a mű megírása idején élő szent volt.

A jelek szerint az inkvizítornak égető szüksége van Szent Ursmar művének egy példányára, hogy munkáját befejezhesse, azonban az utolsó közismert példányt ismeretlen kezek húsz éve ellopták a fenksworld híres könyvtárából. Mivel a kódex – egyes szigorú teológusok véleményét leszámítva – nem nyíltan szentségtörő vagy vallásellenes gyűjtemény, nagyobb ismertségre pedig nem tett szert a hozzáértő egyháziak szűk körén kívül, ezért könnyen megeshet, hogy egy-egy ütött kopott példány még mindig ott szunnyad valamely aprócska peremvilági könyvtár poros raktárában. Az inkvizítor valóban különös fontosságot tulajdoníthat ennek a műnek, ugyanis akolitusainak derékhadát e kódex felkutatására küldte szét szektorszerte.

A karakterek feladata az, hogy meglátogassák Hive Caliban könyvtárát, és lehetőség szerint hozzák el az inkvizítornak Szent Ursmar zsoltárait. A bolyról az előzetes tájékoztatás alapján csak keveset tudhatnak (ld. a Helyszín című rész első bekezdését.) Korábban hallhattak esetleg olyan pletykát, mely szerint a bolyban már évtizedek óta teljes anarchia uralkodik, az emberek pedig visszasüllyedtek a barbárság szintjére (ez indokolhatja a jól képzett inkvizítori csapat kiküldését). Sinophiai származású karakter a Speak Language (Low Gothic) képzettségére tehet módosítatlan dobást a bolyról való tudását illetően. Siker esetén lehet információja a boly társadalmáról is, a közelmúlt eseményeiről viszont semmiképp. Egy adattáblán hozzájuthatnak a város térképéhez is, de ha alaposabban megnézik a dátumot, láthatják rajta, hogy legutóbb kilencvennyolc éve frissítették.

A feladat teljesítéséhez a csapatnak rendelkezésére áll egy menlevél az Inkvizíció pecsétjével ellátva, amely garantálja, hogy a levél birtokosai (név szerint említve) jogosultak akármilyen feljegyzéshez és adatforráshoz hozzáférni, valamint azokat akár lefoglalni is. Emellett minden karakternél található egy-egy birodalmi szabvány szerint készült cognomen, amely kétséget kizáróan azonosítja viselőjét.

Az utasítás szerint a könyvtár meglátogatása és a kódex begyűjtése után a csapat Sinophia Magnába utazik (akármilyen módon) és a bolygókormányzó asztropatája által jelent az inkvizítornak.

Figyelem! A modulban e feladat nem központi jelentőségű, és csak mesélői csalétekként szolgál a karakterek helyszínre csábításában. A könyv felkutatása a történet szempontjából eltörpül a városban folyó egyéb események fontossága mellett. Ennek megfelelően hasznos, ha a Mesélő nem hangsúlyozza túl Szent Ursmar zsoltárainak az inkvizítor kutatásában betöltött szerepét, hogy megelőzze azt a kínos eshetőséget, hogy a csapat a harcolók felekkel és a városban feltűnő egyéb erőkkel mit sem törődve egyszerűen felmarkolja a gyűjteményt és egyéb közlekedési mód híján gyalog elinduljon a főváros felé…

Az érkezés

A csapat egy automatizált leszállóegységben érkezik Hive Calibanba, amely az űrkikötő által folyamatosan sugárzott jelzést követve találja meg útját. A biztonságos földetérés után a karaktereket tartó biztonsági szíjak meglazulnak, a felszerelésüket őrző szekrények kinyílnak, a külvilágra nyíló rámpa pedig lecsapódik.

Odakint a levegő fülledt és a bolyvilágokhoz szokottak számára különösen tiszta és oxigéndús. A nap ragyogóan süt, délután felé járhat az idő. Mindenütt csend honol, a fallal körülvett, tágas leszállóudvar szemmel láthatóan már ősidők óta használaton kívül van. A jelzőfények nem világítanak, a betont gyom verte fel, a falak omladoznak.

A karakterek egy sikeres Awareness próbával vehetik észre, hogy a leszállóudvar vége felől, az irányítótorony aljánál álló oszlopok és a körülöttük felborogatott rozsdás acélhordók közül fegyverek csövei meredeznek rájuk (ők is dobhatnak Concealmentet). A szedett-vedett puskákat féltucatnyi felkelő tartja, akik parancsnokuk, Clevinger őrmester vezetése alatt felügyelnek az űrkikötőre és zavarban vannak a csapat váratlan megjelenése miatt.

Helyszín: a kikötő

Hive Caliban űrkikötője fénykorában sem volt egy hatalmas, minden igényt kiszolgáló komplexum. Mivel a boly termékeinek nagyrészét a fővároson keresztül szállították más világokra, a kikötőt sosem bővítették ki annyira, hogy alkalmas legyen nagy teherbárkák befogadására. A létesítmény közepén trónoló tömzsi irányítótornyot pókhálóként veszik körül a kisebb-nagyobb, egymástól fallal elválasztott leszállóudvarok, amelyek leginkább kis és közepes méretű személyszállító egységek fogadására alkalmasak. Ezek mellett megtalálható itt két kifutópálya és a hozzájuk tartozó hangárok is, azonban a valaha itt elhelyezett repülőgépek vagy örökre elhagyták a bolyt, vagy a lakók elhordták őket alkatrésznek. Történetünk idején az űrkikötőben egyetlen utazásra csak megközelítőleg alkalmas jármű sem található. Mivel ennek tetejébe a létesítmény távol esik a város még lakott részeitől, a jelenlegi helyzetben elenyésző stratégiai értéket képvisel a harcoló felek számára. Névleg a felkelők tartják ugyan, de a védelmi erőt csupán Clevinger őrmester ötfős szakasza jelenti, amely nem rendelkezik parancsokkal arra vonatkozóan, mi a teendő akkor, ha a kikötőbe látogatók érkezek a városon kívülről.

Ha a csapat nem kívánja magához ragadni a kezdeményezést, az őrmester felszólítja a karaktereket maguk azonosítására. Ezt követően hajlandó a fegyvereket is leengedtetni és beszámolni a fejleményekről. Elmondja, hogy a boly népe igazságos szabadságharcot vív az elnyomó hatalom ellen és megpróbálja meggyőzni őket arról, hogy érdemes csatlakozniuk az ügyhöz. Az Inkvizíció pecsétje nem gyakorol rá különösebb hatást – sosem hallott még az Inkvizícióról. Ha kellően határozottan lépnek fel vagy durván megfélemlítik, hajlandó alávetni magát a karakterek akaratának, egyéb esetben ragaszkodik ahhoz, hogy a csapat kövesse őt a főparancsnokságra, ahol a jövevények további sorsáról döntenek.

Ha hajlandóak vele tartani, az őrmester kivezeti őket és szakaszát a komplexumból, majd az egyik környékbeli sikátorban elrejtett két terepjárót beindítva a társaság elindul a kihalt városon keresztül.

Helyszín: a Pianosa sugárút

A várost teljes hosszában átszelő legnagyobb sugárút valaha Hive Caliban közlekedésének gerince volt, mára azonban az enyészeté lett egykori pompája. Az aszfalt sokhelyütt eltűnik és hosszú métereken át porba vész, az erre haladónak helyenként rögtönzött barikádokat kell kerülgetnie, amelyeket a felkelők emeltek. Az út szélén néhány kilőtt páncélos árválkodik, némelyiken még kivehető a birodalmi sas sziluettje. Az út legmegrázóbb szakasza a Folyóhíd előtt rész: a sugárutat szegélyező lámpavasakon kilométer hosszan holttestek lógnak. Többségük a hadsereg egyenruháját viseli, de akadnak köztük nők és gyerekek is.

Útközben Clevinger őrmester lelkesen beszél a forradalomról és szívesen taglalja az okokat is.

“Megérdemelték a halált, egytől egyig. Igen, a gyerekeik is. A vér nem válik vízzé. Ezek mind ugyanaz a fajta. Gyűlölnek minket. A vérünket szívják. Le merem fogadni, hogy ezek is a mieink húsát zabálják. Embereket esznek, igen. Ocsmány fattyak. Ismerek néhány történetet…”

A kompániának egy nagyobb barikádnál meg kell állnia, hogy az őrmester emberei félretolják a négykeréken áthatolhatatlan, fából ácsolt tankakadályokat. Ekkor szinte a semmiből feltűnik egy birodalmi jelzést viselő, barnára mázolt ornitopter és tüzet nyit a felkelőkre a fedélzetén elhelyezett Heavy Stubberrel (120m, -/-/10, 1D10+4 I, Pen 3, Clip 200, Rld 2Full). Nyilvánvaló, hogy a megmaradt hadsereg rajtaütéséről van szó. A gépágyú elé szerelt acéllemez AP-je (Body 5) az azt kezelő személy számára. Az ornitopterben összesen négy katona tartózkodik. A harc szempontjából a gép mérete Hulking (+20), a pilóta pedig a rá kilőtt esetleges rakéták vagy hasonló nagyméretű lövedékek elkerülésére Pilot (Military Craft) próbát tehet (Ag 30). A gép páncélzata AP 15-nek számít, közvetlenül lőni csak a gépágyút kezelőre és a pilótára lehet (neki a fején kívül minden fedezékben lévőnek számít. A gépet érő lövések (amennyiben áthatolnak a páncélon) strukturális sebzést okoznak (táblázatot ld. Vehicles Apocrypha 7. o.). Ha az ornitopter legalább 30 pontnyi sebzést kap egyetlen lövésből, azonnal megsemmisül.

A csapatnak ezen a ponton lehetősége van gyorsan eldönteni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján inkább a felkelőket vagy a lojalistákat támogatná. A megfelelő oldalon beavatkozva rövid idő alatt eldönthetik a harcot. Ha a felkelők oldalán tüzet nyitnak az ornitopterre és sikeresen lelövik azt, folytathatják útjukat a lázadó főparancsnokságra. A történet a Lázadók résszel folytatódik. Ha az ornitopter személyzetét támogatva segítenek lelövöldözni a barikád mögé rémülten behúzódó lázadókat, a gép kisvártatva leszáll és felveszi őket. A történet a Lojalisták rész szerint halad tovább.

Természetesen ha a karakterek más döntéseket hoznak, erre a harci jelenetre nem feltétlenül kerül sor, arra azonban mindenképpen lehetőséget kell kapnia a csapatnak, hogy akármelyik oldalon – vagy akár mindkettőt elkerülve – folytathassa a modult.

A könyvtár

A csapat a történet során akármikor eljuthat ide, amennyiben komolyan gondolja a feladat teljesítését. A könyvtár a város szélén található, alig egy kilométerre a Folyóbástyától. A bejutás nem egyszerű, ugyanis a könyvtár előtti utca jelenti a frontvonalat a harcoló felek között. A taktikailag jobb helyzetben lévő lojalisták oldalán két jól beásott heavy stubber jelenti a fő tűzerőt, a felkelőknél pedig a gyalogság nagy száma és az elszórt orvlövészek teszik lehetetlenné a két vonal közti senkiföldje átszelését. Az állóháború napok óta tart, mivel egyik félnek sincs kellő szándéka és ereje az előrenyomuláshoz. A könyvtár az utca enyhe kanyarulatában fekszik, mindkét vonalról kitűnően belőhetően. Ha a játékos karakterek az életük kockáztatása nélkül akarnak bejutni, célszerű beavatkozniuk valamelyik oldalon és megkísérelni elmozdítani a frontvonalat valamelyik irányba.

Akkor sincs vége a megpróbáltatásoknak azonban, ha bejutottak, ugyanis szinte senki nem tudja azt, hogy még itt él a régi tudás őrzője, Timót főkönyvtáros és segédje, Filemon. Mikor a két könyvmoly meghallotta, hogy odakint fegyveres felkelés folyik, bezárkóztak az épületbe és feltett szándékuk megvédeni azt az esetleges fosztogatóktól. A nagy, oszlopcsarnokos építmény ugyanolyan rossz állapotban van, mint a város épületei általában, és a napokig tartó elszórt lövöldözés sem tett jót neki. Ablakait bedeszkázva találják a karakterek, kétszárnyú ajtaja zárva van, bentről válasz nem érkezik. Ha a csapat valamilyen módon nekiáll az akadályok elbontásának és bejut az épületbe, Timót főkönyvtáros fosztogatókat sejtve egy alkalmas pillanatban egy ajtóból előugorva tüzet nyit rájuk régi Solidia géppuskájából (supressing fire), közben hangosan káromolva a birtokháborítók felmenőit. Ha a karakterek elég hangosan válaszolnak neki és világossá teszik, hogy csupán egy könyvet keresnek, Timót leereszti a fegyvert és bocsánatot kér. Filemont azonnal elszalasztja (“Fiam, gyerünk, rakj a tűzre, készíts teát az uraknak! Na, mire vársz már, te mihaszna? Igen, a tavalyi ambullmájfűből, az a legjobb. Nagy nap a mai! Negyvenkét év elteltével újra tudásra szomjas látogatók érkeztek szerény hajlékomba!”), majd nyájasan a karakterekhez fordul és megkérdezi, miben segíthet. A kért könyvet, a Szent Ursmar zsoltárait egy hatalmas katalógusból keresi ki (ez több percig is eltart), majd örömmel jelenti be, hogy a keresett kötet megvan, és a csapatot a könyvtár egyik utolsó termébe vezeti. Útközben feltűnhet nekik, hogy a könyvtár valaha egyben múzeumként is funkcionált. Egy teremben számos furcsaság van kiállítva, úgymint néhány különlegesen megmunkált kristálydarab (elda romok közül származnak), egy antik töltényhüvely (a felirat szerint Lord Angevin bolteréből) és egy különös, humanoid xeno csontváza magyarázat nélkül (valójában egy szerencsétlenül járt taué).

A terem, amelybe Timót vezeti a karaktereket ránézésre vallásos irodalomnak ad helyet, a polcokon mindenütt imakönyvek és szentek művei sorakoznak, bár meglehetősen foghíjasan. A keresett helyen sajnos nem található meg az inkvizítor által annyira hajszolt kötet. A “Szt. Ursmar” és a “Szent Ursus és Más Mártírok Tetteirül” című könyvek közt valóban van egy kisebb hézag, jelezve, hogy valaha itt kellett volna lennie a zsoltároknak is.

Valójában a könyv még öt perccel ezelőtt is itt volt, de mikor Filemon elindult teát készíteni, találomra levett néhány kellően vaskos könyvet egy polcról (köztük a Szent Ursmar zsoltárait), hogy a belőlük kitépdesett lapokkal alágyújthasson a kondérnak. Ha karakterek a sikertelen keresés után a főkönyvtáros invitálására belépnek a konyhába, azonnal nyilvánvalóvá válik a végzetes baleset. Ha nem haboznak túl sokat, vagy nem veszik egészen másfelé az irányt, még elkaphatják Filemont, amint egyik könyvet a másik után hajítja a teáskondér alá, a tüzelnivaló kupac aljáról pedig még időben megmenthetik a zsoltárokat. Amennyiben a karakterek hibájából a kódex mégis a lángok martalékává válik, a padlástérben lévő raktárban megtalálható egy törött képernyőjű, de kétségtelenül működő adattáblán is, amelyet Timót örömmel előkeres nekik – már ha életben hagyják egy ilyen mulasztás után.

Lázadók

Ha a karakterek a sugárúton történt ütközetben a felkelők oldalára álltak, a történet itt folytatódik. (Természetesen előbb vagy utóbb más úton is rátévedhetnek erre a szálra.)

Clevinger őrmester és megmaradt emberei megérkeznek a karakterekkel a felkelők főhadiszállására, amelyet a város központi pályaudvarából alakítottak ki.

Helyszín: A pályaudvar

Hive Caliban központi pályaudvara valóban hatalmas létesítmény, amely a szerelvényeket fogadó számtalan vágányon kívül termek és csarnokok sokaságát foglalja magába. A komplexum kívülről sokkal inkább emlékeztet palotára, mint pályaudvarra, a homlokzat és az oszlopok díszes faragásai közül sok máig megmaradt, a termek száma és mérete is inkább ezt a benyomást sugallja. Való igaz, két évszázaddal ezelőtt a pályaudvar mellett az épületben működött a Kormányzói Hivatal és annak teljes bürokráciája, azonban a város népességének csökkenésével a hivatal régen elköltözött, üresen hagyva egykori épületét. Achilles Rikennan jelenleg itt alakította ki főhadiszállását és a környéken állomásoztatja erőinek egy jelentős hányadát. Az itt megmaradt szerelvények természetesen már régen tönkrementek, de ha valamiképpen sikerülne is beindítani egy mozdonyt, a várost elhagyni lehetetlen ilyen módon, mert több helyen a sínek is hiányoznak.

A csapat érkezése (hacsak nincsenek valamilyen okból jól álcázva) nagy figyelmet vált ki a pályaudvarhoz közeledve egyre nagyobb számban látható helyiekből. Sokan ujjal mutogatnak rájuk, mások inkább elrejtőznek közeledtükre. Ez a különleges figyelem a pályaudvarhoz érve is megmarad, az őrség gondterhelt arccal méregeti a karaktereket.

Clevinger őrmester a pályaudvar előtt hagyja őket, amíg bemegy jelentést tenni. A csapatnak legalább húsz percen keresztül kell várakoznia, amíg beljebb nem invitálják őket. Egy egykor bizonyára konferenciateremnek használt tágas helyiségbe vezetik a karaktereket, ahol sebtében összehordott székek és egy nagy, jobb napokat látott asztal található. Az asztal túloldalán egy átlagos testalkatú, vékony arccsontú férfi ül. Dús, sötétvörös haját hátrafésüli, kifogástalan minőségű szürke katona zubbonyt visel. Ermano Geminidas hadnagyként mutatkozik be és rendkívül nyájasan hellyel kínálja a karaktereket. (A valóságban ő Achilles Rikennan jobbkeze, aki szankcionálatlan pszi-képességei miatt kapott helyet a vezérkarban. Amíg a csapatot kint várakoztatták, Rikennan Geminidast bízta meg azzal a feladattal, hogy szedje ki a karakterekből a valódi céljukat és próbálja meggyőzni őket a forradalom helyességéről és az ügy támogatásáról. Amennyiben ez nem jár sikerrel, Geminidasnak gondoskodnia kell afelől, hogy a karakterek ne hagyják el élve a főhadiszállást.)

Geminidas hadnagy sima modora szöges ellentétben áll Clevinger őrmester bárdolatlansággal. Készségesen válaszol a karakterek minden kérdésére és biztosítja őket, hogy a forradalom győzelme után sem kívánnak elszakadni a Birodalomtól, nem tervezik beszüntetni a tized fizetését és továbbra is garantálják a Császár hitének egyedülállóságát a városban. Geminidas természetesen akármikor kész lehetőséget biztosítani arra, hogy a karakterek meglátogassák a könyvtárat – vagy legalábbis az előtte húzódó frontvonalat, ha úgy kívánják. Végső soron azzal győzködi őket, hogy a városból csak akkor van lehetőségük eljutni Sinophia Magnába, ha segítenek elfoglalni a lojalisták kezén lévő Folyóbástyát, ugyanis Geminidas ígérete szerint itt lehetnek olyan légi járművek, amelyeknek nem okozhat gondot az irdatlan távolság. Amennyiben a csapat a felkelők valódi vezetése iránt érdeklődik, Geminidas igyekszik gyorsan leszerelni őket, és tisztázni, hogy jelenleg ő maga a legmagasabb rangú személy, akivel tárgyalásba bocsátkozhatnak.

Ha a karakterek beleegyeznek, hogy nyújtanak némi támogatást a felkelőknek, a propagandagépezet beindul, és alig fél óra leforgása alatt úgy mutatják be őket, mint az igaz ügy megmentőit, akik az Istencsászár kegyelméből érkeztek a városba, hogy eldöntsék a Jó és Gonosz harcát. Geminidas hadnagy azonnal mozgósítja a felkelők összes elérhető haderejét, és ha a karakterek nem avatkoznak közbe valami jobb ötlettel, még aznap éjszaka egy végső támadás indul a Folyóbástya ellen. Ezen a ponton a mesélő szabad kezet kap a jelenet bonyolításában egészen a győzelem vagy bukás pillanatáig, amelyet elsősorban a karakterek cselekvése kell, hogy meghatározzon. A Folyóbástya elfoglalása semmiképpen nem könnyű feladat, ha pedig egyszer a falakon belülre kerülnek, a fő ellenfelet bizonyára Sidorov birodalmi pszi jelenti majd.

Számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy a karakterek egyáltalán nem kívánják támogatni a felkelőket és eszük ágában sincs akármilyen módon segítséget nyújtani nekik. Geminidas hadnagy ebben az esetben is megőrzi a türelmét és tiszteletben tartja a csapat döntését. Biztosítja őket afelől, hogy szabad elvonulást kapnak és semmi bántódásuk nem esik. Ha kell, hajlandó szállást is biztosítani számukra. Akárhogy is történjék, ebben az esetben a csapat nem hagyhatja el élve a főhadiszállást. Ha távozni szeretnének, Geminidas húsz perc alatt kerít nekik egy terepjárót, amelybe rögtönzött robbanószerkezetet szereltet, ez a gyújtás ráadása után nagyjából két perccel robban. (4D10+10 X sebzés). Ha maradnának éjszakára, Geminidas egy kényelmesen berendezett vasúti kocsit ad a rendelkezésükre. Ebben az esetben fegyveresek fognak rájuk rontani kicsivel éjfél után, hogy minél gyorsabban végezzenek velük.

Akárhogy is történjék, ha már elég bajba keveredtek, a történet átlép a Második részhez Felroth Gelt érkezésével.

Lojalisták

Erre a szálra feltételezhetően akkor térnek rá a karakterek, ha a kezdeti összecsapásban a felkelők ellen fordulnak, de a későbbiekben is dönthetnek úgy, hogy felkeresik az eredeti rezsimhez hű erőket.

Ha a kezdetektől őket választják, Clevinger őrmester szakaszának semlegesítése után az ornitopter leszáll a sugárút aszfaltjára és felveszi a karaktereket. A fedélzeten egy fiatal tiszt, Loc Trenton százados üdvözli őket. Röviden ismerteti a városban kialakult helyzetet és elmondja, azért küldték ki értük ezt az ornitoptert, mert a Folyóbástyától tisztán látszott az érkezésük a kikötőbe. A lojalisták mind abban reménykednek, hogy a csapat a kétvárosi felmentősereg előőrse (vagy valamiféle felderítő különítménye), és láthatóan nagyon csalódottak, mikor azok közlik jövetelük valódi okát. Az ornitopter a kihaltnak tűnő város felett alacsonyan átrepülve alig öt perc alatt megérkezik a Folyóbástyához.

Helyszín: A Folyóbástya

Az erődítmény Császár tudja hány évszázaddal (évezreddel?) ezelőtt fontos szerepet töltött be Hive Caliban (akkoriban még csak Caliban város) védelmében. A települést átszelő folyó kanyarulatába építve a Folyóbástya volt hivatott feltartóztatni a folyásirányból esetlegesen érkező ellenséget. Később a Sinophia politikai egységével az erődítmény elvesztette egykori kiemelt szerepét, az itt állomásoztatott helyőrség száma jelentősen megcsappant, a komplexum állapota pedig gyors romlásnak indult. A folyó, amelynek partján áll már régen kiszáradt, a csontszáraz mederben csupán az esős évszakban csordogál némi víz. Történetünk idején Roberto Thaliarcus tábornok ide vonta vissza erőinek utolsó maradványait. Bár a Folyóbástya elég erősnek látszik, hogy a felkelők a megfelelő fegyverek hiányában ne tudják azonnal elsöpörni, az idő nyoma alaposan meglátszik az omladozó falakon, és talán már csak napok kérdése, mikor kerül sor egy olyan összehangolt támadásra, amely megtöri a védőket.

Az erődítmény belső udvarára leszállva a karaktereknek rögtön szembetűnhet a hely rendkívül elhanyagolt állapota. Az ornitopter köré katonák sereglenek, mind nagyon kialvatlannak tűnnek, akad köztük néhány sebesült is. Ha figyelik fojtott mormogásukat, könnyen kihallhatják, hogy ők is a felmentőkre várnak.

A vezérkarral való találkozásra egy toronyban kerül sor, egy gyéren megvilágított, térképasztallal felszerelt szobában. A karaktereket itt fogadja Thaliarcus tábornok, egy alacsony, rendkívül idős, ősz kecskeszakállat viselő katona, aki dacára annak, hogy háborúban még sosem volt, számolatlan kitüntetést visel egyenruháján. A teremben tartózkodik még Sidorov birodalmi pszi, egy robusztus felépítésű, vértelen arcú, meghatározhatatlan korú férfi, akinek eltérő egyenruhája és a magával hordott aquilában végződő bot utal szerepére, valamint rajta kívül a hadsereg néhány rangos tisztje.

Thaliarcus a térképasztalon részletesen is szemlélteti a kialakult helyzetet. Nagyon erősen számít arra, hogy maga mögött tudja a csapat támogatását, különösen akkor, ha világossá teszik, hogy az Inkvizíció megbízásából érkeztek. Ha a karakterek még egy kis noszogatást igényelnek, azt is meglebegteti, hogy egyes pletykák szerint a felkelők között aggasztóan nagy számban találhatók mutánsok, és valószínűsíthető, hogy a vezetőik is azok. Természetesen mélyen hallgat a herceg hasonló mértékű torzulásairól, csupán annyit jegyez meg, ha nagyon firtatják, hogy a hercegi palota felszabadítása egyre időszerűbb, ugyanis a bent élők speciális étrendjük miatt bizonyára már az éhhalál szélén állhatnak…

Ha személyesen beszélnek a tábornokkal, a vezérkar többi tagja nélkül, azt is bevallja, hogy egyre kevesebb reményt lát a Kétvárosból ígért segítség megérkezésére. Személy szerint egyre inkább hajlik arra, hogy valamilyen módon megpróbáljanak fegyverszünetet kötni a lázadókkal, amíg elég erősek a pozícióik legalább a város szélén, mert a megadás egyet jelentene a halálos ítélettel. A helyzet megfordítására az egyetlen esélyt abban látja, ha valaki (a csapatra gondol) képes lenne odakint értesüléseket gyűjteni a felkelők vezetéséről és egy csendes akcióval kísérletet tenne a meggyilkolásukra, hogy a meglepően jól szervezett lázadó lázadók könnyen legyűrhető, demoralizált csőcselékké változzanak. Thaliarcus nem tudja, ki állhat valójában a felkelés mögött, de mivel a forradalom szinte a semmiből robbant ki és a felkelők az első napokban ijesztően nagy hatékonysággal és szervezettséggel győzték le a náluk sokkal jobban felszerelt hadsereget, a tábornok erősen gyanítja, hogy a lázadást kizárólag felülről irányítják.

A lojalisták oldalán harcba szállva tehát a karaktereknek lehetőségük nyílhat akár közvetíteni a két fél között az esetleges béketárgyalások ügyében, akár akciókba kezdeni a tábornok irányítására és felkutatni Achilles Rikennant. Ha nagyon megragadja a csapat figyelmét a körbezárt hercegi palota és mindenképpen szeretnének tenni valamit a herceg megmentése érdekében, még az is kiderülhet, hogy van egy soha nem használt, titkos alagút a palota és a város csatornarendszere között. Ebben az esetben Thaliarcus először megpróbálja lebeszélni őket a mentőakcióról a dolog veszélyességére hivatkozva, de ha hajthatatlanok maradnak, kénytelen lesz beavatni őket az igazságba, és felkészíteni a karaktereket arra, hogy a herceg legalábbis igen törékeny és nagyon nehezen tűri a napfényt…

Akármi is történjen, ha a csapat eléggé előrehalad a történetszállal, egy alkalmas pillanatban megérkezik Felroth Gelt és kezdetét veszi a Második rész.

Második rész

A közelmúlt eseményei

Felroth Gelt inkvizítor, az egykori szigorú puritán hosszú élete során számtalan helyre eljutott a szektor határain belül és azokon túl. Bár néhány évtizede egy különös találkozás folytán csatlakozott a xantita frakcióhoz és ezzel örökre felírta magát a legelszántabb radikálisok listájára, mindig is akadtak olyan ellenségei a Birodalomnak, akikkel még ő sem mert tengelyt akasztani.

Az Inkvizítor utoljára harminc éve járt a Sinophián, hogy felkutassa a hírhedt technoeretnek, Amicus Tole nyomait. Próbálkozásait siker koronázta ugyan, de hamar világossá vált számára, hogy Tole nem az a személy, aki ellen sok eséllyel szállhatna harcba, így megverten kellett távoznia a bolygóról.

Gelt új kihívások felé fordult és hamarosan megfeledkezett a Sinophián lakozó öreg eretnekről, akinek titkait nem tudta megszerezni, de néhány hónapja különös jóslatot kapott egy megbízható látnokától. Amicus Tole halott. Démoni rítusoktól megkeseredett gépszíve megállt, elaggott agyában megszűnt az elektromos tevékenység, szemét örökre lehunyta. Felroth Gelt elérkezettnek látta az időt arra, hogy újra felkeresse a Sinophiát. Tudta, hogy létezik egy könyv, Amicus Tole kódexe, amely valóságos tárháza az öreg technoeretnek démonikus rítusainak és sötét titkainak. Tudta, hogy ezúttal képes lesz megszerezni ezt a felbecsülhetetlen értékű ritkaságot, hogy a benne foglalt gonosz tudást az emberiség ellenségei felé fordítsa.

Hamarosan megjelent Tole gyászoló híveinek hegyi erődítményénél és kegyetlen küzdelemben, kísérőinek élete árán legyőzte őket. A kódexet ugyan nem találta meg a falak közt, de napokig tartó kínzással sikerült megtudnia egy bennfentes eretnektől, hol őrzik az utolsó olvasható példányt. Amicus Tole jóval halála előtt egy olyan rejtekhelyet talált műve számára, ahol senkinek sem jutna eszébe keresni. Egy máig lakott település, Hive Caliban egy elhagyatott széfjében, a Krin Ház üres bankjában helyezte el a kódexet. Ezt megtudva Felroth Gelt azonnal elindult Caliban városa felé, hogy végre rátegye a kezét arra, amelyet már harminc éve a magáénak érez.

Egy apró tény azonban elkerülte Gelt figyelmét, amely könnyen a vesztét okozhatja. Figyelmen kívül hagyt, hogy a Calixi Konklávé monodominánsainak feketelistáján igen előkelő helyen szerepel, és egyesek nagy erőkkel kutatnak utána, hogy a Császár színe elé küldhessék a végső ítéletre. E kutatómunkában élenjárók Rykehuss inkvizítor igencsak önálló akolitái, akik már jóideje járnak forró nyomon, alig-alig lemaradva Felroth Gelt mögött. Mivel az inkvizítor az utóbbi pár napban különösen óvatlanná vált és túl sok időt töltött vallatással a technoeretnekek fészkében, a monodominánsoknak most először lehetőségük nyílik személyesen is konfrontálódni vele Hive Caliban falai közt.

Felroth Gelt érkezése

A radikális inkvizítor egy szokatlan külsejű, fekete, áramvonalas repülőgépen száll le Caliban város űrkikötőjébe. Az eretnekekkel vívott harcban teljes kíséretét elveszítette, így jelentősen megcsappant erővel érkezik a bolyba. A kikötő védői megpróbálják feltartóztatni, de Gelt végez velük, miután egyikükből kiszedi, hogy merre kell keresnie a Krin bankház épületét.

A karakterek bárhol is tartózkodjanak, Gelt érkezésekor látniuk kell a város egén keresztülsuhanó gépet és azt is, hogy az leereszkedik a kikötőbe. Ha maguktól nem jutna eszükbe azonnal elindulni és megvizsgálni a helyzetet, a velük lévők erősen ösztönözni fogják őket erre, mindenki tisztában van ugyanis azzal, milyen komoly következményei lennének annak, ha akármelyik fél (különösen a lojalisták) hozzájutna egy olyan géphez, amellyel gyorsan és biztonságosan elérhető a külvilág.

A radikális inkvizítor érkezésével a történet eddigi alakulásától függően sokfelé ágazhatnak a szálak, így a következőkben csak néhány irányelvet vázolok fel a lehetőségekről.

Végjáték

Felroth Gelt célja minden gyorsabban eljutni a Krin palotába, elhozni Amicus Tole kódexét és elhagyni a bolyt. A városban talált polgárháborús helyzetre egyáltalán nem számított, így különösen sietnie kell. Gépét a kikötőben hagyja és lezárja, annak ajtói csak az ő parancsára nyílnak ki. Ha útközben a karakterekkel találkozik, azok rögtön láthatják rajta, hogy inkvizíciós jelvényeket visel testpáncélján, megjelenése tekintélyt parancsoló. Gelt hajlandó szóbaállni velük, ha világossá teszik, hogy ők is az Inkvizíció megbízásából tartózkodnak a bolyban. Az inkvizítor örömmel veszi a segítségüket, mert tudja, mennyire valószínűtlen, hogy akármelyikük is hallott volna róla valaha (egy módosítatlan Forbidden Lore (Inquisition) dobással lehet rá esélyük), ráadásul igencsak rászorul néhány akolita támogatására, mert egymagában még ő is sebezhető egy ilyen helyzetben. Küldetésének részleteibe nem óhajtja beavatni a csapatot, csupán annyit árul el, hogy egy különleges tárgyat keres. A segítségért cserébe hajlandó kivinni őket a városból. (A valóságban Gelt számára nem jelent túl sokat az emberi nyersanyag, így ha lehetősége van rá, az első adandó alkalommal otthagyja a csapatot.)

A Geltet üldöző monodomináns szolgák egy Aquila Lander fedélzetén érkeznek meg szintén a kikötőbe. A kíséretükbe tartozó szakasznyi birodalmi gárdista a gépet védi, amíg az akoliták az inkvizítor után erednek. Ha a játékos karakterek későn érkeznek az űrkikötőbe, Geltet már nem valószínű, hogy ott találják, de tanúi lehetnek a monodominánsok érkezésének. Ebben az esetben a csapat vezetője, Angus Hitwick boszorkányvadász felszólítja a karaktereket a csatlakozásra, amennyiben azok felfedik, hogy szintén az Inkvizíció szolgálatában érkeztek.

Ha Geltet követik, igen gyorsan elérhetik a Krin palota meglepően jó állapotban lévő, de egyébként teljesen elhagyatott épületét. Az előcsarnokot elhagyva és lejjebb ereszkedve mindenütt autoturretek lógnak a mennyezetről, de évek óta nem aktívak – a földön szanaszét heverő állati csontvázak mutatják, hogy nem túlságosan régen még azok voltak. Az inkvizítor céltudatosan halad előre, míg végül megtalálja, amit keres: egy folyosó végén álló hatalmas, kör alakú acélajtót, minden látható zár vagy egyéb nyitási alkalmatosság nélkül. Ekkor előveszi a tech-boszorkányoktól zsákmányolt kulcsot, egy tenyérbe illő kerek fémtokot, és a belőle egyenként kivehető, különböző végű és anyagú tűket a széf ajtaján körös-körül elhelyezkedő apró lyukakba illeszti. A csapatnak ezalatt az a feladata, hogy őrt álljon, akár közvetlenül a folyosón, akár valamivel feljebb. Miközben Gelt a széf tartalmához próbál hozzáférni, egy zsákmányolt katonai terepjárón megérkezik a monodomináns különítmény és megpróbálja megakadályozni, hogy Gelt hozzájuthasson Amicus Tole kódexéhez. Ebben az esetben a modul végső összecsapására itt kerül sor, a radikális inkvizítor védelmében.

Ha a csapat vagy eredetileg sem tartott Gelttel, vagy csak a monodominánsokkal egyidőben érkezett a kikötőbe, és az ő oldalukra áll, Hitwick beavatja őket. Ekkor megtudhatják, hogy Felroth Gelt egy nagyhatalmú démonidéző kötetért jött a városba, amelyet a Krin palota alagsorában őriznek. (Ezt Amicus Tole híveinek erődjében tudták meg, miután Gelt elhagyta a helyszínt, de foglyát otthagyta a kapuhoz szegezve lassan kivérezni.) A démoni kódex megszerzésének megakadályozására a karakterek együtt érkeznek a Krin palotához, minden bizonnyal későn. Ekkor Gelt már megkaparintotta Amicus Tole kódexét, amelynek forgatása Master Sorcerer Talenttel és az összes Sorcery Power ismeretével ruházza fel őt. A monodominánsok érkezésekor egy Create Door varázslattal (az általa forgatott démonkard képes erre) visszateleportálja magát a hajójához, de előtte négy kosfejű Vérontó démont idéz meg az üldözők feltartására. A boszorkányvadász a karaktereket utasítja a démonok elpusztítására, ő pedig csapatával lóhalálában visszaindul a kikötőbe, mert sejti, hogy Gelt annál messzebb egyelőre nem juthatott. Ha a csapat sikeresen legyőzi a démonokat és visszatér az űrkikötőhöz, megtudhatja, hogy Geltet már nem sikerült elfogni, de a démonok elpusztításáért kitüntetés vár rájuk, amint elvégezték rajtuk a hosszas és fájdalmas ördögűző szertartást…

A történetben szereplő nemjátékos karakterek

Felkelő

Ők alkotják a lázadók derékhadát. Kis számban találhatók köztük a hadsereg átállt katonái, de soraikban többségben vannak a város hadviselésben képzetlen, egyszerű lakói. Különösen a magasabb rangúak kisebb mutációkkal is rendelkezhetnek. Általában terepszínű, durva anyagból készült ruhát viselnek, amely alatt a hadseregtől zsákmányolt könnyű páncélt hordják. Fegyvereik is jórészt zsákmányoltak, ám a helyes karbantartás hiánya miatt mostanra igen gyengén működnek.

WSBSSTAgIntPerWPFel
282835303030272530

Movement: 3/6/9/18

Wounds: 12

Skills: Awareness, Carouse, Concealment, Dodge, Drive (Ground Vehicle) Intimidate, Speak Language (Low Gothic)

Talents: BWP (SP), MWP (Primitive), PWT (SP)

Armor: Light Flak Coat (Arms, Body, Legs 2)

Weapons: Knife (3m, 1d5+3 R, Primitive); [Poor Craftmanship Solidia Pattern Autogun (90m, S/3/10, 1d10+3 I, Pen 0, Clip 30, Rld Full, Unreliable) or P-150 Hunting Rifle (150m, S/-/-, 1D10+3 I, Pen 0, Clip 5, Rld Full, Accurate) or RPG Launcher with Krak Missile (120 m, S/-/-, 4D10+10 X, Pen 10, Blast (1))], 1 Fire Bomb (SB×3, 1D10+3 E, Pen 6, Blast (3))

Ermano Geminidas hadnagy

A felkelők egyik magas rangú vezetője, Rikennan személyes kedvence.

Értékei használhatók a felkelők soraiban megtalálható boszorkányok és szankcionálatlan pszik esetében is.

WSBSSTAgIntPerWPFel
303030353041334039

Movement: 3/6/9/18

Wounds: 15

Skills: Awareness, Common Lore (Imperium), Charm +10 Deceive (+10), Dodge, Forbidden Lore (Psykers), Intimidate, Scrutiny+10 Speak Language (Low Gothic)

Talents: MWT (Primitive), Pistol Training (SP), Resistance (Psychic Powers), Strong-minded, Unshakeable Faith, Psy Rating 2

Psychic Powers: Sense Presence, White Noise, Flash Bang, Wither, Call Flame, Fire Bolt, Sculpt Flame,

Armor: Flak Jacket (Arms, Body, Legs 3)

Weapons: Solidia Pattern Revolver with man-stopper bullets (30m, S/-/-, 1D10+3 I, Pen 3, Clip 6, Rld 2Full, Reliable)

Achilles Rikennan

Rikennan az egykori Leples Tanács tagja évekkel ezelőtt szökött meg a Tranchról a Birodalmi Gárda üldöző egységei elől. Egy ideig bujkált, majd nagyszabású kísérletbe kezdett a Sinophián, amelynek célja a lehető legkevesebb figyelmet felkeltve létrehozni egy mutáns államot. Kivételes erejű psziként és kiváló szónokként nem okozott neki nagy nehézséget Hive Caliban amúgy is elégedetlen népének fellázítása.

Ha a játékos karakterek hajlandóak együttműködni a felkelőkkel, Rikennan lehetőség szerint nem mutatkozik a karakterek előtt, bár a létezéséről tudhatnak. Ha értesül a csapat inkvizíciós érdekeltségéről, sokkal óvatosabbá válik, és ha nem tudja a legegyszerűbb módon felhasználni őket céljaira, végez velük.

Achilles Rikennan negyven év körüli, vékony testalkatú férfi. Nemesi arcvonásai és tiszta tekintete messze kiemeli őt Hive Caliban átlagos lakói közül. Akár vonzónak is találtatna, ha bal füle helyén nem csatlakoznának vastag csövek koponyájához, amelyek a gerincvelővel biztosítják az összeköttetést egy régi, szomorú baleset mementójaként.

WSBSSTAgIntPerWPFel
343830394557526835

Movement: 4/8/12/24
Wounds: 14
Skills: Awareness +10, Charm, Command, Common Lore (Imperium, Imperial Creed, Imperial Guard, Tech), Concealment Deceive +20, Disguise, Dodge, Forbidden Lore (Cults, Heresy, Psykers, Warp), Inquiry, Literacy, Psyniscience, Scrutiny +20, Security, Silent Move, Speak Language (Low Gothic), Swim, Tech-Use

Psychic Powers: All Minor Powers, All Telekinetics Powers
Talents: PWT (SP, Las) MWT (Primitive, Shock) Armour of Contempt, Favoured by the Warp, Leap Up, Master Orator, Peer (Mutants), Psy Rating 6, Unshakeable Faith
Armor: Mesh Vest (Body 4)
Weapons: Electro-Flail (1D10+2 I, Pen 0, Flexible, Shocking)

Katona

A hadsereg maradványának tagjai.

WSBSSTAgIntPerWPFel
353535353030353030

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 12
Skills: Awareness, Ciphers (War Cant), Common Lore (Imperium), Dodge, Drive (Ground Vehicle) Interrogation, Speak Language (Low Gothic)
Talents: BWT (Las), MWT (Primitive), PWT (SP), Disarm, Takedown
Armor: Guard Flak Armor (All 4) or Flak Greatcoat (Arms, Body 4)
Weapons: Mars Pattern Mark III Short Lasgun (100m, S/3/-, 1D10+3 E, Pen 0, Clip 60, Rld Full, Reliable), Solidia Pattern Autopistol (30m, S/-/6, 1D10+2 I, Pen 0, Clip 18, Rld Full), 2 frag grenades (SB×3, 2D10 X, Pen 0, Blast (4)

Sidorov ezredes

WSBSSTAgIntPerWPFel
313137403848396025

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 15
Skills: Awareness, Chem-Use, Ciphers (War Cant), Command, Common Lore (Imperial Creed, Imperium), Forbidden Lore (Daemonology, Psykers), Interrogation, Intimidate +10, Invocation, Literacy, Scholastic Lore (Tactica Imperialis), Speak Language (Low Gothic)
Talents: BWT (Las), PWT (Bolter, Las), Corpus Conversion, Dark Soul, Favoured by the Warp, Fearless, Iron Jaw, Jaded, Nerves of Steel, Psy Rating 4, Sorcerer, Unshakeable Faith

Psychic Powers: All Minor Powers, Blindig Flash, Burning Fist, Call Flame, Fire Bolt, Holocaust, Incinerate

Sorcery Powers: Exsanguine, Flaming Word, Leach Life, Warp Lightning
Armor: Flak Greatcoat (Arms, Body 4)
Weapons: Mauler Bolt Pistol (30m, S/3/-, 1D10+5 X, Pen 4, Clip 6, Rld Full, Reliable, Tearing)

Timót és Filemon könyvtárosok

WSBSSTAgIntPerWPFel
202030303020303030

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 10
Skills: Awareness, Common Lore (Imperium), Literacy +10, Scholastic Lore (GM’s Discretion) Speak Language (High Gothic, Low Gothic), Trade (Scribe)
Talents: BWT (SP)
Armor: none
Weapons: Poor Craftmanship Solidia Pattern Autogun (90m, S/3/10, 1d10+3 I, Pen 0, Clip 30, Rld Full, Unreliable)

Felroth Stasius Gelt

WSBSSTAgIntPerWPFel
406245524867567354

Movement: 4/8/12/24
Wounds: 25
Skills: Awareness +20, Barter, Charm, Chem-Use, Ciphers (War Cant), Command +20, Common Lore (All/GM’s discretion), Deceive, Demoliton, Disguise +10, Dodge +20, Drive (Ground Vehicle +10, Walker), Evaluate, Forbidden Lore (GM’s discretion), Inquiry +20, Interrogation +20, Intimidate +10, Literacy, Logic, Navigation +10, Pilot (Cilivian Craft, Military Craft +20, Spaceraft), Scholastic Lore (Archaic, Beasts +10, Chymistry, Cryptology, Heraldry, Imperial Creed, Legend, Occult +20, Tactica Imperialis +20), Scrutiny +20, Search +10, Secret Tongue (Military +10), Shadowing, Speak Language (High Gothic, Low Gothic), Survival +10, Swim, Tech Use +20, Tracking,
Talents: MWT (Primitive, Shock, Chain), PWT (SP, Las, Flame, Bolt, Melta, Plasma) BWT (SP, Las, Bolt, Melta), HWT (SP, Las, Bolt), EWT (Needle Pistol), Air of Authority, Ambidextrous, Armour of Contempt, Blade Master, Bulging Biceps, Chem Geld, Combat Master, Crushing Blow, Dark Soul, Deadeye Shot, Die Hard, Disarm, Fearless, Hardy, Heightened Senses (Hearing), Insanely Faithful, Iron Discipline, Into the Jaws of Hell, Iron Jaw, Jaded, Light Sleeper, Lightning Reflexes, Master Orator, Mighty Shot, Peer (Military), Quick Draw, Rapid Reaciton, Resistance (Psychic Powers), Step Aside, Strong Minded, Takedown, Total Recall, True Grit, Unshakeable Faith
Armor: Light Power Armor (Arms, Body, Legs 7)
Weapons: Daemonic Sword Anguish ( WP 71, 1D10+7 R, Pen 7, Balanced, Sharp as Sin (Tearing), Void Chill (1D10 Toughness Damage), Rend Reality (use Create Door sorcery power)); Angelus Boltgun with Recoil Glove (100m, S/-/-, 2D10 X, Pen 5, Clip 3, Rld 3Full, Accurate, Tearing)

Bloodletters
Ezeket az elrettentő külsejű, kosfejű démonokat idézi meg Felroth Gelt, ha szorult helyzetbe kerül. Amicus Tole kódexével felvértezve az idézés csupán egy körig tart és egy WP próbát igényel.

WSBSSTAgIntPerWPFel
552555403030454010

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 15
Skills: Awareness, Psyniscience, Speak Language (any one)
Talents: Frenzy, Swift Attack

Traits: Daemonic (TB 8), Dark Sight, Demonic Presence (all creatures within 20 meters take -10 on WP tests), Fear 3, From Beyond, Natural Weapon (Teeth and Claws), Warp Instability
Armor: Bronze Plate (All 6)
Weapons: (SB included) Great Axe (1D10+6 R, Pen 0, Primitive, Unbalanced), Teeth and Claws (1D10+5 R, Primitive, Tearing, Warp)

Angus Hitwick

A monodomináns különítmény vezetője, középkorú,szigorú egyházfi.

WSBSSTAgIntPerWPFel
434730434038304730

Movement: 4/8/12/24
Wounds: 17
Skills: Awareness, Charm, Command, Deceive, Dodge, Inquiry, Intimidate, Scrutiny, Common Lore (Ecclesiarchy, Imperial Creed, Imperium, War), Forbidden Lore (Heresy, Psykers), Interrogation, Literacy, Scholastic Lore (Legend, Occult), Speak Language (High Gothic, Low Gothic), Trade (Copyist, Valet)
Talents: BWT (Primitive, SP), MWT (Chain, Primitive), PT (Bolt, Las, SP), Hatered (Mutants, Heretics), Litany of Hate, Unshakeable Faith, Resistance (Psychic Powers), Peer (Ecclesiarchy), Hightened Senses (Hearing), Quick Draw, Paranoia, Sprint
Armor:Best Craftmanship Warded Full Carapace with Helmet (Head 5, Arms, Legs 6, Body 7)
Weapons: Bolt Pistol with Red-Dot and Inferno Shells (30m, S/2/-, 1D10+5 X, Pen 4, Clip 8, Rld Full, Tearing), Carnodon with Man-Stopper Bullets, Red-Dot and Silencer (35m, S/3/-, 1D10+4 I, Pen 5, Clip 6, Rld Full, Accurate), Chain Sword (1D10+5 R, Pen 2, Balanced, Tearing), Lathe Blade (1D10+6 R, Pen 3, Two-Handed, Balanced, +10 WS)

Zaphyr Quinticus

Az idősödő soror a monodomináns csapat orvosa és tudósa, a harcban nem vesz részt.

WSBSSTAgIntPerWPFel
222230404550414045

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 14
Skills: Awareness +20, Common Lore (Administratum, Ecclesiarchy, Imperial Guard, Imperial Creed, Tech), Charm, Deceive, Dodge, Inquiry +10, Literacy, Logic, Medicae +10 Talented, Performer (Singer), Scholastic Lore (Bureaucracy, Chimistry, Heraldry, Legend, Occult), Scrutiny, Speak Language (Low Gothic, High Gothic) Tech Use, Trade (Apotechary)
Talents: MWT (Primitive), PWT (SP), BWT (SP), Binary Chatter, Die Hard, Electro Graft Use, Hardy, Heightened Senses (Sight), Master Chirurgeon
Armor: Hospitaller Carapace (Body, Arms, Legs 5, Head 4)
Weapons: None

Gear: Re-breather, Medikit, Lascutter, Combitool, Auspex, Salvation Auger, Personal Cogitator.

Isaac O’Hell

A hallgatag arbitrátor

WSBSSTAgIntPerWPFel
245432403338413236

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 16
Skills: Awareness, Charm, Deceive, Dodge +10, Inquiry +10, Logic, Scrutiny, Search, Common Lore (Adeptus Arbites, Imperium, Underworld), Drive (Ground Vehicle), Literacy, Security +10, Scholastic Lore (Judgement, Tactica Imperialis), Speak Language (Low Gothic), Tracking
Talents:BWT (Bolt, SP), MWT (Primitive, Shock), PWT (Bolt, Las), EWT (Webber) Quick Draw, Rapid Reload, Ambidextrous, Tech-Use, Nerves of Steel, True Grit, Dead-Eye Shot, Two Weapon Wielder, Step Aside
Armor: Enforcer Light Carapace (Arms, Body, Legs 5), Carapace Helm (Head 4)
Weapons: 2 Bolt Pistols with Exterminator and Red-Dot (30m, S/2/-, 1D10+5 X, Pen 4, Clip 8, Rld Full, Tearing), Officer’s Cutlass (1D10+3 R, Pen 2, Shocking, Mono), Neural Whip (3m, 1D10+4, Pen 3, Flexible, Shocking)

Trenton és Ray Olson

Hatalmas termetű malfi harcosok, ikrek.

WSBSSTAgIntPerWPFel
525250413127403021

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 14
Skills: Awareness, Deceive, Dodge, Intimidate, Common Lore (Imperial Guard, Underworld), Drive (Ground Vehicle), Forbidden Lore (Cults, Heresy), Navigation (Surface), Speak Language (Low Gothic), Secret Tongue (Military), Survival
Talents: MWT (Primitive), PWT (Las), BWT (Las, SP), Quick Draw, Crippling Strike, Rapid Reload, Swift Attack, Ambidextrous, Crushing Blow, Jaded, Nerves of Steel
Armor: Magistratum Combat Carapace (All 5)
Weapons:GQ Twin Lasgun with Mono Melee Attachment, Exterminator, Extra Grip, Overcharge Pack and Red Dot (100m, S/2/-, 1D10+5 E, Pen 0, Clip 2×9, Rld Full, Tearing), Steel Burner (30m, S/-/-, 1D10+5, Pen 0, Clip 2×10, Rld Full, Krak Grenades (15m, 2D10+4, Pen 6, Frag Grenade 15m, 2D10, Blast 4), Photon Flash (15m, Special), Great Axe (2D10+5 R, Pen 4, Unwieldy, Mono), Sword (1D10, Pen 2, Balanced, Mono)


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához