LFG.HU

santito
ismertetőCimkek

A nemrégiben megjelent Exalted kedvcsináló cikk nyomán Santito elküldte a világ történetének fordítását. Szintén az ő jóvoltából hamarosan további részletek és fordítások jelennek meg az alapkönyvből – ízelítő gyanánt.

A VILÁG TÖRTÉNETE
A Birodalmi Történetíró előadásában

Történelmünk kezdetét homály borítja, nemcsak azért mert gonosz idők jártak akkoron, hanem mert oly kevés biztosat tudunk arról a korról. Az Óbirodalom tudásának nagy része odaveszett a Nagy Járvány és az azt követő évek során, így csupán a szájhagyományra támaszkodhatunk, hogy kitöltsük az ősi feljegyzésekben tátongó réseket. A következtetés, melyre e két forrás tanulmányozásával juthatunk, az, hogy a világot, melyben most élünk, eredetileg rosszindulatú szellemek vagy démonok és álnok szolgáik népesítették be, amelyeket ma Anatémának nevezünk.

Az Anatémák, úgy mondják, bizarr és természet ellen való szertartásokat végeztek, hogy ellophassák az égbolt szellemeinek – a napnak, a holdnak és a csillagoknak – az erejét, ezzel bizonyítva szörnyűséges mestereiknek, hogy mennyit érnek. Miután a természet rendjét imígyen felforgattatott, az Öt Elem Hatalmas Sárkányai ráébredtek, hogy felül kell kerekedniük a visszataszító régi isteneken és hatalmas erejű szolgáikon, ha azt akarják, hogy fejlődés és bőség köszöntsön a világra. Tanulmányozták hát az emberiségnek nevezett folyamatosan fejlődő fajt, majd kiválasztották a legnemesb harcosokat közülük, és az elemek erejét lehellték beléjük. Így születtek hát a Sárkányvérűek. A Sárkányvérűek az első, és szemben azzal, amit bizonyos eltorzított régi népmesékben hallhattak, az egyetlen igazi Kiválasztottak. Bár jelenlétüket természetesnek vesszük, fontos emlékezetünkbe idézni, hogy a Sárkányvérűek a jótevőink, szellemi vezetőink és védelmezőink.
A Sárkányok erejének birtokában az első Kiválasztottak összecsaptak a régi istenek szolgáival. A Nap Anatémái egymás után buktak el a Sárkányvérűek hatalma előtt. Harcosaik bukása láttán azok az Anatémák, akik hatalmat oroztak el a holdtól és a csillagoktól, szétszóródtak és javarészt odavesztek. Miután szolgáikat legyőzték, maguk a démonok váltak a Sárkányvérűek célpontjaivá. Ők is hamarost az elemi mészárlás martalékául estek és a Földi Kiválasztottak biztonságossá tették a világot az Óbirodalom megteremtéséhez.

A démonok elpusztításával és azok szolgáinak száműzésével a Sárkányvérűek a fiatal civilizáció gondozására összpontosíthatták figyelmüket. A Sárkányvérűek egy olyan társadalom alapját vetették meg, mely védelmébe veszi az egyszerű embereket és gondoskodik az emberiség szellemi fejlődéséről. A farmerek gyarapodtak, mikor termésüket megvédelmezték a vadállatoktól, a kalmárok erszénye pénzt fialt, mikor a kereskedelmi utak biztonságát a Birodalom katnái őrizték, és a Sárkányvérűek védőpajzsa alatt a civilizáció utat tört magának a világ színén.
Sajnálatos módon a Birodalom, melyet ezután a Skarlát Dinasztia leszármazottai irányítottak, nem üldözte elég kitartóan a Vadon mélyére és a Küszöbre menekült Anatéma varázslókat. A Dinasztiának, fiatal lévén, kevés fogalma volt arról, hogy milyen következményei lehetnek az Anatémák életben hagyásának.

A hátborzongató éjmágusok, a Vadon bizarr vidékének védelmébe húzódva, tovább zaklatták a Birodalom távoli kolóniáit mágikus praktikákkal támogatott rajtaütéseikkel és gerilla taktikájukkal. Ezzel a módszerrel azonban nem nyertek semmit. Azonban a gonosz szellemek imádatával és a szellemvilág folyamatos háborgatásával végül magukra vonták a Mennyek haragját. A Mennyek a Birodalmat tették felelőssé, amiért olyan könnyedén kezelte a felforgató Anatémák problémáját. A Mennyek büntetése pedig a Nagy Járvány képében sújtott le.

A Nagy Járvány fertőző betegség volt, mely a Birodalom lakosságának több, mint 90 százalékát pusztította el. Teljes városok ürültek ki az utolsó emberig, főleg a távol eső vidékeken. A Sárkányvérűek gyanúja szerint az alakváltó varázslók némelyike még azzal is súlyosbította a Járványt, hogy élősködőket használt fel arra, hogy az gyorsabban szétterjedjen.
A Mennyek ítéletének bevégeztével, mikor mindenki meghalt, ki erre a sorsa ítéltetett, a Nagy Járvány megszűnt tombolni. Azonban nem köszöntött béke a túlélőkre. A Vadon tágra tátotta torkát és egész tartományokat nyelt el. Barbár seregek özönlötték el a Küszöböt és a belső tartományokat, eltörölve az emberiség megmaradt kis csoportjait, melyeknek sikerült túlélnie a Járványt. A varázslók és szörnyek tombolása az óvilág pompás városait tette a földdel egyenlővé és csupán a Császárnő jól időzített közbelépése mentette meg a Birodalmat.
A csodálatos városokból mindössze romok maradtak – a legtöbbet benőtte az erdő vagy a dzsungel és azóta is hemzsegnek benne a Vadon hátborzongató teremtményei. A Járványt követő évek a Birodalom megerősítésével és a polgárok áttelepítésével teltek a távoli tartományokból az Áldott Szigeten lévő civilizáció viszonylag erős védművei mögé.

A Skarlát Császárnő Dinasztiája megerősödött, mind politikailag, mind mágikus hatalom tekintetében, és így képes volt megakadályozni, hogy a Vadon erői felemésszék az Áldott Szigetet. Hatalmas erejű elemi mágiájával a Skarlát Császárnő megvédelmezte a szigetet és megóvta a Birodalom polgárait, még úgy is, hogy eközben kalózok és barbárok próbáltak betörni magának a Birodalmi Szigetnek a területére. A Császárváros Udvarházából, a Skarlát Császárnő visszaűzte a Szépek Népét az őrület földjeire, oda, ami kiokádta őket.

Ám mialatt a civilizáció az Áldott Szigeten egyre erősödött, a Császárnő mágiája nem volt képes áthidalni az óceánt is, hogy megvédelmezze a távoli tartományokat, melyek közül sok a barbárok és a Vadon rettentőbbnél rettentőbb vademberei kezére került. A Dinasztia irányításán kívül eső tartományokban erős alvilág épült ki, mely arra használta befolyását, hogy a népet a Dinasztia ellen lázítsa.

Habár ezek a Küszöbön lévő területek valaha a Birodalom részei voltak, az itt élő kultúrák nagy része túlságosan alacsonyrendű ahhoz, hogy közvetlen birodalmi ellenőrzésre találták volna érdemesnek. Ehelyett saját hercegeik és despotáik uralják őket, akik a Birodalom útmutatásával gyakorolják a hatalmat és adóikkal a Skarlát Császárnő kincsestárát hizlalják. Viszonzásul a Birodalom a védőpajzsa alá veszi őket és részük lehet abban a dicsőségben, hogy nem a saját, hanem a Birodalom nálánál hatalmasabb lobogóját tarthatják.

A Skarlát Császárnő, hogy jobban megbirkózhasson a Birodalmat fenyegető és egyre növekvő veszedelmekkel, nemrégiben a Dinasztia más tagjait helyezte a hatalom élére és visszavonult, hogy mély meditációba merüljön, melynek során majd megtalálja a legmegfelelőbb módszert a Birodalom megvédelmezésére és a barbár provinciák visszafoglalására. Azon a napon, melyen visszatér közénk elmélkedéséből, tudni fogja, hogyan bánjon el a legeredményesebben az Anatémák által jelentett új fenyegetéssel. Mikoron pedig ennek a problémának örökre véget vetett, a birodalmi flotta élére áll, hogy az arcátlan keleti tartományokat visszafoglalja és a Birodalom dicsősége újra a régi fényében ragyog majd.


A VILÁG TÖRTÉNETE
A Betiltott Korok Virágzásának Második Szútrája

1. Ez itt a világ története, mely akár a rohanó folyó, tovasodor magával minden tettet.
2. A világ őrületben fogant. Nem létezett sem forma, sem egység. Ezt az állapotot nevezik a Vadonnak; ez a vég nélküli változás és a hamvába visszahulló lehetőség.
3. A Vadon alaktalan masszájából születtek a világ gyermekei, az Elsőszülöttek. Torzak voltak s nem volt bennük semmi emberi.
4. Mikoron az emberiség felemelkedett, szolgajárom volt a sorsuk, míg csak az istenek meg nem tanították közülük a legnemesbeket, hogyan formálják az univerzum Esszenciáját. Az ily módon megáldottakat kiemelték fajtájuk gyönge és esendő sorából és imígyen Kiválaszttattak.
5. Nemességük és erényességük jutalmául, a Mennyek leghatalmasabb szellemei a végtelen égbolt ajándokait nyújtották át a Választottaknak.
6. A Nap Kiválasztottjai emeltettek fel elsőként a Mennyei Kiválasztottak közül; a legerényesebbek mind közül, ők uralkodásra, vezetésre és tanításra születtek. Ők voltak, kiket a szellemek hatalmassá tettek és ők voltak, kik az emberiség erkölcsi útmutatásának és tanításának felelősségéből az első morzsát kapták. A Legyőzhetetlen Nap volt az atyjuk és megosztotta velük bölcsességét.
7. Másodikként álltak a Kiválasztottak között a Hold Kiválasztottjai, Luna fortélyos és halk léptű gyermekei. A Nap Kiválasztottjainak hadnagyai, győzhetetlen tábornokok és félelmetes varázslók – végrehajtók, ügynökök és parancsnokaik akaratának közvetítői.
8. Utolsóként jöttek a Csillagok Kiválasztottjai, a Látók, az Öt Hajadon Választottjai és az Óbirodalom látnokainak és tanácsadóinak szerepét vállalták magukra.
9. A Választottak alatt álltak a Földi Kiválasztottak nagyobb számban, de szerényebben hatalomban és erényben is, mégis bölcsek voltak és bírták az Elemek Sárkányainak áldását.
10. A Kiválasztottak a Legyőzhetetlen Nap, Luna, az Öt Hajadon és az Elemek Öt Hatalmas Sárkányának kegyében álltak. A szellemek azonban nem csupán a küszködő emberiséget akarták felemelni a porból a Kiválasztottak nemes példáján keresztül, hanem az Elsőszülött démonokat is vissza akarták űzni a külső űrbe a segítségükkel.

11. Győzhetetlen bajtársakként, a Mennyei és a Földi Kiválasztottak háborúba indultak, varázslattól, mennydörgéstől és lángoktól kísérve, és száműzték Elsőszülött ellenfeleiket a civilizált világ színéről. A Kiválasztottak uralkodókként, királyokként és bölcsekként foglalták el megérdemelt helyüket, míg a Földi Kiválasztottak végbevitték minden parncsolatukat.
12. Ettől kezdve korokon át, a kozmikus egyensúly érintetlen volt és a Nap Kiválasztottjai királyokként gondoskodtak az emberi fajról és utat mutattak felfedező kedvüknek a világ színén. Az Óbirodalom századokon keresztül virágzott, amint a Kiválasztottak a tudatlanságból és barbárságból a tudomány és civilizáció útjaira vezették az emberiséget..
13. Ám a higanylétű világ rendje nem az, hogy sokáig éljen harmóniában, és a hatalmas Birodalom magában hordozta pusztulása csíráit. A Sárkányvérűek szívében féltékenység vert gyökeret a Kiválasztottak iránt és a Kiválasztottak között voltak, kik a gőg bűnébe estek és szívükből kiveszett a könyörület.
14. A Sárkányvérűek viharszította hullámokként csaptak fel és az árulás és az elemek erejével lerontották a Mennyei Kiválasztottak uralmát.
15. A Nap Kiválasztottjainak osztályrészéül a pusztulás jutott.
16. A Hold Kiválasztottjai a Vadon mélyére száműzettek.
17. A Planéták Kiválasztottjainak sorsa a győzelem volt, mert az ő kezük vezette a Sárkányvérűek kezét.
18. Hosszú öldöklés és háborúskodás után a Sárkányvérűek, bár megtizedelve, de győztesként maradtak a színen.
19. Ám az árulás hullámai tovább gyűrűztek. A Nap Kiválasztottjainak szolgái bosszúra szomjaztak a Föld Választottjainak álnoksága miatt. A szellemek ekkor háborúba indultak a Birodalom ellen és nem volt többé béke a Teremtés kebelén.
20. A harsogó csatazaj fülsüketítő, a küzdelem kegyetlen volt. A hegyek megremegtek. Városok dőltek romba. A Földi Kiválasztottak azoknak a Választottaknak a hatalmas ereklyéihez folyamodtak segítségül, akiket ők maguk mészároltak le és így meghátrálásra kényszerítették az őrjöngő démonokat és távoli bércek mélyében bocsátottak álmot az elemekre.

21. Tűzzel és vassal, a Sárkányvérűek kivívták maguknak a Birodalom trónját. Számukban még jobban megfogyatkozva, a Föld Választottjai fegyverrel törték be a megosztott és felbőszült provinciákat. A nép ellenállása a Földi Kiválasztottak lázadását visszhangozta és a harmónia káoszba hullott.
22. Az Óbirodalom fényét nem sikerült sem felülmúlni, sem vetekedni vele és semmilyen értelemben nem sikerült újjáépíteni sem. Sárkányvérű csatározott Sárkányvérűvel, halandó tört halandó vesztére és sehol nem vették ajkukra a béke szavát.
23. A Nagy Járvány érkezte vetett véget a háborúskodásnak. A holtak száma már meghaladta az élőkét és városok enyésztek a semmibe. A kórság elemésztette a háborút. A Halál győzedelmeskedett a lázadás, a fejlődés és a Sárkányvérűek uralma felett.
24. Az emberek elsorvadtak és meghaltak. Tíz emberből kilenc ölelte keblére a halált.
25. A gyengeséget kiszagolva, az erdők vadjai és a Szépek Népe, akik ellenállóak voltak a Járvánnyal szemben, elözönlötték a városokat Vadon mélyi rejtekükből és porig rombolták, mi szemük elé került.
26. Az Óbirodalom győzelmeinek visszatértét várók reménye úgy hervadt el, akár a virágok a könyörtelen tél első fagyos harapásától.
27. Szerte a Birodalomban a Vadon előretört és kioltotta azt a kis reménysugárt is, ami még pislákolt.
28. A boszorkányos holdgyermekek ereje kitelőben volt, míg a Sárkányvérűek fogyatkoztak és meghátrálásra kényszerültek.
29. Az emberiség volt az, ki saját sorsát váltotta meg. Lankadatlan munkával és éber őrtállással a földeket felszántották, bevetették és learatták.
30. A Skarlát Császárnő, a Dinasztia matriarchája, utat nyitott a Nap Választottjainak hatalmas Udvarházába. A Vadon visszaszorításával az Áldott Szigetet az óidők mágikus véderői óvták meg.

31. A hatalom agressziót szült. A Skarlát Császárnőt a kiválasztottság érzése arra az őrült ötletre sarkallta, hogy uralma alá hajtsa mindazon területeket, melyek valaha az Óbirodalomhoz tartoztak.
32. A Császárnő, ellenfeleitől szorongatva, olyan alkuba bocsátkozott, melytől jobb lett volna óvakodni. Távolléte előrevetíti a ciklus változását.
33. Az Éj Ciklusának véget értével a Nap Ciklusának fénye hozza el a pirkadatot. A Kiválasztottak visszatérnek. A Nap, a Hold és a Hajadonok Gyermekei fognak győzedelmeskedni, és a Birodalom visszanyeri régi dicsőségét.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához