LFG.HU

taverna
Tiberius
RPGCimkek

Mint arról ma már hírt adtunk, a M.A.G.U.S. regények és a szerepjáték múlt héten gazdát cseréltek.
Amíg be tudunk számolni további fejleményekről, álljon itt egy nagyon érdekes kivonat az ynevi hetedkor alkonyáról, amely a hivatalos álláspontot is tükrözi egyben:

P. sz. 3620-as évek eleje: Tier Nan Gorduin születése

P. sz. 3620-as évek közepe: Mogorva Chei honszerzõ háborújának befejezése; a ru-shennoni konkordatum Yllinor és Pyarron között, melyben a felek kölcsönös együttmûködési és segítségnyújtási szándékukról tesznek tanúságot

P. sz 3633: Tier Nan Gorduin komédiásnak áll Erionban (Jutalomjáték)

P. sz. 3637: Tier Nan Gorduin shuluri utazása. Egy Morgena-hitû kurtizán, akit a bárd anyai nagyapja, a császári tanács tagja bérel fel, viszonyt kezd vele, utóbb – a bárd tudta nélkül – fiúgyermeket szül a Dailad famíliának (Toroni vér)

P. sz. 3660-as évek közepe: örökösödési háború Abaszisz Szigetbirtoknak nevezett tartományában. (Csepp és tenger) Alyr Arkhon és az Erioni Ötök küldetesenek kezdete Ibarában – innen datálódik a nekromanta és a sötét zarándok, Airun Al Marem barátsága

P. sz. 3676: Ó-Pyarron pusztulása

P. sz. 3682: shadoni hadjárat Corma-dina gorviki kézen lévõ szigetei ellen. Rudrig Ves Garmacor (Garmacor címere) története kezdetét veszi

P. sz. 3684-85: Rudrig Ves Garmacor kráni utazasa; a Tizenhármak elvetik az ujabb shadoni trónviszály és polgárháború magvait (Garmacor vére)

P. sz. 3690: Alyr Arkhon önkéntes tetszhalálban vezekel az Ötök ibarai kudarcáért, Airun Al Marem azonban érte nyúl, és segítségével beteljesíti Darton rendelését: létrejön a fehér orkok nemzetsége. (Prófécia) Orwella hívei ismét felbukkannak az Elátkozott Vidéken, hogy elõkészítsék a Rettenet Asszonyának visszatértét – Doran válasza nem késik soká (A Halál havában)

P. sz. 3691: a Manifesztació eljövetele, a 14. Zászlóháború kezdete északon, Evendil Bel Corma shadoni király halála délen

P. sz. 3692-96: a 14. Zászlóháború (Észak lángjai, Megkövült napvilág), belvillongasoktól terhes interregnum Shadonban, fokozodó amund nyomás Gorvik északi hatara mentén (Garmacor királya)

P. sz. 3697-98: maszkabál Narvanban: Toron megakadalyozza a kráni beszivárgást Quironeia déli partvidékére. (Karnevál) Enoszuke szigetén tervet készítenek a niarei uralkodódinasztia megdöntesere – siker esetén a Jóslat idevágó sorának (“Sárkányfejedelme jõ…”) csak a tartalma változna, a betûje nem. Tier Nan Gorduin dorani szolgálatba áll, és a Szemként elhíresült áruló, Wolkum Naizerd nyomába ered

P. sz. 3699: enoszukei betörés a niarei Szent Tartomány területére. A szálakat Dang Idan, egy anvariai sárkánynemzetség elfajzott tagja mozgatja, aki Kaoraku trónusára tör, Niare szakrális szívéig azonban sosem jut el: Tier Nan Gorduin és társai a Szelek Pagodáihoz vezetõ út utolsó mérföldjén állítják meg seregét. (Keleti szél) Rivalin, a jövõ megváltoztatásának esélyét kínáló ereklye, mely illetéktelen kezekben a végpusztulás eszközévé válhatott volna, örök vándorlásba kezd Gorduin smaragdbálványának szíve helyén. A bárd Ilanor felé indul, ugoni földön nyoma vész – a Bátrak Karavánjának sikertelen mentési kíserlete nyomán halálhíre kél.
Shadon trónjara, mely a királyi és a fõhercegi örökös tragikus végû párviadala óta üresen áll, a Bel Corma család felföldi ágának nõsarja, Lianna Pentangelin kerül. Csapatokat küld a szorongatott Gorvikba: Rudrig Ves Garmacor és a Szent Légió ideiglenesen kiszorítja az amundokat az öt tartomány területérõl (Garmacor királynõje)

P. sz. 3700: Krán kivonja egységeit a Manifesztációs Háborúból, és magukra hagyja gorviki hitsorsosait. Az általános zûrzavarban trónkövetelõ bukkan fel, aki Nagy Radovik sarjának mondja magát, és akit az öt tartomány II. Terda néven királlyá választ.

P. sz. 3701-02: amund invázió a Shibarán túlról. Rudrig Ves Garmacor Thule erõdjébe szorul a Szent Légió maradványaival, II. Terda, a szerepét teljes átéléssel alakító szélhámos szakít kiagyalójával, az akvilonai hercegprímással, és szintén az amundok ellen fordul.

P. sz. 3703: Rudrig Ves Garmacor eleste Thule falainal. A Sápadt Angyal elpusztítja a Manifesztaciót, II. Terda kezét nyújtja Shadon kiralynõjének, majd, “õse” példáját követve, végleg eltûnik a történelem színpadáról. A Manifesztaciós Háború vége; perszonálunió Shadon és Gorvik között. (Garmacor lobogója)

P. sz. 3720-as évek eleje: a Noir-egyház szakadása, a homályszekták tevékenységének élénkülése a Sheral mindket oldalán. Militarizalodas a shadoni-gorviki közeledést rossz szemmel nézõ Pyarronban, vallásreform es tisztogatás Nagy-Shadonban, melyet északon máris Új-Gondonként emlegetnek

P. sz. 3720-as évek vége: Mogorva Chei parancsot ad Tier Nan Gorduin felkutatására, akit egy sor véres incidens nyomán a kontinens-szerte elhíresült Noir-avarárral azonosítanak. Orwella visszatérési kíserlete meghiúsul, Tier Nan Gorduin nemet mond Krán hívására, és elfogadja a sorsot, melyet a Jóslat tartogat neki. (Holdfenyember)

P. sz. 3750-es évek vége: Tier Nan Gorduin távozik Yllinorból, és elõbb Erionban, majd Toronban telepszik meg (A bárd és a démonok)

P.sz. 3769: Zephyrir császár nomád vérből való ágyasa halott fiúgyermeket hoz a világra, és kegyvesztetten távozik Toronból.

P.sz. 3781: a Halva Született, akit a közvélekedés az északi aquirok bábjának tart, két fekete lobogóval (Ediomad, keleti barbárok) tér vissza Shulurba. A hatalmától megrettent Császári Tanács támogatásával ellenállás nélkül lép trónra, birtokába veszi a harmadik lobogót, a Hatalmasok erődjébe azonban nem nyer bebocsátást: Daumyr szigete ködbe burkolózik, urai elfordulnak a torz álmába feledkezett jövevénytől.

P. sz. 3787: kezdetét veszi a 15. Zászlóháború

P. sz. 3788: Eligor herceg párviadala a Halva Születettel Adlam mezején. A küzdelemnek a két vezér halála sem vet véget: Davalon lángtengerbe vész, a tiadlani védvonalat áttöri az ellenség. A vörös hadurak veresége elkerülhetetlennek látszik, mikor Mogorva Chei magasra emeli az elveszettnek hitt kilencedik lobogót, és népével együtt hazaindul Yllinorból. Élete utolsó küldetéséhez a legvalószínûtlenebb helyről kap támogatást: maga Shackallor kínálja fel neki, de nem az Eldirt, hanem magát Cheit kéri cserébe érte

P. sz. 3790-es évek vége: a 15. Zászlóháború masodik felvonása Észak-Yneven. Toron ereje végsõ megfeszítésével lerohanja a tengermellék szabad államait, Jakirte Jak megtérése és pusztulása azonban végképp felborítja az egyensúlyt a Boszorkányerõd falai közt. A megmaradt Hatalmasok ismeretlen helyre távoznak, és sorsára hagyják a családi háborúk tépázta Shulurt. Doran elnéptelenedik, Tarin lezárja világra nyíló kapuit. Mogorva Chei, a Szövetség utolsó bajnoka viadalra szólítja a hazája gyepûin acsargó fekete hadurakat, de hiába arat véres gyõzelmet felettük: a tört gerincû Toron az elevenek után élõholtakat küld csatába, Shackallor pedig követeket meneszt a Mogorvához, hogy emlékezetébe idézze tartozását.
Chei és Gorduin együtt indulnak délnek: elõbbi útja a Fekete Határon túli ismeretlenbe, utóbbié a Sheral legmagasabb csúcsán várakozó Égi Hajóhoz vezet. A Hetedkor utolsó Jelhordozója a világ tetejérõl figyeli a fekete holdkeltét, és erõt merít a tudatból, hogy nem kell végleg távoznia: a Jóslat beteljesült, a ciklus véget ért, az igazi küzdelembõl – a Kilencek és a Nagyok játszmájából – azonban két forduló hátravan még.

P. sz. 3800-as évek eleje: a zászlóháború végjátéka idején kyr csatahajók vetnek horgonyt a Riegoy-öbölben. A calowyni haderõt Haren-On Dailad tábornok, Gorduin shulurban nevelt fia vezeti: évekkel korábban, Jakirte Jak parancsára kelt át az óceánon, hogy az óhaza nagyjaitól támogatást kérjen. A partraszállás után erõltetett menetben keletnek indul, oldalba kapja a Doriant ostromló élõholt sereget, és véget vet a céltalan vérontásnak. Niare császára ugyanekkor terjeszti ki óvó palástját Tiadlan fölé: a Világgyûrû frissen támadt hágóin milliós ármádia kel át, és a Sárkány hívására hadba szálló elfek segítségével tengerbe szorítja a toroni csapatok maradékait.

P. sz. 3821. tavasza: Dailad tábornokot – Toron és a Szövetség megmaradt vezetõinek egyetértésével – Északfölde protektorává választják Erigowban. A poraiból feltámadó Kyria, mely nyomaiban sem emlékeztet a császárok és boszorkánymesterek torzzá dédelgetett álmára, békét ajánl Niarénak, és visszavonja erõit Gro-Ugon sztyeppéirõl. A szállásterülretérõl kiszorult ork nemzetségek egy része az onikhoz csatlakozik, a makacsabbak Sheral vagy a Traidlan-hegység felé veszik az irányt. A Sirenart elhagyó elfek a Világgyûrû erdeiben lelnek új hazára – létrejön a Második Sárkányszövetség, melyre csakhamar áldását adja a sokat szenvedett Nép déli ága is.

P. sz. 3800-as évek dereka: Északon két újszülött nagyhatalom, délen a Hardzs, a hallgatásba burkolózó Krán, a hitéhez makacsul ragaszkodó Pyarron és a körkörös védelemre berendezkedett Nagy-Shadon dacol a Fekete Hold hatalmával. A varázshasználat nyolcadkori problémái kedvezõ hatást gyakorolnak a technikai fejlõdésre. A kontinens lakói gõz vagy nafta hajtotta szerkezetekkel ismerkednek, és legendákba, majd imákba foglalják a letûnt idõk hõseinek nevét: a maguk módján készülnek a megpróbáltatásokra, melyet az új ciklus Jóslatok, Jelhordozók és kalandozók képében tartogat nekik.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához