LFG.HU

Thaur
RPGCimkek

De Zamarguillerana családi levéltár – No 1.

Mi, Valcarlos de Eguilaz con Barrenechea, Urunk, Jaime, Domvik kegyelméből Shadon e néven második királya és Andoain de Xauriguizar, Ronna-gella fejedelme megbízásából Ronna-gella tartomány hadrakelt seregeinek vezére, mindenkinek tudomására hozzuk, akit illet, hogy egy bizonyos, Shadon tartomány Guetaria falvából származó Ordono szívében Domvik Urunk iránti szeretettel és a Birodalom iránti hűséggel kitűnően szolgált, a harcban sem életét, sem testi épségét nem kímélte, szolgálata során fegyelmezett és megbízható volt, az alá rendeletek között fegyelmet tartott, azokat jól irányította, s számos hőstettet követett el az eretnekek ellen vívott harcokban, s mindeközben számos sebet szerzett;
Húsz éves szolgálata során egészen a századosi rangig emelkedett. Ezért hát a mondott Ordonot, húszévi teljesített szolgálat után, a hadseregből elbocsátottuk, őt illően megdicsérve és megjutalmazva. Erről az ügyről király urunknak is levelet küldtünk, melyben részletesen elbeszéltük az említett Ordono tetteit, remélve, hogy Urunk, ki mindenkor megjutalmazza az őt hűségesen szolgálókat, a mondott Ordono irányában is kegyet gyakorol.
Ezen ügy nagyobb hitelére átadtuk pecsétünk lenyomatával megerősített levelünket.
Kiadatott Calvo írnok keze által, Elgorriaga mellett, urunk, Jaime, Domvik Urunk kegyelméből Shadon e néven második királya uralkodásának tizenkettedik évében, az év negyedik havának huszonhatodik napján.

De Zamarguillerana családi levéltár – No 2.

Az Egyetlen Isten, Domvik nevében. Mi, Jaime, Domvik különös kegyelméből Shadon e néven a második királya és a többi, mindenkinek, aki eme írást olvassa, és majdan olvasni fogja, üdvözletet mondunk mindannyiunk Ura nevében.
Mint ahogyan az Urunk, Domvik is pártfogásukba veszi az igazak lelkét haláluk után, úgy szükséges az, hogy itt e világon is azok, akiket Domvik Urunk a többi ember fölé emelt, megjutalmazzák azokat, akik hűségesnek bizonyultak.

Így hát ezen írással mindenki emlékezetül adjuk, hogy Shadon tartomány Guetaria falvából származó férfi, hűséges hívünk, Ordono seregünkben hűségesen szolgált, ahogy az egy igaz alattvalóhoz illik, sok éven át példásan és fegyelmezetten, sőt életével és testi épségével nem gondolva miértünk és a Birodalomért mindenkor vitézül harcolt, s többször is sebesülést szenvedett.
Ennélfogva egy bizonyos Zamarguilleranak nevezett birtokot, amely üres és gazdátlan, ahogy azt nekünk jelentették, s amely adományozásunk alá tartozik, minden tartozékával, úgymint földekkel, erdőkkel, szántókkal, rétekkel és minden hasznával megígértük, hogy átadjuk az említett Ordononak és utódainak és utódai örököseinek, más jogának sérelme nélkül.
Ezért tehát megparancsoltuk az Almería városában székelő emberünknek és a hozzá legközelebbi hiteles hely, azaz kolostor apátjának és tagjainak, hogy a mondott Ordonot az összes szomszéd és szomszédos jelenlétében iktassák be a fent említett Zamarguillerana birtokba, ha nem lenne ellentmondás, s hogy erről az ügyről jelentés küldessék hozzánk.
S ahogy az illik, a fentebb megparancsolt jelentéseket rendben megkaptuk, miszerint a mondott Almeríában székelő királyi ember, valamint a szomszédos Vergara városban található kolostor szerzetesei az összes szomszéd és szomszédos jelenlétében beiktatták a fent említett Zamarguillerana birtokba a mondott Ordonot, s a törvényes három napot kivárván ellentmondás nem találtatott.

Ezért hát a mondott Zamarguillerana birtokot minden hasznával és tartozékával, úgymint földekkel, erdőkkel, szántókkal, rétekkel és minden más hasznával adományoztuk, adtuk, átadtuk és átengedtük a gyakran említett Ordononak és utódainak és utódai örököseinek, amíg van férfi örökös, mindörökké és örökös jogon birtoklandóként.
Ha pedig valaki ezen adománnyal ezután bármily ürüggyel szembe merészelne szállni, az tudja, hogy gaz és bűnös tettével saját fejére vonja Urunk és Igaz Bíránk, Domvik haragját.
Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk jelen, függő pecsétünk erősségével megerősített ünnepélyes levelünket.
Kiadatott Dindarto jegyző keze által, Shadonban, urunk, Jaime, Domvik különös kegyelméből Shadon e néven második királya uralkodásának tizenkettedik évében, ezen év hetedik havának harmadik napján, Domvik Urunk segedelmével.

De Zamarguillerana családi levéltár – No 5.

Dicsőség Urunknak, az Egyetlennek, az Igaz Úton Megtartónak, Domviknak!
Mi, a vergarai Domvik Szent Akarata kolostor apátja és szolgái mindenkinek, akik ezen levelet olvassák és olvasni fogják, üdvözletünket küldjük Domvikban.
Ezen levelünkkel bizonyítjuk, hogy színünk előtt megjelent a nemes férfi, Ordono de Zamarguillerana és a nemes hölgy Beltrana de Maxiarena, azzal az alázatos óhajjal, hogy Domvik nevében házasságra lépni szándékoznak. Szintúgy megjelent a nemes úr, Recaro de Maxiarena, az említett Beltrana de Maxiarena atyja, ki beleegyezését adta a frigyre; valamint a becsületes hírű, és általunk is jól ismert nemesek, úgymint Belrano de Massalde és Vicenso con Vives, akik örömmel vállalták, hogy e Domvikban kötött házasság tanúi legyenek.
Így hát kolostorunk apátja, az igen tisztelt Leandro az összehívott rokonok jelenlétében, Domvik templomában, urunk, Jaime, Domvik Urunk kegyelméből Shadon e néven második királya uralkodásának tizennegyedik évében, ez év második havának hatodik napján elvégezte a szent szertartást, és minthogy az említett nemes úr, Ordono de Zamarguillerana és az említett nemes hajadon, Beltrana de Maxiarena önként hűséget fogadtak egymásnak, és mert a mondott nemes úr, Recaro de Maxiaren sem mondott ellen, valamint az elhangzott kérdésre senki sem támasztott kifogást, férjnek és feleségnek nyilvánította őket Domvik nevében.
Ennélfogva kijelentjük, hogy a mondott Ordono és Beltrana de Zamarguillerana, ez utóbbi a nemes úr, Recaro de Moxiarena leánya, törvényes házasok, és, ha Domvik megáldja őket, ezután születendő gyermekeik minden szempontból törvényesek és nemesek lesznek.
Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk kolostorunk rányomott pecsétével megerősített levelünket.

Kelt Vergara városában, Domvik Szent Akarata kolostorában, a méltatlan Ardo testvér keze által, urunk, Jaime, Domvik Urunk kegyelméből Shadon e néven második kiráya uralkodásának tizennegyedik évében, az év második havának tizenegyedik napján, Leandro apát, Achila mester, Abado mester, Fordo, Airas és Hierro testvérek jelenlétében.
Domviknak legyen hála!

De Zamarguillerana családi levéltár – No 13.

Dicsőség Urunknak, az Egyetlennek, az Igaz Úton Megtartónak, Domviknak!
Mi, a vergarai Domvik Szent Akarata kolostor apátja és szolgái mindenkinek, akik ezen levelet olvassák és olvasni fogják, üdvözletünket küldjük Domvikban.
Ezen levelünkkel bizonyítjuk, hogy a nemes férfi, Ordono de Zamarguillera hites felesége, Beltrana, a nemes úr, Recaro de Moxiarena leánya Domvik kegyelméből egészséges fiúgyermeknek adott életet. E fiú apátunk, a nagytiszteletű Leandro által felvétetett Domvik egyházába, mely szertartás során a gyermek a Garro nevet nyerte el. E szertartás tanúja volt a nemes úr, Garro de Moxiarena, Vergara város tanácsának tagja és Oyeregui con Ylarduya, a szomszédos Medinacelli várának várnagya. Ennélfogva kijelentjük, hogy a gyermek, Garro de Zamarguiilerana törvényes házasságból származik, és tagja a korona nemeseinek csakúgy, mint Domvik szolgáinak e világban.
Kívánjuk, hogy felnövekedvén Domvik Urunk áldása kísérje útján, a Birodalom és az Egyház üdvére cselekedjék, s megöregedvén gyermekek és unokák sokaságában lelje örömét.
Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk kolostorunk rányomott pecsétével megerősített levelünket.
Kelt Vergara városában, Domvik Szent Akarata kolostorában, a méltatlan Airas testvér keze által, urunk, Jaime, Domvik Urunk kegyelméből Shadon e néven második kiráya uralkodásának tizenkilencedik évében, az év nyolcadik havának tizenkilencedik napján, Leandro apát, Achila mester, Fordo mester, Hierro, Calvo és Ruíz testvérek jelenlétében.
Domviknak legyen hála!

A vergarai Domvik Szent Akarata kolostor leváltára, 76.-ik könyv, 32.-ik fólió, 1. pagina

Dicsőség Urunknak, az Egyetlennek, az Igaz Úton Megtartónak, Domviknak!
Mi, a vergarai Domvik Szent Akarata kolostor apátja és szolgái mindenkinek, akik ezen levelet olvassák és olvasni fogják, üdvözletünket küldjük Domvikban.
Ezen levelünkkel bizonyítjuk, hogy a nemes férfi, Ordono de Zamarguillera hívására házában megjelentünk, és ott a nemes úr betegágyában, Domvikba helyezve hitét a következőket vallotta:
“Én, Ordono de Zamarguillerana, aki Shadon tartomány Guetaria falvából származik, halálomat közeledni érezvén lelkem Domvik Urunknak ajánlom, s kérem, hogy bocsássa meg megszámlálhatatlan bűneimet.
Halálom esetén végakaratom a következő:
1. Amíg gyermekeim el nem érik a teljes kort, gyámul melléjük anyjukat, az én kedves hitvesemet, Beltrana de Zamarguiileranat, a nemes úr, Recaro de Moxiarena leányát rendelem; azzal, hogy segítségére és támaszára legye a nemes úr, Recaro de Moxiarena, az én apósom; Menendez és Garro de Moxiarena, sógoraim; és végül Oyeregui con Ylarduya, a szomszédos Medinacelli várának várnagya, az én jó barátom és egykori harcostársam.

2. Továbbá minden ingatlanom fiaimat illesse meg, ha felnőnek, kivéve, ami özvegyemnek törvény szerint jár, és a leányaimnak törvényesen járó negyedrész.

3. Továbbá leányaimnak gyámjuk, avagy, ha már elérte a teljes kort, elsőszülöttem, Pelayo de Zamarguillerana illő ellátást biztosítson, és megfelelően házasítsa ki őket.

4. Továbbá gyermekeim gyámja, feleségem, utána teljes kort elért elsőszülöttem igyekezzék elérni, hogy a családi vagyon osztatlanul egyben maradjon; a többi fiú megfelelő ellátást élvezzen, de ha alkalmas tehetséget mutatnak, és elhivatottságot éreznek, lépjenek az Egyház vagy a Korona szolgálatába…

5. Továbbá minden ingóm gyermekeimet és feleségemet illeti meg, egyenlő részben; kivéve azt, ami törvény szerint egyiknek vagy másiknak jár.

6. Ellenben azt a kardot, mely a kandalló fölötti falon, bal oldalon lóg, fegyvertársamra és barátomra, Oyeregui con Yladruyára hagyom, emlékül a Tanborín Xarra falva mellett vívott csatára, amikor vállt vállnak vetve küzdöttünk meg az eretnekek és lázadók túlerejével, s arattunk felettük fényes győzelmet Domvik Urunk segedelmével, s ahol e kard számos alkalommal óvta meg az ő életét, ahogy ő is megvédte az én életemet, még számosabb alkalommal.

7. Valamint hogy vagyonomból 10 jó Shadoni Tantum adassék Domvik Egyházának, hogy imádkozzanak egy bűnös ember lelkének üdvéért…
Mindezen rendelkezéseket szabad akaratomból, értelmi képességeimnek teljében mondtam el, Domvik Urunk akaratában megnyugodva.”
Mi, a vergaroi Domvik Szent Akarata kolostor méltatlan szerzetesei, Achila mester és Calvo testvér a rendelkezést szorgalmasan és figyelmesen lejegyeztük, és igazoljuk, hogy azt a végrendelkező, a nemes úr, Ordono de Zamarguillerana szabad akaratából és értelmi képességeinek teljes birtokában diktálta le nekünk.
Igazoljuk azt is, hogy a végrendelkezés során jelen voltak a nemes urak: Recaro de Moxiarena, a rendelkező apósa; Garro és Menendez de Moxiarena, a rendelkező sógorai; Oyeregui con Yladruya, Medinacelli várának várnagya; Vicenso con Vives, az Isten Kardja rend lovagja; Jaime de Aldueza, Eguino de Massalde és Saldano de Massalde, a mondott Ordono de Zamarguillerana becsóletes hírben álló szomszédai, akik örömmel vállalták, hogy eme örökvallásnak tanúi legyenek, és esküt tettek Domvik szent nevére, hogy a végrendelet végrehajtását minden eszközzel és móddal elősegítik.
Igazoljuk azt is, hogy az említett nemes urak, Recaro, Garro és Menendez de Moxiarena esküt tettek Domvik Urunkra, hogy Beltrana de Zamarguilleranát a gyámi teendők ellátásában minden eszközzel és móddal támogatják és segítik; az árvák életét és jogait mindenkor megvédik.
Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk kolostorunk rányomott pecsétével megerősített levelünket; melyet, a nagyobb erő okán, a fent említett nemes urak, azaz Ordono de Zamarguillerana, Recaro, Garro és Menandez de Moxiarena, Oyeregui con Yladruya, Vicenso com Vives, Jaime de Aldeuza, Eguino es Saldano de Messalde pecsétük lenyomataival megerősített.
Kelt Vergara városában, Domvik Szent Akarata kolostorában, a méltatlan Achila testvér keze által, urunk, Hualde, Domvik Urunk kegyelméből Shadon e néven első kiráya uralkodásának negyedik évében, az év tizedik havának tizenhatodik napján, Leandro apát, Hierro mester, Calvo, Ruíz és Llalos testvérek jelenlétében.
Domviknak legyen hála!

Bejegyzés a shadoni királyi udvar kancelláriájának könyvében

H.13. 7.21.
Az elhunyt nemes úr, Ordono de Zamargullirena fiúgyermekét, Garro de Zamarguilleranát befogadtuk a kancelláriai iskola falai közé. A fiú a bemutatott születési levél alapján 13 éves; testi állapota ennek megfelelő, korához képest különösen intelligensnek tűnik; írni-olvasni tud, az alapvetően szükséges ismereteknek birtokában van.

De Zamarguillerana család levéltára – levelek No 16.

Legelőször is hadd kérjem reá Domvik Urunk áldását és üdvözöljem forró szeretettel anyámat; utána hőn szeretett Pelayo bátyámat; azután minden testvéremet és rokonomat; végül a vergaroi kolostor nagytiszteletű apátját, akinek oly sokat köszönhetek!
Tudatom, hogy megkaptam leveleteket. Örömmel értesültem, hogy Garro öcsém jó előrehaladást mutat a kancellária iskolájában; tanuljon hát szorgalmasan továbbra is, hogy jó írnok, majd jegyző legyen belőle a Korona szolgálatára!
Annak is örülök, hogy Jalina, akinek Domvik kegyelméből velem egy nap adott életet anyánk, melyért nem bírok eléggé köszönetet mondani, Domvik Urunk kegyének újabb megnyilvánulásaként gyermeket vár. Imádkozom, hogy a megszülető gyermek egészséges legyen, s ha Domvik akaratából fiú lesz, öregbítse sógoraim, a de Massaldék családjának hírnevét. Bízom benne, hogy anyám, bátyám és rokonaim hasonló szeretettel és felelőséggel járnak, amikor Visitasion húgomat is férjhez adják majd, és ő éppoly boldog lesz majd a házasság szent kötelékében, mint nővére.
Kérdeztétek, mi legyen legkisebb testvérünkkel, Recaroval. Minthogy szinte alig láttam őt felcseperedve, nem adhatok tanácsot; ha más, őt jobban ismerő és tapasztaltabb emberek a Korona szolgálatát, katonai pályát javasolnak neki, ennek nem mondhatok ellen. Mert nem mindenki alkalmas Domvik közvetlen szolgálatára; a Koronának és a Birodalomnak éppúgy szzksége van fegyverforgatókra, mind Domvik egyházának. Hőn szeretett, Domvikhoz megtért atyánk példája is bizonyítja, hogy a hűséges és példás szolgálat mindig elnyeri jutalmát.
Egyébiránt tudatom, hogy jól vagyok, és nagyszerűen érzem magam; napról- napra többet ismerek meg Domvik szent misztériumaiból. Időmet tanulással, elmélkedéssel és imádkozással töltöm, tanítóim nagy megelégedésére; mindenki egyetért abban, hogy a megfelelő úton haladok ahhoz, hogy néhány év elteltével Urunk szolgájává szenteljenek.
Ha majd ezen álmom valósággá válik, örökrészemről ünnepélyesen le fogok mondani fivéreim javára; nekem nem lesz rá szükségem.
Üzenem azt is, hogy a nyár közepén egy hónapra elengednek, és ezen időre hazatérek, mindnyájunk örömére.
Egyébiránt pediglen kérve kérném anyámat, küldene egynéhány inget és harisnyát, mert, a sok mosástól elfoszolván, teljesen kifogytam az alsóneműkből.
Hualde, Domvik Urunk kegyelméből Shadon királya u. 14. 5.3.
Domvik Urunk áldása kísérjen titeket!

Bejegyzés a shadoni királyi udvar kancelláriájának könyvében

H.15. 14.8.
A nemes ifjú, Garro de Zamarguillerana ezennel a Korona kancelláriájának írnokai közé lépett. Tudása megfelelő, írása szép.
Különösen intelligens ifjú. Ha jól szolgál, pár év múlva a jegyzők közé emelkedhet.

Kötelezvény

Én, Garro de Zamarguillerana kijelentem, hogy Shadon város polgárának, Ardo Galveznek tartozom, méghozzá egy fél Tantummal, másképpen öt ezüstpénzzel. Amennyiben az adósságot nem egyenlítem ki, az havonta fél ezüsttel, azaz ötven rézpénzzel növekszik.
E kijelentésemet pecsétem rányomásával is megerősítem.
Urunk, Hualde, D.k.S.1.k.16.5.7.

Bejegyzés a shadoni királyi udvar kancelláriájának könyvében

H.16. 11.23.
A nemes ifjút, Garro de Zamarguilleranát, a Korona kancelláriájának írnokát rajtakaptuk, ahogy papírt és pergament próbált kivinni a kancelláriából. Kérdéseinkre bevallotta, hogy adósságai kiegyenlítésre akarta fordítani az ezek eladásából szerzett összeget. Az adósságait, mint bevallotta, kártyázás közben szerezte.
Minthogy az említett ifjú idáig nagyon megfelelő munkát végzett, és családja jó hírnévnek örvend, megelégedtünk azzal, hogy a nevezett ifjút eltávolítottuk a kancelláriából; szégyenéről csak mi tudunk, így még bármiféle új életet kezdhet. Domvik óvja!

Bejegyzés a shadoni királyi udvar kancelláriájának könyvében

J.1. 2.21.

Egy oklevelet mutattak be nekünk, mely, bár első ránézésre valódinak tűnt, a tüzetesebb vizsgálat alapján hamisnak találtatott.
A hamisítvány igen jó. A bemutató a vizsgálat során bevallotta, hogy a Szürkecsuklyások titkos szervezetétől vette a hamisítványt.

Bejegyzés a shadoni királyi udvar kancelláriájának könyvében)

J.1. 2.26.
A fentebb említett hamisítványt gondosan átvizsgáltuk, és szomorú eredményre jutottunk. Mielőtt azonban ezt kijelentenénk, újabb vizsgálatra szántuk el magunkat.

Bejegyzés a shadoni királyi udvar kancelláriájának könyvében

J.1. 5.6.
Megérkezett alázatos hívásunkra Albus Arvinus mester, aki a Főatya – Domvik áldása rá! – kancelláriájának nagy tudású tagja. Ő is megvizsgálván a fentebb említett hamisítványt és más iratokat, velünk megegyező véleményre jutott: a hamisítvány a korábban nálunk írnokoskodó, innét lopás és kártyázás vétke miatt eltávolított nemes ifjú, Garro de Zamarguillerana műve. Az ügyet – minthogy az ifjú, nem gondolva az isteni és emberi törvénnyel, hűtlenség bűnébe esett, átadtuk a király urunk megfelelő bíróságának.

Királyi oklevéltár, 6.-os szoba, 9.-es zsák, No 37

Az egyetlen Isten, Domvik nevében. Mi, Jaime, Domvik Urunk kegyéből Shadon e néven harmadik királya és a többi, mindenkinek, aki eme írást olvassa, és majdan olvasni fogja, üdvözletet mondunk mindannyiunk Ura nevében.
Ahogy Urunk, Domvik büntetést mér a lelkekre haláluk után, úgy szükséges, hogy a rend fenntartása és a Birodalom megőrzése érdekében mi is megbüntessük a Birodalom ellen vétkezőket.
Ezért hát ezen levéllel tudtára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy nemrégiben egy bizonyos Ordavus Quiena nevezetű shadoni polgár bemutatott nálunk egy oklevelet, mely szerint egy bizonyos, tulajdonosaitól elhagyott, és így kincstárunknak járó ház az ő tulajdona. Az oklevelek kancelláriák megvizsgálta, és azt igaztalannak, hamisítványnak találta.
Ezután gondos és hosszadalmas vizsgálatot végeztek, mely során kétségtelenül kiderült, hogy egy bizonyos nemes ifjú, Garro de Zamarguillerana, nem tudni, miféle gonosz indulattól vezérelve, megfeledkezve a törvény szaváról, nem átallotta azt a hamis oklevelet elkészíteni. A nevezett ifjú korábban a mi kancelláriánk írnoka volt, amíg onnét vétkei miatt el nem távolították.
A kancellária tiszte szerint átadta az ügyet a mi bíróságunknak. Bíróságunk – legfőbb bíránk, Ovilio de la Scara, a Birodalom hercege vezetésével – hosszas és gondos vizsgálatot végzett ebben a rendkívül fontos és veszélyes ügyben. Megállapították, hogy a nevezett Garro de Zamarguillerana gyakori vendége volt a kocsmáknak és más efféle alantas helyeknek, ott kártyázott vagy más, hasonló szórakozásokat űzött, melyek méltatlanok jó alattvalóinkhoz; s bár efelől bizonyságot nem nyertek, feltételezhető, hogy a mondott ifjú a Szürkecsuklyások titkos és tiltott szervezetéhez csatlakozott.
Megbizonyosodtak arról is, hogy Shadonon kívül is még több helyen előálltak hamis oklevelekkel, melyek bizonyosan szintúgy Garro de Zamarguillerana munkái; valamint a vizsgálatok során kiderült, hogy mindezen hamis okleveleket a Szürkecsuklyások titkos és tiltott szervezetén keresztül szerezték be felhasználóik.
Ennélfogva biztosra vehető volt, hogy a nevezett Garro de Zamarguiilerana nevezetű ifjú a Szürkecsuklyások titkos és tiltott szervezetéhez csatlakozott, és azok támogatásával okleveleket hamisított.
A fent említett Garro de Zamarguilleranát törvény szerint megidéztük ítélkezésünk elé, de ő, tudván bűnét, a többszöri idézésre sem jelent meg. Így hát a bíróság – a tökéletes és teljes bizonyítékokra való tekintettel – távollétében mondott ítéletet felette.
Mely szerint a nevezett nemes ifjú, Garro de Zamarguillerana hűtlenséget követett el királyával és a Birodalommal szemben. Ezért hát az ítélet törvény szerint nemesi címétől való megfosztás, minden ingó és ingatlan vagyonának, valamint életének elvesztése.
Ha a nevezett Garro de Zamarguillerána előkerül, meg kell tőle tudni cinkostársai nevét, hogy azok is törvény szerint megbűnhődjenek, majd elevenen tűzön kell elégetni, ahogy az jog szerint büntetése az oklevelek hamisítóinak; a büntetést, mások okulására, Shadon város főterén kell elvégezni. Minthogy a mondott Garro, ki többé már nem viselheti a de Zamarguillerana nevet, szökésben és menekülésben van, nevét levelesíteni kell, hogy a mondott ifjú az igazságszolgáltatás kezére jusson.
Domvik irgalmazzon bűnös lelkének!
Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk jelen, bírói pecsétünk rányomásával megerősített levelünket.
Kiadatott Sudas jegyző keze által, Shadonban, urunk, Jaime, Domvik különös kegyelméből Shadon e néven harmadik királya uralkodásának első évében, ezen év kilencedik havának tizedik napján, Domvik Urunk segedelmével.

Cormasa tartományi levéltár, 35- ös láda, No 45

Domvik Urunk nevében! Mi, Jaime, Domvik kegyéből Shadon királya minden helytartónak üdvözlelet küldünk.
Jelen levéllel tudomásotokra kívánjuk hozni, kik is azok a személyek, akik uralkodásunk előző negyedéve során ítéltettek el főbenjáró bűnök elkövetésével, de jogos büntetésük elől elmenekültek.

Ezért hát tegyetek róla, hogy nevük levelesítsék, és az egész tartományban igyekezzenek élve, avagy, ha másképp nem megye, halva elfogni őket; az elfogónak a szokásos 10 arany jár személyenként, illetve ha az elfogott már nem él, 5 arany.
Gondoskodjatok róla, hogy a levelesítettek névsora egyrészt minden faluba és városba elküldessék, ott nyilvánosan, piac napján, mise után felolvastassék; ugyanúgy ezt a listát kapják a határok, révek, és más helyek őrei is.
Levelesítve lettek pedig a következők:
…….
Garro de Zamarguillerana, 19 éves ifjú, termete rendes, haja sötétbarna, nemkülönben a szeme is, más különleges ismertetőjele nincsen
…….
Hogy híradásunknak megfelelő hitele legyen, ezen levelet lezártuk nagypecsétünk lenyomatával.
Kelt Shadonban, Sudas jegyző keze által, urunk, Jaime, D.k.Sh.3. királya u.1.12.26.
Domvik óvjon!

Elégetett irat…

G.!
Menj Sd.-ba! Keresd a Szárnyas Oroszlán nevű hajót, s rajta a kapitányt. A mi emberünk. Elvisz Pyarronba. Onnét menj Északra.
Erigowban az Észak Csillaga tulajdonosa, Mervil Arten az emberünk. Tudj meg minél többet az északi írásbeliségről!
Itt már nem maradhatsz…
Ezt az írást azonnal semmisítsd meg!
Légy óvatos!
Domvik legyen veled!


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához